פרק א: מבוא סעיף 1הגדרות סעיף 2שירות רצוף סעיף 3תקופות שאינן מפסיקות רציפות סעיף 4דין אי חידוש התחייבות פרק ב: גימלאות ושיעורן סימן א: חישוב המשכורת הקובעת ותקופת השירות סעיף 5הגדרות סעיף 6עדכון המשכורת הקובעת סעיף 6אתוספות לקצבה סעיף 6בדין תוספות לקצבה סעיף 7חישוב תקופת השירות סעיף 8דין שירות חובה סעיף 9תקופה ללא משכורת שמביאים אותה בחשבון סימן ב: גימלאות פרישה סעיף 10זכות לקיצבת פרישה סעיף 11בדיקה רפואית סעיף 12יציאה לקיצבה לפי החלטת החייל סעיף 12איציאה מוקדמת לקצבה סעיף 13יציאה לקיצבה לפי החלטת הרמטכ"ל סעיף 14שיעור קיצבת הפרישה סעיף 14אהפחתת חלק מקצבת פרישה בשל פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני סעיף 15מענק נוסף לקיצבה סעיף 16שירות בטחוני סעיף 17קיצבה מוגדלת סעיף 18הגדלת תקופת השירות בתנאים מסויימים סעיף 19דין מי שגורש מן הצבא סעיף 20דין זכאי לקיצבת פרישה שחזר לשירות סימן ג: גימלאות לשאירים סעיף 21שאירים סעיף 22קיצבה לשאיריו של חייל שנפטר סעיף 23קיצבה לשאירים הזכאים לתגמולים סעיף 23אקיצבה ומענק סעיף 24מענק לרגל פטירתו של חייל סעיף 25קיצבה לשאיריו של זכאי לקיצבת פרישה סעיף 26קיצבת שאיר ששיעורה נקבע בידי הממונה סעיף 27מענק לבן זוג שנישא סעיף 28קיצבה לבן זוג בהתחשב עם גילו סעיף 29מענק לבן זוג במקום קיצבה סעיף 30דין אשה הזכאית למזונות סימן ד: גימלאות והכנסות ממקורות שונים סעיף 31הגבלת גימלאות כפל סעיף 32גימלה לפי חוק זה ולפי חוקי השיקום סעיף 33קיצבה ומשכורת מקופת הציבור סעיף 34גימלה ומענק שחרור סעיף 35מענק במקום גימלה סימן ה: תקופות עבודה במקומות אחרים סעיף 36דין עבודה במוסד מוכר סעיף 37העברה מסוג שירות למשנהו סעיף 38הסכם עם מעביד סעיף 39זכויות לפי הסכם סעיף 40תנאי הסכם מיוחד סעיף 41אצילת סמכויות סעיף 42הסכם בדבר רציפות זכויות סעיף 42אמניעת גימלאות כפל פרק ג: סדר תביעה והחלטה סעיף 43ממונים על תשלום גימלאות סעיף 44ועדות ערעור סעיף 45סמכויות עזר סעיף 46סדרי דין ודיני ראיות סעיף 47תביעות סעיף 47אבקשה לרישום של פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני סעיף 47ברישום הערה סעיף 47גתקנות לעניין רישום הערה סעיף 48ערעור סעיף 49ערעור לבית המשפט סעיף 50החלטות חדשות סעיף 51דין החלטת הרמטכ"ל סעיף 52בדיקות רפואיות של נכים פרק ד: סדרי תשלום סעיף 53גימלאות מאוצר המדינה סעיף 54מאימתי משלמים קיצבה סעיף 55תשלום בעד תקופה שלפני הגשת הבקשה סעיף 56תשלום גימלה שלא לידי הזכאי סעיף 57התיישנות זכות התביעה סעיף 58איסור צבירת תשלום סעיף 59מעשה מרמה סעיף 60שאיר שגרם למות המזכה סעיף 61קיצבה לאדם במאסר סעיף 62העברת זכות לגימלה סעיף 62אהעברת חלק מקצבת פרישה לבן זוג לשעבר סעיף 63זקיפת חובות על חשבון גימלה סעיף 64תביעות נגד צד שלישי סעיף 65תשלום גימלה לפרנסת בני משפחה או בן זוג לשעבר סעיף 66הוראה לצורך קביעת זכות לגימלה של בני משפחה סעיף 67דין נכה הנוהג שלא כראוי סעיף 67אהגדרות סעיף 67בחייל חדש סעיף 67גביטוח לחייל חדש סעיף 67דהפרשות לקופת גמל לקצבה סעיף 67הקביעת קופת הגמל לקצבה של החייל החדש סעיף 67ותקנות סעיף 67זסייג לתחולת פרק זה סעיף 67חהסדרי מעבר לפנסיה צוברת לחייל סעיף 67טחייל בתנאי קבע פרק ה: הוראות שונות סעיף 68עבירות סעיף 69ביצוע ותקנות סעיף 70תחולה תוספת 1: תוספת 1-א: תוספת 2: תוספת 3: