פרק א: הוראות כלליות סעיף 1מהות הערבות סעיף 2סייג לערבות סעיף 3יצירת הערבות סעיף 4תחומה של הערבות סעיף 5שינוי בחיוב סעיף 6הפטר הערב סעיף 7טענות הגנה סעיף 8אחריות הערב סעיף 9זכות הערב לחזור על החייב סעיף 10סייג לזכות הערב לחזור על החייב סעיף 11דין הערב לפני שמילא ערבותו סעיף 12שעבוד נכס של החייב סעיף 13ריבוי ערבים סעיף 14ערב בעד ערב סעיף 15ביטול ערבות לחיוב עתיד לבוא סעיף 16התחייבות לשיפוי סעיף 17ערבות או התחייבות לשיפוי בשל חיוב פגום פרק ב: ערבות של ערב יחיד סעיף 18תחולה סעיף 19הגדרות סעיף 20עדכון סכומים סעיף 21ערבות בסכום קצוב סעיף 22חובת גילוי סעיף 23תוצאות אי גילוי סעיף 24מסירת העתק מחוזה סעיף 25תוספות לסכום הערבות סעיף 26הודעה על אי קיום סעיף 27תובענה מהחייב תחילה סעיף 28חזרה אל החייב סעיף 29ריבוי ערבים סעיף 30תחום ערבותו של ערב יחיד סעיף 31עדיפות סעיף 32אי התנאה פרק ג: הוראות שונות סעיף 33שמירת דינים סעיף 34ביצוע ותקנות