סעיף 1הגדרות סעיף 2עבירות מינהליות סעיף 3קנס מינהלי קצוב סעיף 4תחולה סעיף 5תחילה תוספת 1: חלק 1: מסים ישירים סימן א: פקודת מס הכנסה סימן ב: חוק מס שבח מקרקעין, תשכ"ג-1963 סימן ג: חוק מס רכוש וקרן פיצויים, תשכ"א-1961 חלק 2: מסים עקיפים סימן א: חוק מס ערך מוסף, תשל"ו-1975 סימן א1: סימן א'1: סימן ו' לפרק כ"ז לחוק ההתייעלות הכלכלית סימן א2: פרק ד'1 לחוק אזור סחר חפשי באילת סימן ב: פקודת המכס סימן ג: חוק מס קניה סימן ד: פקודת הטבק