פרק א: הוראות יסוד סעיף 1הגדרות סעיף 2שיטת הבחירות סעיף 3מועד הבחירות הראשונות סעיף 4מועד הבחירות לכל המועצות סעיף 5דחיית מועד הבחירות סעיף 5אהקדמת הבחירות בשל איחוד רשויות סעיף 6פרסום מועדי בחירות סעיף 6אהזכות לבחור סעיף 7הזכות להיבחר סעיף 7אהוראות לענין שלילת הזכות להיבחר בשל עבירה שיש עמה קלון סעיף 8ייחוד המועמדות סעיף 9ההצבעה סעיף 10הוצאות הבחירות סעיף 10אמפת הבחירות פרק ב: פנקס הבוחרים סעיף 11פנקס בוחרים סעיף 12אין לשנות את הפנקס סעיף 13רשימות הבוחרים סעיף 14סדר השמות ברשימה סעיף 15מסירת מידע לציבור סעיף 16מסירת מידע מפנקס הבוחרים למתמודדים סעיף 17בקשה לתיקון פרטי בוחר סעיף 18בקשה בנוגע לבוחר לאחר כניסת פנקס הבוחרים לתוקף סעיף 19הכרעה בבקשות סעיף 20עתירה בעניין פנקס הבוחרים סעיף 21ראיות סעיף 22הרכב בית המשפט ופסק דין סעיף 23פטור מאגרות ומסים סעיף 23בהוראות בנוגע לחיילים סעיף 23גהשלמת פרטים סעיף 23דהודעה לקראת בחירות פרק ג: הכנת הבחירות סעיף 24בחירת ועדת הבחירות והרכבה סעיף 25קביעת סיעות המועצה סעיף 26ועדת בחירות ממונה סעיף 27ועדת בחירות שאינה פועלת כראוי סעיף 28מנין רוב וכו' סעיף 29מנהל הבחירות סעיף 31מקומות קלפי סעיף 31אהצבעת אנשים המוגבלים בניידות סעיף 31בבחירות למועצה ביום הבחירות לכנסת סעיף 31גהוראות במקרים מיוחדים סעיף 32ועדות קלפי סעיף 32אמזכיר ועדות קלפי סעיף 33חילופי גברי סעיף 34מנין חוקי בועדת קלפי רוב וכו' פרק ד: רשימות מועמדים סעיף 35רשימות מועמדים סעיף 36סיעות ומפלגות הכנסת סעיף 37כל מועמד ברשימה אחת בלבד סעיף 38באי כוח רשימות המועמדים סעיף 38אערבון סעיף 39כינוי ואות של רשימת מועמדים סעיף 39אמניעת השתתפות רשימת מועמדים סעיף 39בקביעה בדבר רשימה מנועה סעיף 39גהוראות סדרי דין סעיף 39דייחוד הסמכות סעיף 39התיקון רישום לגבי מועמד סעיף 40תיקון רשימות המועמדים סעיף 41אישור של רשימות המועמדים סעיף 41אשינויים ברשימות מועמדים סעיף 42עתירה בעניין רשימות ומועמדים סעיף 42אחילוט חלקי של ערבון סעיף 42בהפסקת שירות סעיף 43התפטרות מועמד סעיף 44הפחתת מספר חברי המועצה העומדת לבחירה סעיף 45התקשרות בין רשימות מועמדים סעיף 45אפרסום הסכמים סעיף 45בסייג להסכם פרק ה: הצבעה וספירת הקולות סעיף 46נבחרים בלי הצבעה בקלפי סעיף 47בחירות בקלפי סעיף 48הודעת בחירות סעיף 49הודעה על שינויים סעיף 50מעטפות הצבעה סעיף 51פתקי הצבעה סעיף 52קלפיות ומנעולים סעיף 53הספקת ציוד סעיף 54פרסומים במקומות הקלפי סעיף 55שעות ההצבעה סעיף 56מי רשאי להימצא במקום קלפי סעיף 57הצגת קלפי סעיף 58האחראי לסדר סעיף 59סמכות להרחיק אדם סעיף 60זיהוי הבוחרים סעיף 61אופן ההצבעה סעיף 61אסמכויות מיוחדות סעיף 62ספירת הקולות סעיף 63קולות פסולים סעיף 64פרוטוקול של ועדת קלפי סעיף 65בדיקת חומר הבחירות סעיף 66הפרוטוקול של מנהל הבחירות פרק ו: תוצאות הבחירות סעיף 67חלוקת המנדטים סעיף 68התקשרות בדבר חלוקת המנדטים סעיף 69קביעת חבר המועצה סעיף 70מנדטים פנויים סעיף 70אחילוט ערבון סעיף 71פרסום תוצאות הבחירות סעיף 71אהחזרת ערבון סעיף 72ערעור בחירות סעיף 73פסק דין בערעור סעיף 73אביטול בחירות פרק ז: תעמולת הבחירות סעיף 74איסור תהלוכות וכו' ביום הבחירות סעיף 75תעמולת בחירות על ידי עובדי המדינה וחיילים סעיף 76תעמולת בחירות על ידי חברי ועדת קלפי סעיף 77הגבלת שכר אולמות פרק ח: הוראות מיוחדות בין חיילים סעיף 78בחירות בקרב חיילים סעיף 79הוראות בדבר בחירות בקרב חיילים סעיף 80הצבעה וועדות קלפי סעיף 81הצבעה של חיילים סעיף 82מיון מעטפות של חיילים וספירת הקולות סעיף 83פרוטוקול סעיף 84סיכום מנין הקולות סעיף 84אהצבעת עובדים מסוימים סעיף 84א1הצבעת הנמצאים במשמורת הצבא סעיף 84בהצבעה של שוטרים סעיף 84גסמכויות מיוחדות לעניין בחירות בקרב חיילים פרק ח1: בחירות בבתי סוהר ובמקומות מעצר סעיף 84דהגדרות סעיף 84הקלפיות לאסירים ועצורים סעיף 84וועדות קלפי לאסירים סעיף 84זהוראות בדבר בחירות בקרב אסירים ועצורים סעיף 84חסדרי הצבעה סעיף 84טמיון מעטפות של אסירים ועצורים וספירת הקולות סעיף 84יפרוטוקול סעיף 84יאסיכום מניין הקולות סעיף 84יבתעמולת בחירות סעיף 84יגסמכויות מיוחדות לעניין בחירות בבתי סוהר ובמקומות מעצר פרק ח2: בחירות במוסדות סעיף 84ידהגדרה פרק ח'2 סעיף 84טוקלפיות לשוהים במוסדות סעיף 84טזסדרי הצבעה פרק ח3: בחירות בבתי חולים סעיף 84יזהגדרות פרק ח'3 סעיף 84יחקלפיות למאושפזים סעיף 84יטהרכב ועדות הקלפי סעיף 84כסדרי ההצבעה סעיף 84כאתעמולת בחירות סעיף 84כבסמכויות מיוחדות לעניין בחירות בבתי חולים פרק ט: עבירות סעיף 85זיוף של רשימות בוחרים סעיף 85אשינוי מען סעיף 85בשימוש שלא כדין במידע פנקס סעיף 86הפרעת בחירות סעיף 87נטישת חומר ההצבעה סעיף 88שחיתות ואיום סעיף 89דרכי שוחד סעיף 90הצבעה שלא כחוק סעיף 91פרסום תוצאות בחירות בקרב חיילים סעיף 92הפקעת שכר אולמות סעיף 93עבירות אחרות סעיף 94סמכות וכו' פרק י: הוראות שונות סעיף 95שמירת מסמכים סעיף 96עיון במסמכים סעיף 96אעיון בפתקי הצבעה סעיף 96בעתירה נגד החלטה אחרת של מנהל הבחירות סעיף 97ימי מנוחה סעיף 97אהוראות לענין קיום הבחירות סעיף 97ביום הבחירות הכלליות שבתון והזכות לשכר סעיף 97גהארכת מועדים סעיף 98תיקון פקודת העיריות סעיף 99הוראת מעבר סעיף 100ביצוע ותקנות סעיף 100אתקנות סדרי דין בענין עתירות מינהליות וערעורים סעיף 101תחילה