פרק א: הגדרות פרק ב: צו גינון סעיף 2צו גינון סעיף 3חובת ציות לצו סעיף 4הוצאות הגינון פרק ג: שימוש במגרש ריק כמגרש חניה סעיף 5שימוש זמני במגרש חניה סעיף 6הפיכת מגרש ריק למגרש חניה פרטי פרק ד: הבטחת זכויות הבעלים סעיף 7צו לשימוש ארעי אינו מעניק זכויות לרשות סעיף 8תקופת תוקף הצו סעיף 9ערר סעיף 10אין צו לשימוש ארעי מונע בניה סעיף 11שימוש לפי חוק זה אינו שימוש חריג סעיף 12מס רכוש ותשלומי שכר סעיף 13תוכן של צו לשימוש ארעי סעיף 14שילוט פרק ה: כללי סעיף 15עונשין סעיף 16זכות כניסה למקרקעין סעיף 17מסירה סעיף 18כניסה לתוקף סעיף 19שמירת דינים