פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק ב: אחריות סימן א: פיצויים על נזקי גוף סעיף 2אחריות נוהג ברכב סעיף 3תאונה שבה מעורבים מספר כלי רכב סעיף 4תרופה על נזק גוף סימן ב: תשלומים תכופים סעיף 5תשלום תכוף סעיף 5אבקשה לתשלום תכוף לבית המשפט סעיף 5בהחלטת בית המשפט סעיף 5גהחלטה בבקשה אינה מעשה בית דין סעיף 5דריבית פיגורים סעיף 5הסייגים לענין בקשה סעיף 5ותקנות סעיף 5זזכות חזרה בתשלום תכוף סימן ג: שונות סעיף 6תשלומים עיתיים סעיף 6אמומחה רפואי סעיף 6בקביעת דרגת נכות לפי חוק אחר סעיף 7הגבלת זכאותם של נפגעים סעיף 7אזכאותו של נוהג בהיתר לתבוע פיצויים סעיף 7בזכאותם של תלויים לתבוע פיצויים סעיף 8ייחוד העילה סעיף 9זכות חזרה פרק ג: קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים סעיף 10הקמת הקרן סעיף 11הקרן תאגיד מבוקר סעיף 12תפקיד הקרן סעיף 12אהקרן כנושה סעיף 12בזכויות הקרן בפירוק סעיף 12גנכסים וחבויות של אבנר סעיף 12דעלות אספקת השירותים הרפואיים לנפגעי תאונות דרכים סעיף 12ההעברת סכומים מהמבטחים לקרן והוראות לעניין העברת מידע סעיף 12והעברת סכומים למוסד לביטוח לאומי ולקופות החולים סעיף 13הנהלת הקרן סעיף 13אגמול והחזר הוצאות סעיף 14התקנון סעיף 15המימון סעיף 15אמסים סעיף 15א1מסירת מידע מהקרן פרק ד: הוראות שונות סעיף 15בסייג לתחולה על כלי תחרותי סעיף 16שכר טרחה סעיף 17אהסדרים לחלוקת נטל הפיצויים סעיף 18תיקונים לפקודת הביטוח סעיף 19תיקון חוק הביטוח הלאומי סעיף 20תיקון חוק שירות המדינה סעיף 21תיקון חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל סעיף 22אחריות המדינה ושלוחיה סעיף 23תחילה והוראת מעבר