סעיף 1הזכות לפיצויי פיטורים סעיף 2רציפות בעבודה סעיף 3אימתי פיטורים אינם פוגעים בזכויות סעיף 4מעביד שנפטר סעיף 5עובד שנפטר סעיף 6התפטרות לרגל מצב בריאות לקוי סעיף 7התפטרות של הורה סעיף 7אהתפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות סעיף 8התפטרות לרגל העתקת מגורים סעיף 9אי חידוש חוזה עבודה סעיף 11התפטרות אחרת שדינה כפיטורים סעיף 11אפיצויים למתגייס למשטרה סעיף 12שיעור הפיצויים סעיף 13חישוב שכר עבודה סעיף 13אחישוב הפיצויים כשהשכר הופחת זמנית סעיף 13בחישוב הפיצויים לפי שכר מינימום סעיף 14פיצויים ותגמולים סעיף 15פיצויים וגימלת פרישה סעיף 16פיטורים ללא פיצויים מכוח הסכם קיבוצי סעיף 17פיטורים ללא פיצויים מכח פסק דין חוק ביהד לעבודה סעיף 18אישור סעיף 19זכות עדיפות לחזור לעבודה ופיצויי פיטורים סעיף 20הבטחת צבירת הפיצויים בהסכם קיבוצי סעיף 21צו הפקדה סעיף 22סוגי מעבידים סעיף 23תקנות בדבר הכספים שהופקדו סעיף 24גביה סעיף 25מועד ההפקדה סעיף 26סכומים משוריינים סעיף 27זכות בכורה סעיף 28שכר הכולל פיצויי פיטורים סעיף 29פשרה והודאת סילוק סעיף 30המדינה כמעביד סעיף 31שמירת זכויות סעיף 32חובת התייעצות סעיף 33ביצוע ותקנות סעיף 34תחילה