פרק א: ייסוד סעיף 1הזכות לייסד עמותה סעיף 2בקשה לרישום עמותה סעיף 3סייגים לרישום עמותה סעיף 4סייגים לשם העמותה סעיף 5רישום העמותה סעיף 5ארישום זמני סעיף 7פרסום ותעודת רישום סעיף 8העמותה תאגיד סעיף 8אשימוש בשם פרק ב: תקנון סעיף 9התקנון כחוזה סעיף 10תקנון רשום ותקנון מצוי סעיף 11שינוי התקנון, השם והמטרות סעיף 12תוכן התקנון סעיף 13סייגים לסמכות סעיף 14שינוי מען פרק ג: חברים סעיף 15כשירות סעיף 16תנאים לחברות סעיף 17מהות סעיף 18פנקס חברים פרק ד: מוסדות סעיף 19מוסדות חובה ומוסדות רשות סימן א: האסיפה הכללית סעיף 20מועדים לכינוס האסיפה סעיף 21הצבעה סעיף 22רוב סעיף 23פרוטוקול סעיף 24אסיפת נציגים סימן ב: הועד סעיף 25סמכויות סעיף 26בחירת הועד סעיף 26אשכר חברי הועד סעיף 27חובתו של חבר הועד סעיף 28העברה מכהונה של הועד או של חבר בו סעיף 29פנקס חברי הועד סימן ג: ועדת ביקורת, רואה חשבון ומבקר פנימי סעיף 30ועדת ביקורת סעיף 30אמינוי מבקר פנימי סעיף 31כינון סעיף 31אמינוי רואה חשבון סעיף 31במינוי רואה חשבון בידי הרשם סעיף 31גהנוהל במינוי רואה חשבון סעיף 31דמשרת רואה חשבון שנתפנתה סעיף 31השכר רואה חשבון סימן ד: סייגים לכהונה ותנאי העסקה סעיף 32ייחוד הכהונה סעיף 33פסלות לכהונה סעיף 34תוקף פעולות סעיף 34אשכר חברי ועד וחברי ועדת ביקורת סעיף 34בהוצאות לניהול עמותה פרק ד1: חלוקה אסורה סעיף 34גחלוקה אסורה בעמותה סעיף 34דאחריות חברי ועד לחלוקה אסורה פרק ד2: מיזוג סעיף 34ההגדרות סעיף 34ואישור בית המשפט למיזוג סעיף 34זהחלת הוראות חוק החברות על מיזוג לפי פרק זה סעיף 34חתוצאות המיזוג סעיף 34טתקנות לעניין פרק ד'2 פרק ה: ניהול חשבונות, הגשת מסמכים ועיון סעיף 35פנקסי חשבונות סעיף 36דו"ח כספי סעיף 36אתרומה מישות מדינית זרה סעיף 37ביקורת של רואה חשבון סעיף 37אדוח מילולי סעיף 38הגשת מסמכים לרשם סעיף 38אהבהרת פרטים בדו"ח הכספי סעיף 38בהגשה באופן מקוון סעיף 39עיון ופרסום פרק ה1: הנחיה, פיקוח ובקרה סעיף 39אסיוע והנחיה לעמותות בניהול ענייניהן סעיף 39בהסמכת מפקחים וסמכויות פיקוח סעיף 39גהסתייעות בבודק חיצוני, סמכויותיו וחובותיו סעיף 39דאישור לשמש בודק חיצוני, התלייתו וביטולו סעיף 39הדרישת מידע על ידי בודק חיצוני סעיף 39ודיווח לכנסת על הסתייעות בבודקים חיצוניים פרק ו: חקירת תפקוד העמותה סעיף 40חקירת עמותה סעיף 41הוצאות החקירה פרק ז: פירוק סעיף 42דרכי הפירוק סימן א: פירוק מרצון סעיף 43החלטה על פירוק ומינוי מפרק סעיף 44הצהרת כושר פרעון סעיף 45תפקידי המפרק סעיף 46הודעה לנושים סעיף 47סיום הפירוק סעיף 48שמירת סמכות סעיף 48אהעברת פירוק מרצון לפירוק לפי צו בית המשפט סימן ב: פירוק לפי צו בית המשפט סעיף 49עילות הפירוק סעיף 50בקשה לצו פירוק סעיף 51בירור מוקדם סעיף 52ערעור סעיף 53תחילת הפירוק סעיף 54תחולת הוראות סימן ג: הוראות משותפות סעיף 55פעולות וייצוג סעיף 56הוראות בית המשפט סעיף 56אמעמד הרשם בהליכי פירוק סעיף 57חובת מתן מידע סעיף 58נכסי עמותה שפורקה סעיף 59מחיקה, החיאה וביטול פירוק פרק ח: אגודות קיימות סעיף 60בקשת רישום סעיף 61רישום אגודה עמותה סעיף 62אגודה שלא ביקשה להירשם פרק ט: שונות סעיף 63רשם העמותות סעיף 64עבירות מרמה סעיף 64אעבירות של אחריות קפידה סעיף 65פטור מתחולה סעיף 66ביצוע ותקנות סעיף 67אי תחולה סעיף 68תחולת החוק העותמאני סעיף 69תיקון חוק הנאמנות סעיף 70תחילה סעיף 71פרסום תוספת 1: סימן א: חברות סעיף 1קבלת חברים סעיף 2זכויות וחובות של חבר סעיף 3פקיעת חברות סעיף 4מתן הודעות לחבר סימן ב: האסיפה הכללית סעיף 5זמן ומקום סעיף 6הזמנה סעיף 7תפקידים של אסיפה כללית רגילה סעיף 8מנין סעיף 9יושב ראש ומזכיר סעיף 10החלטות סעיף 11פרוטוקול סימן ג: הועד סעיף 12מספר החברים סעיף 13תקופת הכהונה סעיף 14השלמת הועד סעיף 15ישיבות הועד סעיף 16החלטות סעיף 17פרוטוקול סעיף 18זכות הייצוג סימן ד: ועדת הבקורת סעיף 19תחולת הוראות סימן ה: סניפים סעיף 20הקמת סניפים וארגונם סימן ו: נכסים לאחר פירוק סעיף 21העברת נכסים עודפים תוספת 2: תוספת 3: