פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק ב: בעלות המדינה בעתיקות סעיף 2בעלות המדינה בעתיקות סעיף 3הודעה על גילוי עתיקה סעיף 4דרישת מסירה סעיף 5דרישת השאלה סעיף 6הפסקת עבודה לאחר גילוי עתיקה סעיף 7פיצויים סעיף 8ויתור על זכויות המדינה פרק ג: חפירות סעיף 9רשיון חפירה סעיף 10זכות כניסה סעיף 11אמצעי בטיחות סעיף 12פרטים ופרסומים הנוגעים לחפירה סעיף 13ביטול רשיון חפירה ומניעתו סעיף 14ויתור על פי הסכם פרק ד: המסחר בעתיקות, הוצאתן מישראל והכנסתן מהאזור סעיף 15רשיון סעיף 16מקום עיסוקו של סוחר סעיף 17חובת רישום מצאי סעיף 18ביטול רשיון סעיף 19עתיקה בעלת ערך לאומי סעיף 20חזקת ידיעה סעיף 20אהגבלות על רכישת עתיקות סעיף 21סייג להעתק עתיקה ולעתיקה מורכבת סעיף 22הגבלות להוצאת עתיקה מישראל סעיף 22אהכנסת עתיקה מהאזור פרק ה: אספני עתיקות והעברת עתיקות סעיף 23הודעה למנהל סעיף 24עתיקה בעלת חשיבות מדעית מיוחדת סעיף 25העברת עתיקות סעיף 25אהסדרת מכירת פריטים ארכיטקטוניים פרק ו: מוזיאונים סעיף 26הוצאת עתיקה מרשות מוזיאון סעיף 27הודעה למנהל פרק ז: אתרי עתיקות סעיף 28אתר עתיקות סעיף 29איסור פעולות באתר עתיקות סעיף 30שמירת חוק סעיף 31החזרה למצב הקודם פרק ח: הפקעות סעיף 32הסמכה להפקיע סעיף 33דרך ההפקעה פרק ט: המועצה לארכיאולוגיה וועדת ערר סעיף 34המועצה לארכיאולוגיה סעיף 35ועדת ערר סעיף 36סמכויות ועדת הערר סעיף 36אערעור פרק י: עבירות ועונשין סעיף 37עבירות ועונשין סעיף 38חזקה פרק יא: שונות סעיף 39תעודת המנהל ראיה לכאורה סעיף 40סמכויות כניסה ובדיקה סעיף 41אצילת סמכויות סעיף 42מקומות מוסדרים סעיף 43תחולת החוק בשטח צבאי סעיף 44אי תחולה סעיף 45שמירת תוקף סעיף 46ביצוע ותקנות סעיף 46אתשלומים לרשות סעיף 47תחולה על המדינה סעיף 48ביטול סעיף 49הוראות מעבר סעיף 50פרסום