פרק 1: בחינות הלשכה בדיני מדינת ישראל סעיף 1מועדי הבחינות בדיני מדינת ישראל סעיף 2הוכחת הזכות להיבחן סעיף 3בחינות בכתב או בעל פה סעיף 4נושאי הבחינות סעיף 5כל בחינה בשני נושאים לפחות סעיף 6פטור סעיף 7בוחנים ומפקחים סעיף 8הנוהג בבחינות סעיף 9שימוש בספרים סעיף 10משמעת סעיף 11דין העובר על המשמעת סעיף 12תוצאות הבחינה סעיף 13דין מי שנכשל בבחינה סעיף 14אישור על תוצאות הבחינות פרק 1-א: בחינות הלשכה באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים סעיף 14אמועדי הבחינה באתיקה מקצועית החלה על עורכי דין זרים סעיף 14בבחינה בכתב סעיף 14גנושאי הבחינה סעיף 14דהחלת הוראות פרק 2: בחינת הלשכה להסמכה לעריכת דין סעיף 15מועד הבחינה סעיף 15אמועד בחינה מיוחד סעיף 15א1מועד בחינה למשרתים במילואים בקריאת פתע סעיף 15במועדים נוספים לבחינה בעל פה סעיף 16הבקשה להיבחן סעיף 17ועדות בוחנות סעיף 18מתכונת הבחינה סעיף 18אנושאי הבחינה סעיף 18בהבחינה בכתב סעיף 18גתוצאות הבחינה סעיף 18דנבחן עם מוגבלות סעיף 18ההליך ערר על תוצאות הבחינה סעיף 18והכשירות להיכלל בחבר הבוחנים סעיף 19העברת נתונים לוועדה הבוחנת סעיף 20תוצאות הבחינה בעל פה סעיף 21בחינות חוזרות סעיף 22אישור על תוצאות בחינת התמחות פרק 3: הוראות שונות סעיף 23ביטולים