סעיף 1הגדרות סעיף 2הגבלת חשבון והגבלת לקוח סעיף 2אחשבון מעוקל סעיף 3לקוח מוגבל חמור סעיף 3אהודעה על הגבלה סעיף 3א1הודעה לאדם המבקש להצטרף לחשבון סעיף 3בתקופת ההגבלה ותחילתה סעיף 3גלקוח מוגבל מיוחד סעיף 4מהות ההגבלה סעיף 5חובות הבנק בחשבון מוגבל סעיף 6סייגים סעיף 7סימון שיק סעיף 8הגבלת חשבון בידי המפקח סעיף 10ערעור סעיף 10אסעד זמני סעיף 11פרטי זיהוי סעיף 11אהטבעת פרטים אישיים סעיף 11באיסור הנפקה ללא אישור סעיף 12גילוי זהות המושך סעיף 13דיווח סעיף 14פרסום סעיף 14אפרסום מוטעה סעיף 15סמכות גילוי סעיף 16עונשין סעיף 17פטור מאחריות פלילית סעיף 18פגם סעיף 19הגבלה כעונש נוסף סעיף 19אהודעה לבנק ישראל סעיף 20סמכויות המפקח סעיף 20אבנק הדואר סעיף 21ביצוע ותקנות סעיף 22תחילה