סעיף 1הגדרות סעיף 2פיצוי חד פעמי סעיף 3קיצבה חודשית סעיף 4מענק במקום קיצבה סעיף 5החמרת מצב סעיף 6הגשת תביעה סעיף 7מכון לאבחון וטיפול בגזזת סעיף 8ועדת מומחים סעיף 9ועדה רפואית וועדה רפואית לעררים סעיף 10מענק לשאירים סעיף 11תשלומים לפי חוק זה ופיצויים לפי חוק אחר סעיף 12תשלום על ידי המוסד סעיף 13תקנות סעיף 14ערעור סעיף 15סמכות בית הדין סעיף 16תקנות סעיף 17סייג לזכאות סעיף 18הוראות מיוחדות סעיף 19תחולת הוראות חוק הביטוח הלאומי סעיף 20תחילה ותחולה תוספת 1: