פרק א: עקרונות יסוד סעיף 1עקרון יסוד סעיף 2מטרה סעיף 3העדפה מתקנת סעיף 4הזכות לקבל החלטות פרק ב: פרשנות סעיף 5הגדרות פרק ג: עקרונות כלליים סעיף 6עקרונות במימוש זכויות ובמתן שירותים סעיף 7קביעת זכאות פרק ד: תעסוקה סעיף 8איסור הפליה בתעסוקה סעיף 9ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות סעיף 9אממונה תעסוקה סעיף 9בייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות משמעותית בגוף ציבורי שהוא מעסיק ציבורי גדול סעיף 9גתכנית שנתית לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית סעיף 9דעיבוד מידע בדבר עמידה ביעד הייצוג סעיף 9התחולה לעניין מעסיקים ציבוריים גדולים מסוימים סעיף 9וצווים לעניין מעסיק ציבורי גדול סעיף 9זחובת סודיות סעיף 10הגנה על מתלונן סעיף 11מודעות בדבר הצעת עבודה סעיף 12זכות תביעה סעיף 13החלת הוראות חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה סעיף 14סמכות שיפוט ותרופות סעיף 15עונשין סעיף 15אאחריות עובד אחראי במעסיק ציבורי גדול סעיף 15בצו מסירת מידע וצו ייצוג הולם סעיף 16תכניות סעיף 17ביצוע ותקנות פרק ה: שירותי תחבורה ציבורית סעיף 19שירותי תחבורה ציבורית פרק ה1: מקום ציבורי ושירות ציבורי סימן א: עקרונות יסוד והגדרות סעיף 19אהגדרות סעיף 19בהזכות לנגישות עיקרון יסוד סעיף 19גאיסור הפליה סעיף 19דמקום, שירות ומוצר שלא למטרת רווח סימן ב: איסור הפליה בשירות ציבורי, במקום ציבורי ובמוצרים סעיף 19ההגדרות לגבי איסור ההפליה סעיף 19ואיסור הפליה במקום ציבורי ובשירות ציבורי סימן ג: מקום ציבורי – נגישות סעיף 19זמקום ציבורי מהו סעיף 19חנגישות מקום ציבורי סעיף 19טתקנות נגישות לענין מקום ציבורי סימן ד: שירות ציבורי – נגישות סעיף 19ישירות ציבורי מהו סעיף 19יאנגישות שירות ציבורי סעיף 19יבתקנות נגישות לענין שירות ציבורי סימן ה: סייגים לחובת הנגישות סעיף 19יגפטור מסוים מביצוע התאמת נגישות סעיף 19יג1פטור מסוים הוראות מיוחדות סעיף 19ידהתאמות נגישות חלופיות סעיף 19יד1פטור בידי הנציב סימן ו: שירות בריאות ומקום ציבורי שבו ניתן שירות בריאות – נגישות סעיף 19טוהגדרות סעיף 19טזנגישות בריאות סעיף 19יזתקנות נגישות לענין שירותי בריאות ומקום שבו ניתן שירות בריאות סעיף 19יחנטל כבד מדי אי תחולת פטור סעיף 19יטתכנית הנגשה והתאמה סעיף 19כהחלה הדרגתית סעיף 19כאהתייעצות ואישור הוועדה סעיף 19כבדיווח לשר סעיף 19כגדיווח לוועדה סעיף 19כדפרסום סעיף 19כהסייג סעיף 19כותחולה לגבי ספק שירותים גדול סימן ז: מוסדות חינוך, מוסדות על-תיכוניים, שירותי חינוך והשכלה – נגישות חלק א: מוסדות על-תיכוניים סעיף 19כזהגדרות סעיף 19כחנגישות מוסדות על תיכוניים סעיף 19כטתקנות נגישות למוסדות על תיכוניים סעיף 19כט1פטור מסוים מביצוע התאמת נגישות סעיף 19לתכנית הנגשה והתאמה סעיף 19לאהחלה הדרגתית סעיף 19לא1התייעצות ואישור הוועדה סעיף 19לא2דיווח לשר סעיף 19לא3דיווח לוועדה חלק ב: מוסדות חינוך ושירותי חינוך סעיף 19לבהגדרות סעיף 19לגנגישות מוסדות חינוך סעיף 19לג1תקנות נגישות במוסד חינוך סעיף 19לג2תכנית הנגשה והתאמה סעיף 19לג3החלה הדרגתית סעיף 19לג4התייעצות ואישור הוועדה סעיף 19לג5דיווח לשר סעיף 19לג6דיווח לוועדה סעיף 19לדנגישות פרטנית לתלמיד ולהורה סעיף 19לד1ביצוע התאמות נגישות במכרז מסגרת סעיף 19לד2בקשה להיתר בניה סעיף 19לד3שמירת דינים סימן ח: חוזה ביטוח סעיף 19להחוזה ביטוח סעיף 19לוחזקות סעיף 19לזנטל ההוכחה סעיף 19לחפרשנות תחולה על חוזה ביטוח קיים סימן יא: מורשי נגישות ורכזי נגישות סעיף 19מאמורשה לנגישות מבנים, תשתיות וסביבה סעיף 19מא1מורשה לנגישות השירות סעיף 19מא2עונשים על התנהגות בלתי הולמת סעיף 19מא3פקיעת תנאי כשירות סעיף 19מא4חובת הנמקה סעיף 19מא5תקנות לענין תחומי עיסוק ואגרות סעיף 19מברכז נגישות סימן יב: סמכויות הנציב – נגישות סעיף 19מגצו נגישות סעיף 19מדשאילתה לנציב סעיף 19מהחקירה בידי הנציבות סעיף 19מופרסום מידע לציבור סעיף 19מזדיווח לוועדה על פעולות הנציבות סימן יג: עונשין סעיף 19מחעונשין סעיף 19מטהגשת כתב אישום סעיף 19נחובת דיווח סימן יד: תביעות סעיף 19נאעוולה אזרחית סעיף 19נבאחריות נושא משרה בתאגיד סעיף 19נגתובענה מעמד הנציבות וארגון סעיף 19סהחזקות סימן טו: כללי סעיף 19סוהרחבת תחולה סעיף 19סזתקנות בהסכמת שר האוצר סעיף 19סחביצוע פרק ו: נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות סעיף 20הקמת הנציבות סעיף 21תפקידי הנציבות סעיף 22נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות סעיף 23כשירות לכהונה של הנציב סעיף 24עובדי הנציבות סעיף 25תקציב הנציבות סעיף 26ועדה מייעצת פרק ז: הוראות שונות סעיף 26אשמירת זכויות סעיף 26בדין המדינה סעיף 27תיקון חוק בית הדין לעבודה מס' 28 סעיף 28תיקון חוק שירות המדינה סעיף 29תחילה תוספת 1: תוספת 2: תוספת 3: תוספת 3-א: תוספת 4: