פרק א: תחולה סעיף 1תחולת החוק וסייגיה סעיף 2תחולת הגדרות שבחיקוק פרק ב: פירוש מלים וביטויים סעיף 3משמעותם של מלים וביטויים סעיף 4אדם סעיף 5יחיד ורבים סעיף 6זכר ונקבה סעיף 7הכלל אינו מעין הפרט דוקא סעיף 8"עד...." סעיף 9"לפי" סעיף 10תקופות פרק ג: פירוש הסמכות סעיף 11מקום שלא נקבע זמן סעיף 12סמכות לפטור סעיף 13מינוי והסמכה כיצד סעיף 14סמכות מינוי סעיף 15סמכות התקנה סעיף 16סמכות מינוי גוף סעיף 17סמכויות עזר סעיף 18סמכות בהשגה ובערר סעיף 19שמירת סמכויות וחובות סעיף 20פעולת מספר בני אדם פרק ד: דין חיקוקים סעיף 21שעת תחילה סעיף 22סייגים לכוחו של ביטול סעיף 23תקנות ומינויים לפי חיקוק שבוטל סעיף 24הנוסח המחייב סעיף 25פירושם של אזכורים סעיף 26סטיה מטופס פרק ה: שונות סעיף 27תיקון פקודת הראיות סעיף 28תיקון חוק נכסי המדינה סעיף 29תיקון חוק החוזים סעיף 30תיקון פקודת סדרי השלטון והמשפט סעיף 31ביטול סעיף 32תחילה סעיף 33פרסום