סעיף 1הגדרות סעיף 2הצמדה למדד סעיף 3פטורים סעיף 4הצעה שלא נדונה בוועדה סעיף 5פיצול חוזים סעיף 6שמירת סודיות סעיף 7פנקס המכרזים סעיף 8מכרז זוטא סעיף 9מכרז פומבי סעיף 10מסמכי המכרז סעיף 11אומדן סעיף 12המועד האחרון להגשת מסמכי המכרז סעיף 13הגשת מסמכי המכרז סעיף 14קבלת המסמכים בעיריה סעיף 15פתיחת תיבת המכרזים סעיף 16צורת ניהול הפרוטוקול סעיף 17רישום מסמכי מכרז סעיף 18חוות דעת מומחה סעיף 18אאיסור ניהול משא ומתן סעיף 19בירור פרטים סעיף 20פסילת מסמכי מכרז סעיף 21דיון במסמכי מכרז שנקבעו כהצעות סעיף 22המלצות הוועדה סעיף 23ביטול מכרז סעיף 24מכרזי עיריות הכפופים לאמנות בין לאומיות סעיף 25ביטול סעיף 26תחילה