חלק א: עקרונות כלליים פרק 1: פרשנות סעיף 1הגדרות סעיף 2מונחים מחוק העונשין, תשל"ז 1977 סעיף 2אהוראות ופקודות כלליות סעיף 2בפטור מפרסום ברשומות סעיף 3דין הוראות ופקודות כלליות פרק 2: תחולת החוק סעיף 4תחולת החוק עד לשחרור מן הצבא סעיף 5תחילת שירותו של מתנדב בכוחות המילואים סעיף 6תחולת החוק על מי שחדל מהיות חייל סעיף 7תחולת החוק על מי שנמסר לו נשק מטעם הצבא סעיף 8תחולת החוק על בני אדם הנתונים במשמורת הצבא או עובדים בצבא סעיף 8אהתאמת מונחים לענין עובד במפעל המשרת את הצבא סעיף 9הודעת הצו סעיף 10תחולת החוק על שבויי מלחמה סעיף 11תחולת החוק על איש מילואים שאינו בשירות סעיף 12עבריין ששהה מחוץ למדינה סעיף 13סמכות שפיטה בעבירות צבאיות סעיף 14סמכות לשפוט חייל בעבירות שאינן צבאיות סעיף 15סמכות לשפוט עובדים בצבא בעבירות שאינן צבאיות סעיף 15אסמכות העמדה לדין בעבירת חוץ סעיף 16דין מי שחוק זה חל עליו ואינו חייל חלק ב: עבירות וענשים פרק 1: אחריות לעבירה סעיף 17תחולת חוק העונשין סעיף 19סייג לצידוק מטעמי הכרח או צורך סעיף 20צידוק נוסף סעיף 20אטיפול רפואי בחייל על כרחו פרק 2: ענשים סעיף 21דירוג הענשים סעיף 22ענשים משמעתיים סעיף 23תקופת ריתוק ומחבוש סעיף 24ברירת ענשים וצירופם סעיף 25עונש על עבירה שאיננה עבירה צבאית סעיף 26דירוג ענשים מסויימים סעיף 26אהורדה בדרגה בעקבות עונש מאסר או עונש מוות סעיף 27גירוש מהצבא סעיף 28תוצאות גירוש מן הצבא סעיף 29שיעור קנס סעיף 30הורדה בדרגה סעיף 31עונש על תנאי סעיף 32ביצועו של עונש על תנאי סעיף 33החלטה לביצוע עונש על תנאי סעיף 33אהעמדה במבחן סעיף 34מאסר ומחבוש מצטברים ומקבילים סעיף 35חיוב בפיצויים סעיף 36האחריות האזרחית שמורה סעיף 37אין לצרף צד אזרחי סעיף 38מאסר במקום קנס סעיף 40קיצור תקופת עונש במקום קנס סעיף 41התיישנותן של עבירות סעיף 42התיישנותם של ענשים פרק 3: עבירות סעיף 43בגידה סעיף 44עזרה לאויב סעיף 45התנהגות מחפירה בקשר לפעולות צבאיות סעיף 46מרידה סעיף 47מתן יד למרידה סעיף 48מרי סעיף 49הפגנה הפוגעת במשמעת סעיף 50הסתה למרי סעיף 51זריעת בהלה או יאוש בין חיילים סעיף 52זריעת בהלה או יאוש סעיף 53תעמולה הפוגעת במשטר הצבאי או במשמעת הצבא סעיף 54תעמולה הפוגעת בסדר הטוב בצבא סעיף 55חזקת כוונה להפיץ סעיף 56עבירות בקשר לשבי סעיף 57גילוי ידיעות סעיף 58נטישת משמרת סעיף 59אלימות כלפי מפקד סעיף 60אלימות כלפי ממלאי תפקיד סעיף 61אלימות כלפי חייל סעיף 62איום ועלבונות כלפי מפקד סעיף 63איום על ממלאי תפקיד סעיף 64התנגדות לפעולה חוקית סעיף 65התעללות סעיף 66עיכוב רכוש ללא הצדקה סעיף 67שררה כלפי פקודים סעיף 68חריגה מסמכות סעיף 70גרימת נזק לרכוש על ידי חריגה מסמכות סעיף 71קצין שיפוט שחרג מסמכותו סעיף 72חריגה מסמכות עד כדי סיכון חיים או בריאות סעיף 73חריגה מסמכות עד כדי סיכון ביטחון המדינה סעיף 74ביזה סעיף 75אינוס סעיף 76השמדת רכוש סעיף 77הוצאת רכוש מרשות הצבא סעיף 78הוצאת נשק מרשות הצבא סעיף 79שימוש ברכוש צבאי שלא למטרות הצבא סעיף 80אי שמירתו של רכוש צבאי סעיף 81חזקת רשלנות סעיף 82נטילת ציוד ואספקה או עיכובם שלא כדין סעיף 84גניבה מחייל סעיף 85שימוש בלתי חוקי בנשק סעיף 86גרימת עיקולו, מעצרו וחילוטו של כלי טיס, כלי שיט, או כלי תחבורה אחר סעיף 87נטישת כלי טיס או כלי שיט סעיף 88טיפול בכלי טיס או בכלי שיט בחוסר זהירות או בניגוד להוראות סעיף 89טיסה ללא רשות סעיף 90טיסה אסורה סעיף 91אי מילוי הוראות מפקד כלי טיס או כלי שיט סעיף 92עריקה סעיף 93חזקת כוונה שלא לחזור סעיף 94העדר מן השירות שלא ברשות סעיף 94אאיבוד קשר עם היחידה סעיף 96התגייסות במרמה סעיף 97קבלת תפקיד במרמה סעיף 98שחרור במרמה סעיף 99פטור משירות בטחון במרמה סעיף 100הטלת מום סעיף 101התחלות סעיף 102השתמטות מפעולה מסויימת סעיף 103שוחד סעיף 104ענין בעסקה הנעשית על ידי הצבא סעיף 105עבירה במסמכים צבאיים סעיף 106רשלנות לגבי תעודות סעיף 107האשמת שוא סעיף 108ידיעות כוזבות סעיף 109עבירות לגבי בתי דין צבאיים סעיף 110עבירות לגבי שופט חוקר ואחרים סעיף 111עדות שקר בבית דין סעיף 112עדות שקר סעיף 113עדויות סותרות סעיף 114מעצר שלא כדין סעיף 115עבירות בקשר למעצר סעיף 116סירוב להחזיק במשמורת סעיף 117סירוב לסייע להחזיק במשמורת סעיף 118הפרעה להחזקה במשמורת סעיף 119שימוש באמצעים בלתי כשרים לצורך חקירה סעיף 120שחרור ממשמורת סעיף 121בריחה ממשמורת סעיף 122סירוב לקיים פקודה סעיף 123אי קיום פקודה סעיף 124התרשלות סעיף 125אין חובה לקיים פקודה בלתי חוקית סעיף 126הפרעה לשוטר צבאי סעיף 127סירוב לסייע לשוטר צבאי סעיף 127אסירוב להיבדק לשם גילוי שימוש בסמים מסוכנים סעיף 128התנהגות פרועה סעיף 129התנהגות מבישה סעיף 130התנהגות שאינה הולמת סעיף 131התחזות סעיף 132פגיעה במשמעת סעיף 133אי קיום הוראות המחייבות בצבא סעיף 133אאיסור עבודה, עיסוק או התמחות סעיף 134אי מניעת עבירה סעיף 135קשר לעבור עבירה חלק ג: דין משמעתי סעיף 136תחולת הדין המשמעתי סעיף 137העמדה לדין לפני קצין שיפוט סעיף 139סמכותו של קצין שיפוט סעיף 140דין משמעתי לפי הוראת הרמטכ"ל סעיף 141סמכותו של קצין שיפוט סעיף 143תלונה שאין קצין שיפוט מוסמך לדון בה סעיף 144סייג לסמכות לבטל תלונה סעיף 145דיון מחדש בתלונה שבוטלה סעיף 146העברת דין סעיף 147סמכויות מפקדו של קצין שיפוט זוטר סעיף 148זכות לבקש העברת הדין למפקד סעיף 149זכות לבקש העברת הדין למפקד או לבית דין צבאי סעיף 151החזרת תלונה לדיון משמעתי סעיף 152סמכויות ענישה של קצין שיפוט זוטר סעיף 153סמכויות ענישה של קצין שיפוט בכיר סעיף 153אפסילה מקבל או מהחזיק רשיון נהיגה צבאי סעיף 153בהעדר מן השירות שלא ברשות ואיבוד קשר עם היחידה סמכויות ענישה סעיף 154מחבוש עקב קנס שלא שולם סעיף 155חיוב בפיצויים סעיף 156מחבוש על תנאי סעיף 157ביצוע העונש המותנה סעיף 158סייגים לסמכות סעיף 159סדרי הדין המשמעתי סעיף 159אחוות דעת מטעם הנאשם בדיון משמעתי שנערך על פי הוראת פרקליט סעיף 160פסק בדין משמעתי סעיף 161אי תחולת דיני הראיות סעיף 162עיכוב או הפסקה של ביצוע עונש בדין משמעתי סעיף 162אנשיאת עונש מחבוש סעיף 162בעונש מחבוש שהוטל על אסיר סעיף 162גנידון שהיה במעצר סעיף 163ערר על פסק סעיף 165סמכויות קצין שיפוט הדן בערר סעיף 166עונש שהוחל בביצועו לפני הערר סעיף 167סמכות הרמטכ"ל להמתיק עונש סעיף 167אביטול חיוב בפיצויים סעיף 167בחייל שהועמד לדין משמעתי לפני הרמטכ"ל סעיף 168סמכויות הפרקליט הצבאי הראשי ופרקליט צבאי לבטל, לאשר בדיעבד או לשנות פסק או עונש סעיף 169אין אחריות משמעתית פעמיים סעיף 170התיישנות סעיף 170אדיון משמעתי בעבירות תעבורה סעיף 171דין משמעתי ושפיטה סעיף 172שפיטה מבטלת פסק דין משמעתי סעיף 173דין חייל לשעבר סעיף 174דין משמעתי על איש מילואים בשירות סעיף 175דין משמעתי של איש במילואים שלא בשירות סעיף 176דין משמעתי רק בשירות חלק ג1: עבירות של ברירת דיון חלק ד: המוסדות המשפטיים פרק 1: המנגנון המשפטי סעיף 177מינוי פרקליט צבאי ראשי וסגנו, פרקליטים צבאיים וסגניהם סעיף 178סמכויות הפרקליט הצבאי הראשי סעיף 178אסמכויות הפרקליט הצבאי הראשי לסגנו סעיף 179סמכויות פרקליט צבאי סעיף 179אהעברה ואצילה של סמכויות פרקליט צבאי לסגן פרקליט צבאי סעיף 181תובעים צבאיים סעיף 182סניגורים צבאיים פרק 2: בתי הדין הצבאיים סימן א: הוראות כלליות סעיף 183בתי הדין הצבאיים סעיף 184אי תלות של שופטים סימן ב: שופטים צבאיים-משפטאים של בתי הדין הצבאיים סעיף 185כשירות סעיף 186דרך המינוי סעיף 187ועדת הבחירה סעיף 187אסייג למינוי שופט סעיף 187בהצבעה בועדת הבחירה סעיף 187גשופט עמית סעיף 188מינוי נשיאים, משנה וסגנים סעיף 189סמכויות נשיא בית דין למשנה או לסגן סעיף 190הצהרת אמונים סעיף 192תקופות המינוי סעיף 192אמינוי לכהונה בפועל סעיף 192בסמכות לסיים דיון סעיף 192גהפסקת כהונה סעיף 192דבית דין משמעתי סעיף 192הדין משמעתי או פלילי סעיף 192ה1שיפוט פלילי סעיף 192והשעייה סעיף 192זתחולת הוראות לגבי שופט מכוחות המילואים סעיף 193תקופת כהונתו של שופט מכוחות המילואים סעיף 193בהצהרת הון סימן ג: בית דין צבאי מחוזי ובית דין צבאי מיוחד סעיף 194מחוז שיפוטי סעיף 195ראש מחוז שיפוטי סעיף 196סמכות בית דין צבאי מחוזי סעיף 197בית דין צבאי מיוחד סעיף 198מינוי שופטים צבאיים סעיף 199סדרי המינהל של בית דין צבאי מיוחד ומחוזי סעיף 200מותב של בית הדין הצבאי המיוחד סעיף 200אמותב של בית דין צבאי מחוזי סעיף 201מספר חברי בית הדין סעיף 202הכללת שופט צבאי ושופט צבאי משפטאי סעיף 203דיון לפני דן יחיד בבית דין צבאי מחוזי סימן ד: בית דין צבאי ימי סעיף 205סמכות בית דין צבאי ימי סעיף 206אימתי מרכיבים בית דין צבאי ימי סעיף 207סמכותו של מפקד שייטת סעיף 208מותב בית דין צבאי ימי סימן ה: בית דין שדה סעיף 209בתי דין שדה סימן ה1: בית דין צבאי לתעבורה סעיף 209אסמכות בית דין צבאי לתעבורה סעיף 209בדן יחידי סעיף 209גהגבלת סמכות הענישה סעיף 209דסדרי המינהל סימן ו: בית הדין הצבאי לערעורים סעיף 210בית הדין הצבאי לערעורים סעיף 211סדרי המינהל של בית הדין הצבאי לערעורים סעיף 212שופטי בית הדין הצבאי לערעורים סעיף 213הרכבת מותבי בית הדין הצבאי לערעורים סעיף 214מותב של שלושה סעיף 215מותב של חמישה סעיף 215אהרכב בית הדין הצבאי לערעורים של שופט אחד סעיף 215בהרכב בית הדין הצבאי לערעורים של שלושה שופטים סעיף 216הכללת שופטים צבאיים משפטאים סעיף 217זימון מותב בית הדין הצבאי לערעורים סימן ז: הוראות שונות סעיף 218דרגות השופטים בבתי הדין סעיף 219אי תחולת סעיף 218 סעיף 220הנשיא בהרכב המותב סעיף 221אב בית דין סעיף 222מותבים אחרים של בית דין סעיף 223אי כשרות לכהן כשופט צבאי סעיף 224חוקיות בית דין צבאי למרות שינויים חלק ה: הליכי שפיטה פרק 1: הליכים לפני המשפט סימן א: תלונה, מעצר וחיפוש סעיף 225תלונה סעיף 226הודעת הסיבה למעצר סעיף 226אסייג סעיף 227שוטר צבאי וסמכויותיו סעיף 227אהחלת סדר הדין הפלילי סעיף 228מעצר על ידי גבוה בדרגה סעיף 229מעצר על הפרעת סדר סעיף 230שמירת הוראות אחרות סעיף 231מעצר על ידי שוטר צבאי בלא פקודת מעצר סעיף 232מסירת אדם שאינו חייל לרשות אזרחית סעיף 233מעצר על ידי חייל אחר ללא פקודת מעצר סעיף 234פקודת מעצר של קצין שיפוט סעיף 234אביצוע פקודת מעצר סעיף 235אישור פקודת מעצר סעיף 237אפקודת מעצר של שוטר צבאי סעיף 237א1שמיעת טענות העצור סעיף 237בפנייה לבית דין צבאי להארכת מעצר סעיף 237גהבאת העצור בפני שופט בשבתות ובחגים סעיף 238עיון חוזר וערר על פקודת מעצר ועל אישורה סעיף 239ביטול פקודת מעצר סעיף 240הארכת מעצר בידי בית דין צבאי מחוזי סעיף 241הארכה נוספת של תקופת המעצר בידי שופט צבאי משפטאי סעיף 241אדיון בערעור על מעצר, בשלושה שופטים צבאיים משפטאים סעיף 242פקודת מעצר של שופט חוקר סעיף 243סמכות בית דין ליתן פקודת מעצר או לבטלה סעיף 243אשחרור בערבות סעיף 243בתחולת הוראות נוספות לענין מעצר ושחרור תיקון סעיף 243גסייג לתחולת חוק סדר הדין הפלילי סעיף 244מעצר פתוח סעיף 245סמכות להוציא צו חיפוש סעיף 245אסמכות לערוך חיפוש בגוף החייל סעיף 245א1סמכות ליטול אמצעי זיהוי מחייל ומכלוא סעיף 245בהכשרה לעריכת חיפוש בגוף חייל סעיף 246שוטר צבאי רשאי לבצע פקודת חיפוש של שופט שלום סעיף 247חיפוש על ידי שוטר צבאי ללא פקודה סעיף 248חיפוש אצל עציר סעיף 248אסמכות חיפוש בבית סוהר צבאי, במחנה מעצר ובחדר משמר צבאי סעיף 249אין חיפוש אלא בעדים סעיף 250תחולת הוראות נוספות סעיף 250אבדיקות לשם גילוי החזקה או שימוש בסמים מסוכנים סעיף 250בבדיקות לשם מניעה וגילוי של החזקת סמים מסוכנים או שימוש בהם סעיף 250גסוגי בדיקות סימן ב: בדיקה סעיף 251בדיקה או חקירה לפני העמדה לדין סעיף 252מי מוסמך לשמש קצין בודק סעיף 254עריכת בדיקה על ידי קצין סעיף 255בדיקה וחקירה מוקדמת גם כשאין חשוד סעיף 256סמכויות קצין בודק סעיף 257חובה להעיד ולומר אמת סעיף 258רישום עדויות סעיף 259אמרת הנאשם סעיף 260עדות שלא בפני הקצין הבודק סעיף 261חשוד שנעצר סעיף 266הזהרת נאשם סעיף 267תוכן האזהרה סעיף 268הזהרת נאשם המביע רצונו למסור אמרה סעיף 269אין לחקור מי שמוסר אמרה סעיף 270אמרת נאשם, כשיש נאשמים אחדים סעיף 271אמרה הנמסרת בכתב סעיף 272אמרה הנמסרת בעל פה סעיף 273אי כפיפות קצין בודק לדיני ראיות סעיף 274פרטי בדיקה אחרים סעיף 275חומר בדיקה שלא נגבה על ידי הקצין הבודק סעיף 276סיום הבדיקה סעיף 277העברת חומר בדיקה לפרקליט צבאי סעיף 278העברת תלונה לפרקליט צבאי סעיף 279ענין שבסמכות בית דין צבאי מיוחד סעיף 280תלונה אחרת שקיבל פרקליט צבאי סעיף 281תלונה אחרת בצירוף חומר בדיקה שקיבל פרקליט צבאי סעיף 282תלונה שקיבל הפרקליט הצבאי הראשי סעיף 282אהגשת כתב אישום ללא תלונה סעיף 282בסמכויות תובע צבאי בעבירות תעבורה סימן ג: חקירה מוקדמת סעיף 283מינוי שופט חוקר סעיף 284התביעה בחקירה מוקדמת סעיף 285התחלת חקירה מוקדמת סעיף 286גביית עדויות התביעה סעיף 287אמרת הנאשם סעיף 288עדי הסניגוריה ועדות הנאשם סעיף 289כשרות הודאות ואמרות הנאשם שלא בחקירה מוקדמת סעיף 290קיום כתבי עדות סעיף 291כשרות אמרת נאשם בחקירה מוקדמת סעיף 292כתב עדות של עד כראיה כשרה סעיף 293עדות בפני שופט חוקר שלא בחקירה מוקדמת סעיף 294עריכת חקירה מוקדמת שלא בפני הנאשם סעיף 295פומביות חקירה מוקדמת סעיף 296הליכי חקירה אחרים סעיף 297החלטת השופט החוקר סעיף 298סיום חקירה מוקדמת סימן ד: חקירת סיבות מוות סעיף 298אמינוי שופט חוקר בסיבות מוות סעיף 298בשמירת הגוויה סעיף 298גסמכויות עזר סעיף 298דפומביות סעיף 298האיסור פרסום סעיף 298ובדיקת גוויה סעיף 298זהפסקת החקירה סעיף 298חתוצאות החקירה סעיף 298טצו אישום סעיף 298יהעברת חקירה על פי צו היועץ המשפטי לממשלה סעיף 298יאסייג סימן ה: כתב-האישום והגשתו סעיף 299חומר חקירה מוקדמת שקיבל הפרקליט הצבאי הראשי סעיף 300הוראות לתובע הצבאי סעיף 301שחרור ממעצר עם ביטול תלונה או קובלנה סעיף 302חומר בדיקה וחקירה מוקדמת שנמסר להשלמה סעיף 303עריכת כתב אישום סעיף 304תוכן כתב האישום סעיף 305הגשת כתב אישום סעיף 305אהעברת כתב אישום לבית דין אחר סעיף 306הרכבת מותב בית דין סעיף 307מסירת העתק כתב האישום לנאשם סעיף 308ביטול כתב אישום סעיף 309זימון בית הדין פרק 2: שופטים, סניגוריה ופומביות סימן א: עילות פסלות סעיף 310עילות פסלות סימן ב: סניגוריה סעיף 316סניגור לפי בחירת הנאשם סעיף 317ועדה לאישור סניגורים סעיף 318אישור הועדה סעיף 319סירוב לדחות משפט סעיף 320פסילת סניגור שנבחר על ידי הנאשם סעיף 321מינוי סנגור צבאי סעיף 322מאימתי מורשה סניגור לייצג סעיף 323סניגוריה לפני שופט חוקר ובעת דיון על הארכת מעצר סימן ג: פומביות המשפט סעיף 324פומביות משפט צבאי סעיף 325איסור פרסום והוצאת פרוטוקולים סעיף 325אבקשה בעניין פרסום שם חשוד סעיף 325בצדדים לבקשה בעניין פרסום שם חשוד סעיף 325גבקשה לביטול איסור פרסום סעיף 325דערעור על החלטה בעניין פרסום סעיף 326שמירת סודיות סעיף 326אפסק דין כראיה סעיף 326בפרסום בענין התלוי ועומד בבית הדין פרק 3: הליכים רגילים סעיף 327מסירת כתב אישום לנאשם סעיף 328הרחקת נאשם מאולם בית הדין סעיף 329הליכים בהעדר הנאשם סעיף 330ניהול הדיון סעיף 330אהרחקה מבית הדין סעיף 331שפיטה מיידית של נאשם בבזיון בית דין צבאי סעיף 332מתרגם לנאשם סעיף 333עדות שלא בעברית סעיף 334דין מתרגם כדין עד סעיף 335רישום פרוטוקול סעיף 336תוכן הפרוטוקול סעיף 337צירוף מסמכים לפרוטוקול סעיף 338תיקון פרוטוקול לפני מתן גזר דין סעיף 339תיקון פרוטוקול לאחר מתן פסק הדין סעיף 340רישום תיקון סעיף 341זיהוי הנאשם סעיף 342חובת התביעה לזהות סעיף 343הקראת כתב ההרכב וטענת פסלות סעיף 344טענה שנתקבלה סעיף 345ערעור סעיף 346דחיית הדיון כשמוגש ערעור סעיף 347המשך הדיון כשאין ערעור סעיף 348התליית הדיון לאחר החלטה בערעור סעיף 349טענת פסלות לאחר קריאת כתב האישום סעיף 350טענת פסלות לאחר מתן פסק הדין בערכאה ראשונה סעיף 351קריאת כתב האישום וטענות טרומיות סעיף 352דיון בטענה טרומית סעיף 353החלטה בטענה טרומית סעיף 354תשובת הנאשם לאשמה סעיף 355דין מי שצפוי לעונש מוות סעיף 357שינוי התשובה סעיף 358החלטת בית הדין בהודאת הנאשם סעיף 358אהודאה באחת מאשמות חלופות סעיף 359החלטת בית הדין לאחר כפירת הנאשם סעיף 360החלטת בית הדין לאחר הודאה בעובדות סעיף 361סדרי הדין לאחר הודאת חלק מהנאשמים סעיף 362הפרדת המשפט סעיף 363סדרי הדיון במשפט שהופרד סעיף 364פרשת התביעה סעיף 365טענת חוסר אשמה סעיף 366דבר הנאשם סעיף 366אשתיקת הנאשם סעיף 367פרשת ההגנה סעיף 368ראיות מטעם בית הדין סעיף 369ראיות נוספות מטעם התביעה סעיף 370ראיות מטעם ההגנה לאחר ראיות נוספות מטעם התביעה סעיף 371סמכות בית הדין לשמוע ראיות מטעמו סעיף 372עדות בשבועה סעיף 373סדר גביית עדות סעיף 373אתחולת חוק סדר הדין הפלילי סעיף 374עדים במשפט של נאשמים אחדים סעיף 375זכות חקירה שכנגד במקרים מסויימים סעיף 376הבאת ראיות לפני הדיון לגופו של ענין סעיף 377סמכות לסרב להזמנת עדים סעיף 378שינוי כתב האישום סעיף 379סייג לשינוי בכתב האישום סעיף 380ביטול כתב האישום על ידי בית הדין סעיף 381תאריך ההבאה לדין באשמה חדשה סעיף 382שינוי אשמה ללא שינוי כתב האישום סעיף 382אהרשעה לגבי היעדרות שנפסקה ונמשכה סעיף 383תוקף צו מעצר עם שינוי האשמה סעיף 384סיכומים סעיף 385הכרעת הדין סעיף 386נאשם שאינו מסוגל לעמוד בדין סעיף 388ביטול המשפט סעיף 389התייעצות בית הדין סעיף 390סדר התייעצות סעיף 391חובה להשתתף בהצבעה סעיף 392החלטות בית דין סעיף 393הנמקת החלטה סעיף 394דעת מיעוט סעיף 395פרסום דעת מיעוט סעיף 396נימוקי הכרעת הדין סעיף 397קריאת הכרעת הדין סעיף 398פסק דין מזכה סעיף 399ראיות וקביעת מידת העונש סעיף 400סיכומים לענין מידת העונש סעיף 401גזר דין סעיף 403הוראות נוספות בגזר הדין סעיף 404הזמן לערעור סעיף 404אהגבלה על מסירת מידע מהמרשם הפלילי וקיצור תקופת הרישום סעיף 405תחולת הפרק פרק 4: הליכי דין מיוחדים סימן א: הליכים מיוחדים בבית דין צבאי-ימי סעיף 406התביעה סעיף 407סניגור סעיף 408כתב אישום סעיף 409מסירת צו הזימון לנאשם סימן ב: דיון מקוצר סעיף 410התרת דיון מקוצר סעיף 410אמותב סעיף 411דיון מקוצר שהתחיל סעיף 412סדרי הדיון המקוצר סימן ג: הליכים בבית דין צבאי לתעבורה סעיף 412אתחולת סדרי הדין של בית דין צבאי מחוזי סעיף 412בהזמנה לדין סעיף 412ב1מסירת הודעה בעבירות תעבורה סעיף 412גקביעת השופטים לדיון והחלפתם סעיף 412דדיון שלא במעמד תובע צבאי סעיף 412הדיון שלא בפני הנאשם סעיף 412והודעה על פסק הדין פרק 5: ערעור סימן א: ערעור על פסקי דין של בתי-דין צבאיים סעיף 413זכות ערעור לנידון סעיף 414ערעור על עונש בלבד סעיף 415החלטות הניתנות לערעור סעיף 415אדין החלטה הניתנת לערעור סעיף 416ערעור בקשר לחיוב בפיצויים סעיף 417ערעור על הרכבת בית דין צבאי ימי סעיף 418התקופה להגשת ערעור סעיף 419הגשת ערעור סעיף 420ערעור שהוברק סעיף 421למי מגישים כתב ערעור סעיף 422העברת פסק הדין לבית הדין הצבאי לערעורים סעיף 423ערעור אבטומטי סעיף 424ערעור מצד התביעה סעיף 425הרכבת מותב סעיף 426חזרה מערעור סעיף 427הארכת המועד לערעור סעיף 428הארכה זמנית של מועד הערעור סעיף 429תיקון כתב ערעור ונימוקיו סעיף 430ערעור יישמע בפני בעלי הדין סעיף 431ביטול דחיית הערעור סעיף 432שמיעת ערעור שלא בפני בעלי הדין סעיף 433טענות בעלי הדין סעיף 434שמיעת ערעור שלא בפני בעל הדין כשהוטל מאסר שנה או עונש קל מזה סעיף 435קבלת ראיות בערעור סעיף 435אערעור על פסק דין של בית דין צבאי לתעבורה סעיף 436פסק של בית הדין הצבאי לערעורים בערעור על פסק דין סעיף 437פסק של בית הדין הצבאי לערעורים בערעור על החלטה שאינה פסק דין סעיף 438ראיות במשפט שהוחזר לדיון סעיף 439קריאת פסק הדין בערעור סעיף 440דחיית ערעור למרות פגם משפטי בפסק הדין סימן ב: ערעור על פסק דין או על החלטה בענין מעצר של בתי משפט צבאיים סעיף 440אהגדרות סעיף 440בזכות ערעור סעיף 440ב1זכות ערעור על החלטה בענין מעצר סעיף 440ב2תחולת הוראות סעיף 440גכיצד נוהגים בערעור סעיף 440דסמכויות נוספות של בית הדין הצבאי לערעורים סעיף 440השחרור בערבות סעיף 440ואישור סעיף 440זביצוע סעיף 440חמשפט חוזר על פסק דין של בית משפט צבאי סימן ג: ערעור לבית המשפט העליון סעיף 440טערעור לבית המשפט העליון פרק 6: פסק דין חלוט והקלה בעונש סעיף 441פסק דין חלוט סעיף 442הקלה בעונש סעיף 443חוות דעתו של פרקליט צבאי פרק 7: משפט חוזר סעיף 445משפט חוזר לטובת הנידון סעיף 446משפט חוזר בכל עת סעיף 447בקשת משפט חוזר סעיף 448החלטה בבקשה סעיף 449בדיקה וחקירה מקודמת להכנת חוות דעת סעיף 450בית הדין הדן במשפט חוזר סעיף 451הרכבת מותב בית הדין סעיף 452הליכי הדין במשפט חוזר סעיף 453פסק דין ללא שמיעת עדויות סעיף 454פסק דין במשפט חוזר שנשמעו בו עדויות סעיף 455קבלת עדויות במשפט הראשון כראיה סעיף 456ערעור סעיף 456אזיכוי בלא עריכת משפט חוזר סעיף 457פרסום זיכוי במשפט חוזר פרק 8: הוראות כלליות סעיף 458החלפת שופט צבאי סעיף 459סמכות למי שבא במקומו של מפקד סעיף 460עניינים בלתי צפויים חלק ו: בית דין שדה סעיף 461הנהגת בתי דין שדה סעיף 462הסמכות להרכיב בית דין שדה סעיף 463תחום סמכות מפקד שהוסמך להרכיב בית דין שדה סעיף 464סמכות השיפוט של בית דין שדה סעיף 465הרכב בית דין שדה סעיף 466זימון בית דין שדה סעיף 467הסכמה להרכיב ולזמן בית דין שדה סעיף 468תובע וסניגור סעיף 469סניגור לפי בחירת הנאשם סעיף 470כתב האישום סעיף 471סדרי דין סעיף 472דיון שטרם הוכרע סעיף 473ערעור על פסק דין של בית דין שדה סעיף 474ביצוע גזר דין של בית דין שדה סעיף 475עדיפות חלק זה על הוראות אחרות חלק ז: דיני ראיות סעיף 476דיני הראיות הכללים סעיף 477הודאת הנאשם כראיה סעיף 478הודאת הנאשם מרצונו הטוב סעיף 479אמרת נאשם אחד כנגד נאשמים אחרים סעיף 480טפסים מודפסים של פרסומים צבאיים רשמיים סעיף 481תעודות צבאיות כראיה סעיף 482תעודות שוטר כראיה על מאסר סעיף 483מסמכים צבאיים אחרים סעיף 484חזקת פרסום סעיף 485העתקים סעיף 486פרוטוקול של בית דין צבאי סעיף 487הגשת מסמכים לבית דין צבאי סעיף 488מסמכים צבאיים כראיה לבתי המשפט סעיף 488אהודעה בכתב כראיה בבית דין צבאי לתעבורה חלק ח: ביצוע פסקי דין פרק 1: ביצוע סעיף 489ביצוע פסק דין סעיף 489אתחילת פסילה ותקופתה סעיף 490פיצוי לנאשם שזוכה סעיף 491חישוב תקופות מאסר, מחבוש וריתוק סעיף 491אניכוי עונש או מעצר סעיף 493ביצוע עונש מוות סעיף 494מקום ביצועו של עונש מאסר סעיף 495נידון צבאי בבית סוהר אזרחי סעיף 496ביצוע מחבוש סעיף 497גביית קנסות ופיצויים ותוספת פיגור סעיף 498דין פיצויים שנפסקו לאדם פרטי סעיף 499ביצוע מאסר או מחבוש של בית דין שדה או בית דין צבאי ימי סעיף 500אסיר לקוי בנפשו סעיף 501החזרה למאסר סעיף 502שחרור מהצבא אינו משחרר מנשיאת עונש סעיף 503תקנות בית הסוהר סעיף 503אמכתבי כלואים סעיף 504תקנון חדרי משמר ומחנות מעצר סעיף 505קביעת בתי סוהר ומחנות מעצר סעיף 506פרסום תקנון וצווים סעיף 507קביעת חדר משמר צבאי סעיף 508הוראות הרמטכ"ל פרק 2: עיון בעונש סעיף 509ועדה לעיון בעונש סעיף 510המתקת העונש או החלפתו סעיף 511הוראות בדבר דיוני הועדה סעיף 512הבאת פסקי דין לעיון הועדה סעיף 513שמירת דינים אחרים חלק ט: עבירות מיוחדות סעיף 514בזיון בית דין צבאי סעיף 515בזיון בית דין לגבי שופט חוקר ואחרים סעיף 516התחמקות מעדות בפני קצין בודק סעיף 518התחזות כחייל סעיף 518אציון דרגה, תפקיד או שם יחידה סעיף 518בלבישת מדי צבא סעיף 519עיכוב תעודות סעיף 519אתקיפת שוטר צבאי סעיף 520חייל המסרב להישמע לפקודות סעיף 521שיפוט חלק י: הוראות שונות סעיף 522דרגות לענין חוק זה סעיף 523החרמת מכשירי עבירה סעיף 524הוראות בית הדין על החזרת רכוש סעיף 525החזרת רכוש שלא בגזר דין סעיף 526שמירת זכויות סעיף 527הזמנת חיילים כעדים סעיף 528הזמנת עדים אחרים סעיף 529צו להבאת עד שהוזמן ולא בא סעיף 530צו הבאה במקום הזמנה סעיף 531דין צו הבאה סעיף 532הזמנת עדים על ידי שופט חוקר סעיף 533הורדה מדרגה בשל עבירה שיש עמה קלון סעיף 533אהורדה מדרגה בנסיבות מיוחדות סעיף 534חיוב בתשלום נזקים שנגרמו למתקנים סעיף 535גביית סכומים שהוטלו על קבוצה סעיף 536החזרת סכומים שנגבו סעיף 537ועדות חקירה סעיף 538חומר ועדת חקירה לא ישמש ראיה במשפט סעיף 539זכותו של חייל בחקירה הנוגעת לשמו הטוב סעיף 539אתחקיר צבאי סעיף 540אצילת סמכויות סעיף 541תחולת חוק העונשין סעיף 541אהמלצה לנשיא המדינה לעניין עבירות שעבר חייל לפני גיוסו חלק יא: בירור קבילות חיילים סעיף 542סייג ל"חייל" סעיף 543מינוי נציב קבילות חיילים סעיף 543אמועד הבחירה סעיף 543בממלא מקום לנציב סעיף 544קבילה של מי סעיף 545דרך הגשת קבילה סעיף 546קבילה על מי סעיף 547קבילה על מה סעיף 548קבילות שאין לברר אותן סעיף 549קבילות שבירורן מצריך סיבה מיוחדת סעיף 549אהעברת קבילה לפרקליט הצבאי הראשי סעיף 550פתיחת הבירור סעיף 551דרכי הבירור סעיף 552הפסקת הבירור סעיף 553תוצאות הבירור סעיף 554סייגים להודעה סעיף 555זכויות וסעדים סעיף 556חובת סודיות סעיף 557דין וחשבון סעיף 558אי תלותו של הנציב חלק יב: ביצוע ותקנות סעיף 559ביצוע ותקנות סעיף 560ביטול סעיף 561הוראות מעבר סעיף 562שמירת התקנות לגבי נעדרים ועריקים סעיף 563תחילת תוקף תוספת 1: חלק ב: תוספת 2: