סעיף 1מסמך הגילוי לפי סעיף 22 לחוק סעיף 2דרך הצגת מידע לפי סעיף 22 סעיף 3תוספות לסכום הערבות סעיף 4חריג לחובת הודעה על אי קיום סעיף 5דרך מסירת הודעה לפי סעיף 26 סעיף 6הליכי גביית החוב מאת החייב לפי סעיף 28 לחוק סעיף 7תחילה סעיף 8סייג לתחולה