פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק ב: הליכים בפשיטת רגל סימן א: ממעשה פשיטת רגל עד צו כינוס סעיף 2מיהו חייב סעיף 3התראת פשיטת רגל סעיף 4תכנה של התראת פשיטת רגל סעיף 5מעשה פשיטת רגל סעיף 6סמכות למתן צו כינוס סעיף 7עילות לבקשת נושה סעיף 7אבקשה לפשיטת רגל נגד חייב שהגיש בקשת הפטר לפי חוק ההוצאה לפועל הוראת שעה סעיף 8בקשת נושה מובטח סעיף 9אין פשיטת רגל בחברה או באגודה שיתופית סעיף 10אימות והמצאה סעיף 11ראיות נחוצות סעיף 12זכות להעיד את החייב סעיף 13חקירת תוקף החוב ותמורתו סעיף 14עילות לדחיית הבקשה סעיף 15דחייה או עיכוב בגלל ערעור סעיף 16עיכוב הליכים מחמת הכחשה סעיף 17בקשת חייב סעיף 18צו כינוס נכסים לבקשת חייב סעיף 18אמועד הדיון בבקשת פשיטת הרגל סעיף 18בתשלומים עתיים ומגבלות על החייב סעיף 18גחקירה על ידי הכונס הרשמי וחובת מסירת מידע ומסמכים סעיף 18דחוות דעת הכונס הרשמי סעיף 18ההחלטת בית המשפט סעיף 19חזרה מבקשה סעיף 19אפשרה או הסדר לפני צו כינוס סעיף 20פעולת צו כינוס סעיף 21כונס זמני, מינויו ושכרו סעיף 22עיכוב הליכים סעיף 22אצו זמני לבקשת חייב סעיף 23מנהל מיוחד סעיף 24פרסום צו כינוס ואסיפת נושים סימן ב: דו"ח, חקירה ואסיפה סעיף 25דו"ח לאחר מתן צו כינוס סעיף 26אסיפת נושים ראשונה סעיף 27בקשה לחקירה פומבית סעיף 28קביעת מועד חקירה סעיף 29עריכת החקירה סעיף 30הנוהל בחקירה סעיף 32חייב חולה סימן ג: פשרה או הסדר אחרי צו כינוס סעיף 33הצעת החייב סעיף 34אסיפה לדיון בהצעה סעיף 35אישור ההצעה בבית המשפט סעיף 36אכיפה סעיף 37ביטול סעיף 38תחולה לענין נאמן סעיף 39ניהול נכסים בפשרה או בהסדר סעיף 40היקף פשרה והסדר סעיף 41סייג לתוקף פשרה והסדר סימן ד: הכרזת פשיטת רגל סעיף 42צו הכרזה על פשיטת רגל סעיף 42אהגבלות על פושט רגל סעיף 43פרסום סעיף 44הכונס הרשמי כנאמן סעיף 45מינוי נאמן סעיף 46ערובה סעיף 47כללים למינוי נאמן סעיף 48מינוי ועדת בקורת סעיף 49סדרי עבודת ועדת הבקורת סעיף 50הפסקת חברות בועדת הבקורת סעיף 51בהעדר ועדה סעיף 52פשרה או הסדר לאחר הכרזה סעיף 53אישור בית המשפט סעיף 54ביטול סעיף 55סמכות לבטל הכרזה סימן ה: פיקוח על החייב ועל נכסיו סעיף 56חובת החייב בגילוי נכסים ובמימושם סעיף 57נסיבות למעצר חייב סעיף 57אעיכוב יציאה מהארץ סעיף 58הפניית דברי דואר של החייב סעיף 59זימון וצו הבאה סעיף 60חקירה סעיף 60אגילוי מידע לכונס הרשמי, לבית המשפט, לחייב או לנושים סימן ו: הפטר סעיף 61בקשת הפטר והודעה סעיף 62דיון והחלטה סעיף 63סייגים למתן הפטר סעיף 64שינוי צו סעיף 65סמכות להתלות ולהתנות כאחד סעיף 66תעודה לענין חיקוקים פוסלים סעיף 67חובות פושט רגל שהופטר סעיף 67אהפטר על פי בקשת הכונס הרשמי סעיף 68חזקות סעיף 69פעולת ההפטר סעיף 70מניעת הסדר והפטר בשל העברת מרמה פרק ג: ניהול נכסים סימן א: תביעת חובות סעיף 71חובות בני תביעה סעיף 72סייגים סעיף 73הערכה סעיף 74אשראי הדדי וקיזוז סעיף 75ריבית או הצמדה עד לצו הכינוס סעיף 75אחוב שפרעונו בעתיד סעיף 76שוויון בתשלום חובות סעיף 77הוצאות ראשונות סעיף 78דין קדימה סעיף 79דין הנפטר חדל פרעון סעיף 80דין שותפים פושטי רגל סעיף 81ריבית או הצמדה מיום צו הכינוס סעיף 82שמירת דינים סעיף 83סייג לתביעות בני זוג סימן ב: נכסים העומדים לתשלום חובות סעיף 84תחילתה של פשיטת רגל סעיף 85נכסים בני חלוקה סעיף 86נכסים שאינם בני חלוקה סעיף 86אהגנת בית המגורים סעיף 87דין שכר טרחת עו"ד סימן ג: פשיטת רגל נוספת סעיף 88הנאמן בחזקת נושה סעיף 89נכסים שיוקנו לנאמן הבא סעיף 90חובת נאמן קודם סעיף 90אאיסור על פשיטת רגל נוספת סעיף 90באיסור על פשיטת רגל לאחר מתן הפטר לפי חוק ההוצאה לפועל הוראת שעה סימן ד: תוצאי פשיטת רגל לגבי עסקאות סעיף 91סייג לזכויות של נושה ושל קונה סעיף 92חובת מוציא לפועל למסור נכסים סעיף 93חובת מוציא לפועל למסור כסף סעיף 94דין כסף ששולם במישרין סעיף 95סייג לזכות חזרה סעיף 96ביטול הענקות סעיף 97ביטול המחאה כללית בלתי רשומה סעיף 98ביטול העדפות סעיף 99שמירת עסקאות שבתום לב סעיף 100שמירת תשלומים סעיף 101עסקים עם פושט רגל שלא הופטר סעיף 102חובת בנקאי להודיע לנאמן סימן ה: מימוש נכסים סעיף 103החזקת נכסים נמסרים סעיף 104חובת שלוחיו של פושט הרגל סעיף 105הנאמן ככונס נכסים בהוצאה לפועל סעיף 106נכסים שהעברתם ברישום סעיף 107תביעות סעיף 108תפיסת נכסי פושט רגל סעיף 109סייג לאחריות אישית סעיף 111תשלומים עתיים ודין הכנסה של פושט רגל סעיף 112הפקעת צווים מכוח הפטר סעיף 113תסיבת נכסים והקנייתם סעיף 114העברות הטעונות רישום סעיף 115ויתור על נכס מכביד סעיף 116תוצאי ויתור סעיף 118דרישה להודיע בדבר ויתור סעיף 119ביטול חוזה סעיף 120צו הקניה לאחר ויתור סעיף 122זכות הנפגע בוויתור סעיף 123סייג לענין זכות יוצרים סעיף 124סמכות הנאמן לנהל נכסים סעיף 125סמכויות שהפעלתן טעונה הסכמה סעיף 126סמכות להתיר לפושט הרגל לנהל נכסים סעיף 127תשלומים לפושט הרגל סעיף 128הקצבה לזכאי למזונות סעיף 129בקורת נכסים ממושכנים סימן ו: חלוקת נכסים סעיף 130הכרזה וחלוקה של דיבידנדים סעיף 131דיבידנדים משותפים ונפרדים סעיף 132סייגים לחלוקת דיבידנד סעיף 133זכות נושה שלא הוכר חובו סעיף 134ריבית על חובות סעיף 135דיבידנד סופי סעיף 136סייג לתובענה סעיף 137זכות פושט הרגל ליתרה פרק ד: כונסים רשמיים סעיף 138מינוי כונסים רשמיים וסגנים סעיף 139מעמדו של כונס רשמי סעיף 140תפקידי הכונס לענין התנהגות החייב סעיף 141תפקידי הכונס הרשמי לענין נכסי החייב סעיף 142הכונס הרשמי ככונס זמני או כמנהל סעיף 142אנציג סעיף 143דיווח פרק ה: נאמנים בפשיטת רגל סימן א: כהונת הנאמן סעיף 144השם הרשמי סימן ב: פיקוח על הנאמן סעיף 147זימון אסיפות כלליות סעיף 148בקשת הוראות סעיף 148אדיווח שנתי של הנאמן סעיף 149שיקול דעת סעיף 150פניה לבית המשפט סעיף 151פיקוח הכונס הרשמי סימן ג: שכר והוצאות סעיף 152שכר הנאמן והוצאותיו סעיף 154איסור הסדרים בדבר השכר סעיף 155סייג לתשלום לאדם אחר סעיף 156נאמן עו"ד סעיף 157שומת הוצאות סימן ד: רשימות, חשבונות ובקורת סעיף 158רשימת נושים סעיף 159דו"ח כספי סעיף 160פנקסים סעיף 162הפרדה מחשבון פרטי סעיף 163הפקדת כסף בבנק שנקבע סעיף 164איסור עיכוב כספים סעיף 165סגירת חשבון החייב בבנק סעיף 166בקורת חשבונות הנאמן סימן ה: התפנות משרתו של נאמן סעיף 167שחרור נאמן סעיף 168תוצא השחרור סעיף 169שחרור הכונס הרשמי כנאמן סעיף 170מילוי מקום נאמן סעיף 171התפטרות נאמן והעברתו פרק ו: בית המשפט סימן א: סמכות סעיף 172בית המשפט המחוזי סעיף 173בית משפט השלום סעיף 174תחום השיפוט סעיף 175העברת הליכים סעיף 176אבעיה בשאלה משפטית סעיף 177ישיבות בית המשפט בלשכה סעיף 178סמכות כללית סעיף 179מאסר בשל אי ציות סימן ב: ערעורים סעיף 181עיון חוזר סעיף 182ערעור סעיף 183סייגים לערעור סעיף 184מועד הערעור סימן ג: סדרי דין סעיף 185הוצאות סעיף 186סמכויות שונות לענין סדרי דין סעיף 187ראיות סעיף 188החלפת מבקש סעיף 189הליכים אחרי מות החייב סעיף 190עיכוב הליכים סעיף 191בקשה נגד שותף או שותפות סעיף 192דחיית בקשות סעיף 193צו כינוס נגד שותף סעיף 194תביעות הנאמן והשותפות סעיף 195בעלי חוזה עם פושט רגל סעיף 196הליכי פשיטת רגל בשם שותפות לא רשומה סעיף 197עזרת בית המשפט זה לזה סעיף 198צווי חיפוש פרק ז: מקרים מיוחדים סימן א: שותפים, שותפויות מוגבלות ופשטות רגל קטנות סעיף 199חבותם של שותפים סעיף 200תחולה לגבי שותפויות מוגבלות סעיף 201תחולה על פשיטות רגל קטנות סימן ב: נכסי חייבים שנפטרו סעיף 202צו ניהול עזבון בפשיטת רגל סעיף 204סמכויות הכונס הרשמי והנושים סעיף 205דין צו ניהול כדין הכרזת פשיטת רגל סעיף 206דין קדימה סעיף 207עודף העזבון סעיף 208דין הודעה על בקשה לצו ניהול סימן ג: כספים שלא נדרשו סעיף 209חשבון נכסי פשיטות רגל סעיף 210כספים שלא נדרשו סעיף 211תביעת תשלום מאוחרת פרק ח: עבירות פשיטת רגל סעיף 212המשים עצמו נושה סעיף 213אי ציות בפשרה או הסדר סעיף 213אאי מסירת מידע סעיף 214חייב שנמנע לעזור בגילוי נכסיו סעיף 214אהפרת הגבלות סעיף 215נאמן שסירב לשלם ריבית והוצאות סעיף 216מעשים ומחדלים במרמה סעיף 217הגנה סעיף 218השגת אשראי לפני הפטר סעיף 219מרמה לאחר צו כינוס סעיף 220הימורים והשקעות מסוכנות סעיף 221אי ניהול פנקסי חשבון כיאות סעיף 222בריחה עם נכסים סעיף 223טענת כזב סעיף 224צו בית המשפט להעמיד לדין סעיף 225התובע במשפט שלפי צו בית המשפט סעיף 226שמירת אחריות פלילית סעיף 227בית המשפט המוסמך סעיף 228התיישנות סעיף 229עבירה שענשה לא פורש פרק ט: ראיות סעיף 230"רשומות" ראיה סעיף 231פרוטוקול אסיפת נושים סעיף 232ראיות להליכים בפשיטת רגל סעיף 234עדות חייב או עד שנפטרו סעיף 235חותם פרק י: שונות סעיף 236חישוב זמן סעיף 237המצאת הודעות סעיף 238פגם פורמלי לא יפסול סעיף 239פטור ממס בולים סעיף 240חיוב המדינה סעיף 241עדכון סכומים ואגרות סעיף 242תקנות תוספת 1: תוספת 2: