סעיף 1הגדרות סעיף 3סמכות לקבוע שיעור ריבית מכסימלי סעיף 4איסור ריבית מופרזת סעיף 5איסור צבירת ריבית סעיף 6הפחתת ריבית מופרזת סעיף 7ענשים סעיף 8ראיות סעיף 9ביטולים סעיף 10הוראות מעבר סעיף 11תחילה