סעיף 1הגדרות סעיף 2הטלת פיקדון סעיף 3חובת סימון סעיף 3אפטור מחובת סימון סעיף 3באיסור מכירת מכלי משקה לא מסומנים סעיף 4גביית פיקדון סעיף 5תשלום פיקדון סעיף 6החזר פיקדון לצרכן סעיף 7החזר פיקדון לבית עסק סעיף 7איעדי איסוף של מכלי משקה ריקים סעיף 7בתשלום בשל אי עמידה ביעדי איסוף של מכלי משקה סעיף 7גהמועד להעברת התשלומים לקרן סעיף 7דחובת מיחזור של מכלי משקה ריקים סעיף 7היעדי איסוף וחובת מיחזור של מכלי משקה גדולים ריקים סעיף 7ותשלום בשל אי עמידה ביעדי איסוף של מכלי משקה גדולים סעיף 9מינוי ממונה סעיף 9דרישום ועיון סעיף 10חובת דיווח וקביעת הממונה סעיף 11עיצום כספי סעיף 12הפרה נמשכת והפרה חוזרת סעיף 13הודעה על כוונת חיוב סעיף 14זכות טיעון סעיף 15החלטת ממונה ודרישת תשלום סעיף 15אסכומים מופחתים סעיף 15בסכום מעודכן של העיצום הכספי סעיף 15גהמועד לתשלום עיצום כספי סעיף 15דהפרשי הצמדה וריבית סעיף 15הגבייה סעיף 16ערעור על עיצום כספי סעיף 16אפרסום סעיף 17שמירת אחריות פלילית סעיף 18עונשין סעיף 18אהתיישנות סעיף 19אחריות מעביד ונושא משרה בתאגיד סעיף 20ייעוד כספים סעיף 21שימש בכספים המתקבלים בקרן סעיף 21אהתקנת מכונה לאיסוף מכלי משקה הוראות מיוחדות סעיף 21בטפסים סעיף 22פיצויים לדוגמה סעיף 23ביצוע ותקנות סעיף 24חובת התקנת תקנות סעיף 25תחילה סעיף 26פרסום