פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות ופרשנות פרק ב: המפקח, ועדת המחירים וועדת הערר סעיף 2מינוי מפקח סעיף 3מינוי ועדת המחירים והרכבה סעיף 4סדרי דיון ו סעיף 5ועדת ערר פרק ג: תחולה סעיף 6התנאים להחלת החוק על מצרך או שירות סעיף 7רמות פיקוח סעיף 8המלצת ועדת המחירים סעיף 9אישורים נוספים לפי חיקוק אחר פרק ד: יציבות מחירים סעיף 10הגדרות סעיף 11מחיר מחייב פרק ה: קביעת מחירים סעיף 12קביעת מחיר או שיעור שינויו סעיף 13המלצת ועדת המחירים סעיף 14בקשה לשינוי צו פרק ו: בקשה להעלאת מחירים סעיף 15בקשת העלאה והחלטת המפקח סעיף 16דיון בועדת המחירים סעיף 17ערר פרק ז: דיווח על רווחיות ומחירים סעיף 18חובת דיווח סעיף 19מתכונת הדיווח סעיף 20תוצאות אי דיווח פרק ח: הוראות כלליות סעיף 21תנאי היתר סעיף 22סוגי צווים סעיף 23תחילה של צו או היתר סעיף 24שרשור סעיף 25מחיר מצרך דומה חדש סעיף 26מחיר שירות דומה חדש סעיף 27אמות מידה פרק ט: ידיעות, חקירות ותפישות סעיף 28הגדרות סעיף 29דיווח על רווחיות סעיף 29אהוראות לענין קיום מערכת חשבונאית נפרדת סעיף 30הצגת היתר סעיף 31מסירת ידיעות תעודות ודוגמאות סעיף 33סמכויות חקירה פרק י: עונשין ותרופות סעיף 34עונשין סעיף 35חובת פיקוח סעיף 36הגנה לעובד ומורשה סעיף 37חובת הראיה סעיף 38כופר סעיף 39פיצויים פרק יא: הוראות שונות סעיף 40ביצוע ותקנות סעיף 42הוראות מעבר סעיף 43תחילה