סעיף 1הקמת הלשכה סעיף 2תפקידי הלשכה סעיף 3פעולות הלשכה שברשות סעיף 4הלשכה תאגיד סעיף 4אמקום מושב הלשכה סעיף 5הלשכה גוף מבוקר פרק 2: מוסדות הלשכה ובעלי תפקידים בה סעיף 6מוסדות הלשכה סעיף 6אסייג לכהונה סעיף 8ראש הלשכה סעיף 8אממלא מקום ראש הלשכה סעיף 8בבחירת ראש לשכה בידי המועצה סעיף 8גהעברת ראש הלשכה מכהונתו סעיף 9המועצה הארצית סעיף 9אמילוי מקום שהתפנה במועצה הארצית סעיף 10תקופת כהונה סעיף 11הועד המרכזי סעיף 11אחבר הועד המרכזי שמקומו נתפנה סעיף 11בניהול ישיבות הועד המרכזי וקביעת סדר היום סעיף 12מחוזות לשכת עורכי הדין סעיף 12ארישום חברי הלשכה במחוזות סעיף 13הרכב של ועד מחוזי סעיף 14בית הדין המשמעתי הארצי סעיף 15בתי הדין משמעתיים המחוזיים סעיף 16כשירות לכהונה כחבר בית דין משמעתי סעיף 17תום כהונת חברי בתי הדין המשמעתיים סעיף 17אפקיעת כהונת חבר בית דין משמעתי סעיף 17א1השעיה מכהונה של חבר בית דין משמעתי סעיף 17בחילופי חברים בבית דין משמעתי סעיף 18יושב ראש, סגנים והרכב סעיף 18אמבקר הלשכה סעיף 18בועדות האתיקה סעיף 18גהפרקליטים סעיף 18דועדת המינויים סעיף 19סדרי העבודה של המוסדות סימן א: מוסדות הלשכה סעיף 6מוסדות הלשכה סעיף 6אסייג לכהונה סעיף 8ראש הלשכה סעיף 8אממלא מקום ראש הלשכה סעיף 8בבחירת ראש לשכה בידי המועצה סעיף 8גהעברת ראש הלשכה מכהונתו סעיף 9המועצה הארצית סעיף 9אמילוי מקום שהתפנה במועצה הארצית סעיף 9בהפסקת הכהונה עקב היעדרות מישיבות המועצה סעיף 10תקופת כהונה סעיף 10אועדת הביקורת סעיף 10בסמכות שר המשפטים להורות על מילוי חובה או על ביצוע תפקיד סעיף 10גסמכות שר המשפטים להורות על בחירות חדשות סעיף 10דחובת הגשת דוח על תרומות והוצאות סעיף 11הועד המרכזי סעיף 11אחבר הועד המרכזי שמקומו נתפנה סעיף 11בניהול ישיבות הועד המרכזי וקביעת סדר היום סעיף 12מחוזות לשכת עורכי הדין סעיף 12ארישום חברי הלשכה במחוזות סעיף 13הרכב של ועד מחוזי סעיף 14בית הדין המשמעתי הארצי סעיף 15בתי הדין משמעתיים המחוזיים סעיף 16כשירות לכהונה כחבר בית דין משמעתי סעיף 17תום כהונת חברי בתי הדין המשמעתיים סעיף 17אפקיעת כהונת חבר בית דין משמעתי סעיף 17א1השעיה מכהונה של חבר בית דין משמעתי סעיף 17בחילופי חברים בבית דין משמעתי סעיף 18יושב ראש, סגנים והרכב סעיף 18אמבקר הלשכה סעיף 18בועדות האתיקה סעיף 18גהפרקליטים סעיף 18דועדת המינויים סעיף 19סדרי העבודה של המוסדות סימן ב: בעלי תפקידים בלשכה סעיף 19דרואה חשבון מבקר סעיף 19היועץ משפטי פרק 3: תחום המקצוע וייחודו סעיף 20ייחוד פעולות המקצוע סעיף 21שמירת הוראות סעיף 22זכות ייצוג על ידי עורך דין סעיף 23סניגור חוץ במקרים מיוחדים פרק 4: הכשרה למקצוע סעיף 24הוראה כללית סעיף 25השכלה משפטית גבוהה סעיף 25אהועדה להכרה במכללה חוץ תקציבית למשפטים סעיף 25בהכרה במכללה למשפטים סעיף 25גהכרה במכללה למשפטים כמוסד מוכר להשכלה גבוהה סעיף 25דדין מוסד שהוכר לפני תחילת סעיף 25ב סעיף 25הדין תלמידי מכללה למשפטים סעיף 26תנאים לרישום מתמחה סעיף 26אתנאים חריגים לרישום מתמחה סעיף 27סירוב הלשכה לרשום מתמחה סעיף 29מאמנים סעיף 30ביטול אישור סעיף 32מספר המתמחים סעיף 33העסקת המתמחים סעיף 34המשך התמחות אצל מאמן אחר סעיף 35תקופת ההתמחות סעיף 37ייצוג שולחי המאמן סעיף 37אבחינות בדיני ישראל סעיף 38בחינות התמחות סעיף 39תכנית הבחינות וסדריהן סעיף 40ועדה בוחנת סעיף 41משמעת מקצועית של מועמדים סעיף 41אדין מתמחה כדין עובד סעיף 41בנציב הפיקוח על ההתמחות פרק 5: חברות בלשכה סעיף 42הוראה כללית סעיף 43פרסום מוקדם והתנגדויות סעיף 44סירוב הלשכה לקבל חבר סעיף 46רישום בפנקס, תעודה ועיסוק במקצוע סעיף 47ביטול חברות סעיף 48פקיעת חברות סעיף 49השעיית חברות סעיף 50שמירת מרות וזכויות סעיף 50אחבר הלשכה שהושעה סעיף 51חידוש חברות סעיף 52סייג לחידוש חברות סעיף 52אהפסקת חברותם של חברי הלשכה לתקופת כהונתם כשופטים, כדיינים או כרשמים סעיף 52בחברות מוגבלת פרק 6: אתיקה מקצועית ושיפוט משמעתי סעיף 53שמירת כבוד המקצוע סעיף 53אסייג לייצוג בשל חברות בועדת מינויים סעיף 53בסייג לייצוג בשל עילת פסלות של שופט סעיף 54החובה כלפי הלקוח וכלפי בית המשפט סעיף 55הסדרת פרסומת סעיף 56איסור שידול לשם השגת עבודה סעיף 57שימוש בתארים סעיף 58איסור שותפות סעיף 59איסור העסקה סעיף 59אסייגים לעיסוק בחברת עורכי דין סעיף 59בשם החברה סעיף 59גהגבלת שיתוף בהכנסות סעיף 59דאיסור השתתפות למי שהושעה סעיף 59האחריות החברה בנזיקין סעיף 59ושמירת אחריות ודינים סעיף 60עיסוק אחר סעיף 60אחוות דעת מקדימה סעיף 61עבירות משמעת סעיף 62שיפוט בתי הדין המשמעתיים סעיף 63הזכות להגיש קובלנה סעיף 64שיפוט מקומי סעיף 64אאי תלות סעיף 65סדרי הדין סעיף 65אפומביות הדיון סעיף 66סמכויות עזר סעיף 67ראיות סעיף 67אהעברת תיקים ומסמכים סעיף 68ענשים סעיף 68אהשעיה על תנאי סעיף 68בהפעלת השעיה על תנאי סעיף 68גתקופת השעיה בזו אחר זו סעיף 68דתחילת השעיה שהופעלה סעיף 68ההשעיה חופפת סעיף 69החלטות אחרות של בית הדין סעיף 69אהחלטה ברוב סעיף 69בהעמדת פסק דין לעיון הציבור סעיף 70ערעור לבית הדין המשמעתי הארצי סעיף 71ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים סעיף 71אסמכויות בית המשפט שלערעור סעיף 72דחיית הביצוע סעיף 73ערעור על פסק דין נגד מתלונן סעיף 74ביצוע חיובים כספיים סעיף 75הרשעה בפלילים סעיף 76ערעור סעיף 77הודעה על הרשעה בפלילים סעיף 78השעיה זמנית סעיף 79מעמד היועץ המשפטי לממשלה סעיף 80דין משמעת ודין פלילי פרק 7: עניני שכר טרחה סעיף 81תעריף מינימלי סעיף 82תעריף מקסימלי סעיף 83אישור תעריפים סעיף 84איסור שכר לפי תוצאות סעיף 85איסור שכר כולל סעיף 86הפרת סעיפים 82 85 עבירת משמעת סעיף 87החזרת שכר מופרז סעיף 88זכות עיכוב סעיף 89חוות דעת הלשכה בענין שכר טרחה פרק 7-א: ממונה במקום עורך דין במקרים מיוחדים סעיף 89אמינוי ממונה סעיף 89בהמינוי כללי או מסוייג סעיף 89גתקופת המינוי סעיף 89דמעמדו של נאמן סעיף 89הסמכות הממונה סעיף 89והודעה ללקוח סעיף 89זהודעה לערכאה שיפוטית סעיף 89חשכר טרחה והוצאות פרק 7-ב: קרן גמלאות פרק 8: הוראות שונות סעיף 90סוד מקצועי סעיף 91אישור של יפוי כוח סעיף 92העברת יפוי כוח סעיף 93מימון פעולות הלשכה סעיף 94אגרות בעד שירותים סעיף 95תקציב סעיף 96הסגת גבול המקצוע סעיף 97התחזות סעיף 98שלילת תביעת שכר פרק 8-א: עורכי דין זרים ומשרדי עורכי דין זרים סימן א: הגדרות סעיף 98אהגדרות סימן ב: מתן שירותים משפטיים בידי עורך דין זר סעיף 98במתן שירותים משפטיים בעניין דין זר בידי עורך דין זר סעיף 98גחובת ציון התואר "עורך דין זר" ומדינת ההסמכה סעיף 98דמתן שירות משפטי בעניין דין זר בידי מי שאינו עורך דין או עורך דין זר סעיף 98הקבלת כספים בנאמנות על ידי עורך דין זר סימן ג: מרשם עורכי דין זרים סעיף 98ומרשם עורכי דין זרים סעיף 98זמחיקה והתליה של רישום במרשם סעיף 98חהודעה ללשכה על קיומן של עילות למחיקה או להתליה של רישום במרשם סימן ד: משרד עורכי דין זר סעיף 98טשלוחה בישראל של משרד עורכי דין זר סעיף 98ישמה של שלוחה בישראל של משרד עורכי דין זר סעיף 98יאעיסוק של עורך דין או של עורך דין זר כחבר, כשותף או כשכיר בשלוחה בישראל של משרד עורכי דין זר סעיף 98יבהפסקת פעילות שלוחה בישראל של משרד עורכי דין זר סימן ה: כללים לעניין עורכי דין זרים ומשרדי עורכי דין זרים סעיף 98יגכללים לעניין עורכי דין זרים ומשרדי עורכי דין זרים פרק 9: הוראות מעבר סעיף 99עורכי דין רשומים סעיף 100חברות של עורכי דין במקרים מסויימים סעיף 101חישוב ותק מאמנים סעיף 102חישוב תקופת התמחות סעיף 102אהפחתת תקופת התמחות למי ששירת שירות מיוחד סעיף 103שמירת בחינות סעיף 103אשמירת לימודים סעיף 104שמירת מינוים סעיף 105המשך פעולות ורציפות סעיף 105אעבירות משמעת לפני תחילת החוק סעיף 106העברת סמכויות וחיובים חוק תשכ"ג 1963 סעיף 106אתיאום חיקוקים סעיף 107רואי חשבון פרק 10: הפעלת החוק סעיף 108הבחירות הראשונות למוסדות הלשכה סעיף 109התקנת כללים סעיף 109אחובת התקנת כללים סעיף 110ביצוע ותקנות סעיף 111ביטולים ושמירת תקנות סעיף 112כותבי בקשות סעיף 113תחילת תוקף תוספת 1: