סעיף 1מטרה סעיף 2הגדרות סעיף 3הפעלת מפטמה סעיף 4עובדים במפטמת אווזים סעיף 5ממשק הלעטה סעיף 6שחיטה סעיף 7איסור הפעלת מפטמה חדשה סעיף 8עונשין סעיף 9תחילה ותוקף