סעיף 1הגדרות סעיף 2תפקידי המועצה סעיף 3מקום מושב המועצה סעיף 4הרכב המועצה סעיף 5כשירות להיבחר סעיף 6האסיפה הבוחרת סעיף 7הרבנים באסיפה הבוחרת סעיף 8נציגי הציבור באסיפה הבוחרת סעיף 9הרכב חברי האסיפה הבוחרת סעיף 10תעודת שר הפנים סעיף 11ועדת בחירות סעיף 12כינוס האסיפה הבוחרת סעיף 13פרסום חברי האסיפה הבוחרת סעיף 14הצעת מועמדים סעיף 15ההצבעה באסיפה סעיף 16תקופת הכהונה ומועד הבחירות סעיף 17חלוקת התפקידים של הרבנים הראשיים לישראל סעיף 18התפטרות סעיף 19התפנות משרה מטעמי בריאות סעיף 20רב ראשי לישראל שמקומו נתפנה סעיף 21חבר מועצה נבחר שמקומו נתפנה סעיף 22נוהל סעיף 23הוראות משלימות סעיף 24ביקורת מבקר המדינה סעיף 29ביטול סעיף 30הוראות מעבר סעיף 31ביצוע ותקנות סעיף 31אאגרות