פרק 1: מבוא סעיף 1הגדרות סעיף 2הוראה כללית בפרשנות פרק 2: שטרי חליפין סימן א: הצורה והפירוש סעיף 3שטר חליפין מהו סעיף 4הדין כשצדדים שונים בשטר חד הם סעיף 5ערוך אל הנמשך סעיף 6דרושה בהירות בענין הנפרע סעיף 7אילו שטרות סחירים סעיף 8הסכום שיש לפרוע סעיף 9שטר בר פרעון עם דרישה סעיף 10שטר בר פרעון בעתיד סעיף 11השמטת התאריך בשטר שפרעונו לאחר תאריכו או בקיבול לאחר ראייה סעיף 12חזקה על תאריך שהוא תאריך נכון סעיף 13חישוב זמן הפרעון סעיף 14נדרש בשעת הדחק סעיף 15תניות מיוחדות של מושך או של מסב המגבילות חבותם סעיף 16הגדרת קיבול ומהו צריך סעיף 17הזמן לקיבול סעיף 18קיבול כללי וקיבול מסוייג סעיף 19מסמך לא שלם או חתימה על החלק סעיף 20מסירה תשלים את ההתקשרות סימן ב: כשרם ורשותם של הצדדים סעיף 21כשרם ורשותם של הצדדים סעיף 22אין חבות בלי חתימה סעיף 23חתימה שזוייפה או שנחתמה שלא ברשות סעיף 24חתימה בתוקף הרשאה סעיף 25החותם בתור מורשה או בבחינת נציג סימן ג: תמורת השטר סעיף 26תמורה בת ערך מהי סעיף 27שטר טובה או מיטיב סעיף 28אוחז כשורה סעיף 29חזקה על תמורה ועל תום לב סימן ד: סיחור השטר סעיף 30סיחור מהו סעיף 31היסב בר תוקף מהו צריך סעיף 32היסב על תנאי סעיף 33היסב על החלק סעיף 35עד מתי השטר סחיר סעיף 36סיחור שטר למי שכבר הוא חב על פיו סעיף 37זכויותיו של אוחז סימן ה: חובותיו הכלליות של אוחז סעיף 38מתי יש צורך בהצגה לקיבול סעיף 39הזמן להצגת שטר שפרעונו לאחר ראייה סעיף 40כללים להצגה לקיבול והצדק לאי הצגה סעיף 41מיאון סעיף 42חילול במיאון ותוצאותיו סעיף 43החובות לגבי קיבול מסוייג סעיף 44הצגה לפרעון סעיף 45הצדק לאיחור בהצגה לפרעון ולאי הצגה סעיף 46חילול באי פרעון סעיף 47הודעת חילול ודין העדר הודעה סעיף 48כללים להודעת חילול סעיף 49הצדק לאיחור במתן הודעת חילול סעיף 51חובות האוחז כלפי הקבל או הנמשך סעיף 52תובענה על פי התמורה סימן ו: חבותם של הצדדים סעיף 53כספים שבידי הנמשך סעיף 54חבותו של קבל סעיף 55חבותו של מושך ושל מסב סעיף 56זר שחתם על שטר חב בתור מסב סעיף 57ערבות לשטר סעיף 58שיעור דמי נזק מידי צדדים לשטר שחולל סעיף 59מעביר במסירה סימן ז: פקיעת השטר סעיף 60פרעון כשורה סעיף 61קבל האוחז בשעת חלות סעיף 62ויתור מפורש סעיף 63ביטול סעיף 64שינוי השטר סימן ח: קיבול ופרעון משום-כבוד סעיף 65קיבול משום כבוד סעיף 66חבותו של קבל משום כבוד סעיף 67הצגה לפני הקבל משום כבוד או הנדרש בשעת הדחק סעיף 68פרעון משום כבוד סימן ט: מסמכים אבודים סעיף 69זכותו של אוחז לקבל כפל של שטר אבוד סעיף 70תובענה לפי שטר אבוד סימן י: שטר בסדרה סעיף 71כללים בדבר סדרת שטרות סימן יא: ברירת הדין סעיף 72כללים לענין ברירת הדין סעיף 72אדרכי העדה פרק 3: שיקים סימן א: שיקים משוכים על בנקאי סעיף 73שיק מהו סעיף 74הצגת שיק לפרעון סעיף 75ביטול רשותו של הבנקאי סימן ב: שיקים משורטטים סעיף 76שרטוט בכללות ושרטוט במיוחד מה הם סעיף 77שרטוט בידי המושך או לאחר הוצאה סעיף 78השרטוט חלק מהותי של השיק סעיף 79חובותיו של בנקאי לגבי שיק משורטט סעיף 80הגנה על בנקאי ועל מושך בשיק משורטט סעיף 81פעלו של שרטוט "לא סחיר" על האוחז סעיף 82הגנה על בנקאי גובה סעיף 83הסעיפים 76 עד 82 יחולו על מימשך בנקאי פרק 4: שטרי חוב סעיף 84שטר חוב מהו סעיף 85הצורך במסירה סעיף 86שטרי חוב ביחד ולחוד סעיף 87שטר חוב בר פרעון עם דרישה סעיף 88הצגת שטר חוב לפרעון כדי להחיב את עושהו סעיף 89חבותו של עושה שטר סעיף 90תחולת פרק שני על שטרי חוב פרק 5: מילואים סעיף 91תום לב סעיף 92חתימה סעיף 93חישוב הזמן סעיף 95פקודות דיבידנד ניתנות לשרטוט סעיף 96התיישנותן של תובענות