פרק א: הגדרות סעיף 1הגדרות פרק ב: הפחתה סעיף 2זכות לניכוי פחת והפחתה לנכסים מסויימים סעיף 4סייג לניכוי פרק ב1: ניכויים מיוחדים סעיף 5בניכוי הוצאות הנפקה פרק ג: ניכוי נוסף פרק ד: ניכוי הפרשי הצמדה פרק ה: מס הכנסה של חברה תעשייתית פרק ו: דו"חות מאוחדים סעיף 22הגדרות סעיף 23זכות להגשת דו"ח מאוחד סעיף 24שומה לפי דו"ח מאוחד סעיף 25אי שינוי שיטה סעיף 26קביעת כללים סעיף 27הפסדים מלפני הגשת דו"ח מאוחד פרק ז: מיזוג חברות סעיף 42ביטול הטבות סעיף 43ערעור פרק ח: כללי סעיף 46ערר סעיף 47ועדת ערר סעיף 48תחולת הוראות הפקודה סעיף 49תחולת החוק על הובלה ימית ואווירית ובתי מלון סעיף 50תחולה על מפעלים בבעלות אגודה שיתופית להתיישבות חקלאית סעיף 51תחולה לגבי אגודות שיתופיות סעיף 52תקנות סעיף 53שינוי התוספת ושינוי שיעורים תוספת 1: