פרק א: הלכות מסחר לא הוגנות סעיף 1גניבת עין סעיף 2תיאור כוזב סעיף 3התערבות לא הוגנת סעיף 4המעוול והנפגע פרק ב: גזל סוד מסחרי סעיף 5הגדרות סעיף 6גזל סוד מסחרי סעיף 7סייגים לאחריות סעיף 8רכישה בתום לב ובתמורה סעיף 9דמיון מהותי סעיף 10חזקת שימוש סעיף 11עוולה בנזיקין סעיף 12תחולת סעדים סעיף 13פיצוי בלא הוכחת נזק סעיף 14עיון מחדש בצו מניעה סעיף 15מתן חשבונות סעיף 16כונס נכסים סעיף 17צו במעמד צד אחד סעיף 18ערובות סעיף 19ערבון סעיף 20זכויות צד שלישי סעיף 21השמדת נכסים פרק ד: שונות סעיף 22סמכות בית הדין לעבודה סעיף 23אי גילוי סוד מסחרי סעיף 24שמירת דינים סעיף 25ביצוע ותקנות סעיף 26תיקון חוק בתי המשפט מס' 26 סעיף 27תיקון חוק הגנת הצרכן מס' 8 סעיף 28תיקון פקודת הנזיקין מס' 8 סעיף 29תחילה