סעיף 1סמכות לקבוע גיל סעיף 2שינוי קביעת גיל סעיף 3ערעור בשופט אחד סעיף 4סטיה מדיני הראיות סעיף 5דין גיל שנקבע סעיף 6הגדרות סעיף 7הזמנת פוקד סעיף 8תיקון חוק שירות בטחון, תשיט 1959 סעיף 9בדיקות סעיף 10חובת שירות סדיר סעיף 11תיקון חוק הביטוח הלאומי, תשיד 1953 סעיף 12הוראות מעבר סעיף 13תקנות