פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות סעיף 2חישוב גילים פרק ב: התייצבות לרישום ולבדיקה סעיף 3התייצבות לרישום סעיף 5התייצבות לבדיקת כושר סעיף 5אערר על החלטת ועדה רפואית סעיף 5בערעור על החלטת ועדה רפואית עליונה סעיף 6בדיקה חוזרת סעיף 7בדיקה נוספת סעיף 9פעולות חיסון סעיף 10תחולת חוקי שיקום על מי שנפגע מבדיקה או מחיסון סעיף 11צו בדבר מתן אמצעי זיהוי סעיף 12אי התייצבות לבדיקה אינה פוטרת מהתייצבות לשירות בטחון פרק ג: שירות סדיר סעיף 13התייצבות לשירות סדיר סעיף 14התייצבות לשירות לפי בקשה סעיף 15זמן השירות לגבר סעיף 16זמן השירות לאשה סעיף 16אשוויון בשירות סעיף 17התנדבות לשירות בטחון סעיף 17אהתנדבות לצורך מתן טיפול רפואי סעיף 18זמן השירות לנעדר מן השירות סעיף 19דין עונש שהוטל לאחר שחרור משירות סעיף 20תקופת הקריאה להתייצבות לשירות סדיר סעיף 21חובת הכשרה חקלאית סעיף 22שמירה על גרעינים התיישבותיים סעיף 22אישיבות הסדר סעיף 22בדחיית שירות לתלמידי ישיבות גבוהות ציוניות סעיף 22גתנאים לדחיית שירות לתלמידי ישיבות גבוהות ציוניות סעיף 22דרשימת הישיבות הגבוהות הציוניות סעיף 22הדיווח לכנסת ישיבות גבוהות ציוניות סעיף 23הבטחת השכלה יסודית סעיף 24שירות במשמר הגבול סעיף 24אשירות ביחידות אחרות של משטרת ישראל סעיף 24בשירות ביחידות ביטחוניות בשירות בתי הסוהר סעיף 24גסמכויות וחובות של המשרת בשירות בתי הסוהר סעיף 25סמכויות וחובות של המשרת במשמר הגבול סעיף 26המשך השירות הסדיר אחרי גמר השירות במשמר הגבול סעיף 26אשירות מוכר פרק ג1: שילוב בוגרי ישיבות ומוסדות חינוך חרדיים סימן א: פרשנות ותחולה סעיף 26בהגדרות פרק ג'1 סעיף 26גתחולה פרק ג'1 סימן ב: תקופת ההסתגלות הראשונה סעיף 26דתחולה תקופת ההסתגלות הראשונה סעיף 26הדחיית שירות לתלמיד ישיבה שמלאו לו 18 שנים וטרם מלאו לו 22 שנים סעיף 26וביטול או פקיעת תוקף של צו דחיית שירות סעיף 26זקריאה לשירות סדיר או הפניה לשירות לאומי אזרחי סעיף 26חפטור משירות סדיר למי ששירת בשירות לאומי אזרחי כאמור בסעיף 26ז סעיף 26טהוראות לעניין מי שמלאו לו 22 שנים סעיף 26יפטור משירות סדיר למי ששירת בשירות לאומי אזרחי כאמור בסעיף 26ט סעיף 26יאהוראות לעניין מי שמלאו לו 18 שנים במהלך תקופת ההסתגלות הראשונה סימן ג: שילוב בתעסוקה סעיף 26יבשילוב בתעסוקה סעיף 26יגהכשרה תעסוקתית מיועדת סעיף 26ידדיווח לכנסת שילוב בתעסוקה סימן ד: יעדי גיוס סעיף 26טויעדי גיוס בתקופת ההסתכלות ובתקופת הקבע סעיף 26טו1הקמת צוות בין משרדי לקידום עמידה ביעדי הגיוס סעיף 26טו2תפקידי הצוות סעיף 26טזהודעות בדבר מספר המתגייסים לשירות סדיר והמשרתים בשירות לאומי אזרחי סימן ה: תקופת ההסתגלות השנייה סעיף 26יזתחולה תקופת ההסתגלות השנייה סעיף 26יחדחיית שירות למיועד לשירות ביטחון שהוא תלמיד ישיבה סעיף 26יטתחולת סעיפים בשים לב לעמידה ביעדי הגיוס סעיף 26כהוראות לעניין עמידה ביעדי גיוס סעיף 26כאהוראות לעניין אי עמידה ביעדי גיוס סעיף 26כבסמכויות שר הביטחון באין עמידה ביעדים סימן ו: הוראות כלליות לעניין דחיית שירות סעיף 26כגתנאים לדחיית שירות סעיף 26כדרשימת הישיבות סעיף 26כהמניעת פגיעה במעמדה של יוצא צבא אישה סעיף 26כושמירה על אורח חיים סעיף 26כזתקנות פרק ג'1 סעיף 26כחדיווח לכנסת פרק ג'1 סעיף 26כטהוראות לעניין פקיעת תוקפו של חוק שירות לאומי אזרחי פרק ד: פרק ה: הוראות כלליות סעיף 35תחולת החוק הצבאי סעיף 36סמכות לפטור משירות ולדחות שירות סעיף 36אפטור משירות מחמת גיל סעיף 37תנאים לדחיית שירות סעיף 38ביטול צו לפטור משירות או לדחיית שירות סעיף 39פטור משירות על פי דין סעיף 40פטור מטעמי הכרה דתית סעיף 41ביטול פטור לפי סעיף 40 סעיף 42עיון חוזר סעיף 43יציאה לחוץ לארץ סעיף 44דרישת ידיעות סעיף 44אחסיון של נתון אישי צבאי סעיף 45חובת שירות בטחון של השוהה בארץ ללא רשיון פרק ו: עבירות וסדרי דין סעיף 46עונשין סעיף 47עבירת חוץ סעיף 48חובת הראיה סעיף 49תקפו של צו פרק ו1: פיקוח סעיף 49אהסמכת מפקחים סעיף 49בסמכויות מפקח סעיף 49גהסמכת בודקים סעיף 49דהעברת מידע לבודק סעיף 49החובות דיווח של ראש ישיבה סעיף 49ומסירת מידע סעיף 49זהסתמכות על מידע ממשרד החינוך סעיף 49חדיווח לכנסת פרק ו'1 פרק ז: דרכי ביצוע סעיף 50פוקדים סעיף 51ועדות רפואיות סעיף 52סמכויות עזר סעיף 53ועדות מייעצות סעיף 54אצילת סמכויות סעיף 55דין צווים סעיף 56הגשת בקשות סעיף 57ביצוע ותקנות תוספת 1: סעיף 1הגדרות סעיף 2צו למסור ראיות בדבר גיל סעיף 3סמכויות הפוקד לקביעת גיל סעיף 4שינוי קביעת גיל לפי בקשת הפוקד סעיף 5סתירה בין תעודות אישיות להודעות סעיף 6שמירת סמכויות בית המשפט סעיף 7מסירת הודעות