סעיף 1הגדרות סעיף 2איסור התעללות סעיף 2אאיסור נטישה של בעל חיים סעיף 2א1חובת בעלים או מחזיק לטפל בבעל החיים ולמנוע התעללות בו סעיף 2באיסור עקירת ציפורניים סעיף 3איסור העבדת בעל חיים סעיף 4איסור המתה ברעל סעיף 4אאיסור סירוב או מתן עדיפות במסירת בעלי חיים סעיף 5הסמכת מפקחים סעיף 5אסמכויות פיקוח סעיף 6סמכויות אכיפה סעיף 6אזיהוי הממונה והמפקחים סעיף 7נאמן בעלי חיים סעיף 8תפיסת בעל חיים סעיף 8אכפיית המתה או שחיטה של בעל חיים שהוחזק לצרכים חקלאיים סעיף 9הודעה על תפיסה ושחרור סעיף 10סייג להחזרת בעל חיים סעיף 10אפנייה לבית משפט סעיף 11תשלום הוצאות סעיף 12העברת בעלות סעיף 13כפיית טיפול או המתה סעיף 14קרן למען בעלי חיים סעיף 14אצמצום ההתרבות של בעלי חיים משוטטים סעיף 15קובלנה פלילית סעיף 16דין המדינה סעיף 16אסייג לתחולה על מערכת הביטחון סעיף 17עונשין וייעוד קנסות סעיף 17אצווים סעיף 17באחריות נושא משרה בתאגיד סעיף 18שמירת דינים סעיף 19ביצוע ותקנות סעיף 19אאצילת סמכויות סעיף 20תיקון חוק סדר הדין הפלילי מס' 17 סעיף 21ביטול סעיף 22סייג לתחולה סעיף 23תחילה תוספת 1: