סעיף 1חובת ההשבה סעיף 2פטור מהשבה סעיף 3ניכוי הוצאות סעיף 4דין הפורע חוב הזולת סעיף 5דין הפועל לשמירת ענין הזולת סעיף 6תחולה ושמירת תרופות סעיף 7ביטול