סעיף 1הקמת מועצה דתית סעיף 2מספר חברי המועצה סעיף 3הצעת מועמדים סעיף 3אפסולים לכהונה וחדילת חברות סעיף 4הערכת המועמדים סעיף 5יישוב חילוקי דעות סעיף 6חידוש הרכב המועצות סעיף 6אהחלטות המועצה סעיף 7סמכויות המועצה סעיף 7אמינוי רואה חשבון סעיף 7בעריכת דוחות כספיים סעיף 7גסמכויותיו, חובותיו ואחריותו של רואה חשבון סעיף 7דפעולות לפי דרישות השר והפסקת העסקה על ידי השר סעיף 10הגבלה על הוצאות המועצה סעיף 10אמועצה שאינה ממלאה חובה סעיף 10בפיזור המועצה ומינוי ועדה ממונה סעיף 11השתתפות בהוצאות התקציב של מועצה סעיף 11אסכום ההשתתפות הרגיל בהוצאות התקציב של מועצה סעיף 11בסכום ההשתתפות המיוחד בהוצאות התקציב של מועצה סעיף 11גהודעה על סכומי ההשתתפות סעיף 11דהעברת סכומי ההשתתפות של הרשות המקומית סעיף 11השינוי סכום ההשתתפות במהלך שנת הכספים סעיף 11ובקשה להפחתת סכום ההשתתפות של רשות מקומית סעיף 11זהשתתפות נוספת של רשות מקומית בהוצאות התקציב של מועצה סעיף 11חרשות מקומית שאינה מעבירה את סכומי השתתפותה סעיף 11טהצעת התקציב סעיף 11יתקנות סעיף 12חתימת חוזים סעיף 12אשיפוט משמעת של רבני עיר סעיף 13החלת הדינים של שירות המדינה על עובדי המועצות סעיף 14גימלאות של ראש מועצה וסגניו סעיף 14אחלקת קבר בחיים סעיף 14א1ועדת הנחות סעיף 14א2שינוי תעריפים סעיף 14א3רכישה ומכירה של חלקות קבר סעיף 14א4תעריפי מכירת חלקת קבר סעיף 14א5עונשין סעיף 14א6עדכון ושינוי התוספת סעיף 14א7קרן ייעודית סעיף 14א8חובת דיווח סעיף 14א9חובת הצגת מידע על ידי נותן שירותים סעיף 14א10שירותי העברת נפטרים סעיף 14בכללים למתן שירותים סעיף 15ביצוע ותקנות