פרק א: מטרת החוק סעיף 1מטרת החוק פרק ב: פרשנות סעיף 2הגדרות פרק ג: הסדרת שירות הובלה סעיף 3הפעלת שירות הובלה סעיף 4הובלה ברשיון סעיף 5רשיון מוביל סעיף 6איסור העברת רשיון סעיף 7תנאים למתן רשיון מוביל סעיף 8מסירת פרטים למפקח סעיף 9תנאים לרשיון מוביל סעיף 10ביטול רשיון שהושג במרמה סעיף 11סייג למתן רשיון או להחזקת רשיון סעיף 12סירוב למתן שירות הובלה פרק ד: שטר מטען סעיף 13אהודעה בכתב של מזמין שירות הובלה סעיף 14חובה להחזיק בשטר מטען או במסמך אחר פרק ה: פיקוח סעיף 15מינוי פקחים וסמכויותיהם סעיף 16הסמכות פרק ו: שירות הובלה לישראל וממנה סעיף 17סייג לתחולת החוק פרק ז: עבירות ועונשים סעיף 18עבירות ועונשים סעיף 19אחריות מנהלים סעיף 20אחריות לעבירות תעבורה סעיף 21הפסקת שירות פרק ח: הוראות שונות סעיף 22אגרות סעיף 23שינוי התוספת הראשונה סעיף 24ביצוע ותקנות סעיף 25דין המדינה סעיף 26אישור ועדת הכלכלה סעיף 27שמירת דינים סעיף 28הוראת מעבר סעיף 29ביטול סעיף 30חובת התקנת תקנות סעיף 31תחילה