סעיף 1השם הקצר חלק א: הקדמה סעיף 2פירוש סעיף 3פנקס רישום פטנטים ומדגמים סעיף 3אהטלת תפקידים שיפוטיים וקבלת סמכויות חלק ב: פטנטים סעיף 4זכות של ממציא לקבל פטנט סעיף 5בקשה למתן פטנטים סעיף 6פירוט סעיף 7הגנת ארעי סעיף 8בדיקת הפירוט ותיקונו מס' 1 לש' 1937 סעיף 9בקשה לפטנטים בעלי ערך צבאי סעיף 10פרסום הודעה על קבלת פירוט סעיף 11התנגדות למתן פטנט סעיף 12מתן הפטנט וחיתומו סעיף 13תאריכו של פטנט סעיף 14תקפו, היקפו וטופסו של פטנט סעיף 15תקופת הפטנט סעיף 16פטנט לתוספת אמצאה סעיף 17החזרת פטנטים שעבר זמנם סעיף 18תיקוני פירוט סעיף 19תיקוני פירוט ע"י בית המשפט סעיף 20הגבלה על גביית דמי נזק סעיף 20אהצגת אמצאה אינה פוגעת בזכות על פטנט מס' 1 לש' 1937 סעיף 21רשיונות חובה וביטול פטנטים סעיף 22ביטול פטנטים סעיף 23משפט בשיתוף חבר יועץ סעיף 24צו מניעה סעיף 25מס' 36 לש' תש"ח 1948 סעיף 26הוראות בדבר פטנט שנתפרסם קודם זמנו סעיף 27פטנט כשהבקשה מוגשת ע"י נציגו החוקי של ממציא שמת סעיף 28פטנט שאבד או נשמד סעיף 29פרסום הבקשה והפירוט ברשומות חלק ג: מדגמים סעיף 30בקשה לרישום מדגמים סעיף 31רישום מדגם בסוגים חדשים סעיף 32תעודת רישום סעיף 33זכות היוצרים לאחר הרישום סעיף 35עיון במדגמים רשומים סעיף 36ביטול רישום של מדגם סעיף 37גניבת דעת מדגם רשום סעיף 37אסעדים לעניין נכסים שהופקו תוך הפרת זכות מדגם סעיף 38מס' 36 לש' תש"ח 1948 חלק ד: הוראות כלליות סעיף 39זכותה של הממשלה להשתמש בפטנטים סעיף 39אשימוש במדגם לטובת המדינה סעיף 40עיון בפנקסים והעתקת קטעים מהם סעיף 41איסור הפירסום של פירוט, שרטוטים, וכו' סעיף 42סמכותו של הרשם לתקן טעויות סופר סעיף 43רישום העברות ומסירות בפנקסים סעיף 44תיקון הפנקסים ע"י בית המשפט סעיף 45השימוש בסמכות ההכרעה ע"י הרשם סעיף 46הוצאות משפט סעיף 47עדות בפני הרשם סעיף 48תעודה מאת הרשם תשמש עדות סעיף 49הצהרה של קטין, שוטה, וכו' סעיף 50פנקס סוכני פטנטים סעיף 51ערעורים סעיף 52דין קדימה סעיף 52אהוראות מיוחדות ביחס לספינות, אוירונים, ולכלי רכב מס' 1 לש' 1937 סעיף 52בסייגים בנוגע לצווים שניתנו קודם ליום עשרים וששה בפברואר, 1935 מס' 1 לש' 1937 סעיף 53פטנטים ומדגמים שנרשמו עפ"י המודעה הרשמית מס' 136 לש' 1919 סעיף 54פטנטים עותומנים סעיף 55עבירות סעיף 56תקנות חלק ה: הוראות מיוחדות לשעת חירום