סעיף 1הגדרות סעיף 2איסור הפליה סעיף 2אאיסור דרישת פרופיל צבאי והשימוש בו סעיף 3שמירת זכויות סעיף 4זכויות הורה סעיף 5מניעת הרעת תנאים סעיף 6הגנה על מתלונן סעיף 7פגיעה על רקע הטרדה מינית סעיף 8מודעות בדבר הצעת עבודה סעיף 9נטל ההוכחה סעיף 10סמכות שיפוט ותרופות סעיף 10אדיון בדלתיים סגורות סעיף 11שכר מולן סעיף 12זכות תביעה סעיף 13זכות התערבות בתובענות סעיף 14התיישנות סעיף 15עונשין סעיף 16אחריות אישית בעבירות של חבר בני אדם סעיף 17דין המדינה סעיף 18מפקחים סעיף 18אהקמת נציבות שוויון הזדמנויות בעבודה סעיף 18במבנה הנציבות סעיף 18גמינוי הנציב הארצי ותנאי כשירות סעיף 18דתפקידי הנציב הארצי וסמכויותיו סעיף 18העובדי הנציבות סעיף 18ותקציב הנציבות סעיף 18זועדה מייעצת סעיף 18חתפקידיה של הנציבות ותחומי פעולתה סעיף 18טדין וחשבון שנתי סעיף 18יקבלת מידע מגוף מבוקר סעיף 18יאצו מסירת נתונים סעיף 18יבהגשת תלונה סעיף 18יגטיפול בתלונה סעיף 18ידיידוע המתלונן סעיף 18טוצו כללי סעיף 20אהרחבת תחולה סעיף 21אי תחולה סעיף 25ביטול סעיף 26ביצוע ותקנות סעיף 27תחילה