פרק 1: הגדרות סעיף 1הגדרות פרק 2: רישיון מוביל סעיף 2תנאים לקבלת רישיון מוביל סעיף 3בקשה לרישיון מוביל סעיף 4סוגי רישיון מוביל סעיף 5מתן רישיון מוביל סעיף 6פקיעת תוקפו של רישיון מוביל פרק 3: הובלת חומר מסוכן סעיף 7סייגים ותנאים לרישיון סעיף 8תנאים להובלת חומר מסוכן סעיף 9שטר מטען להובלת חומר מסוכן סעיף 10כרטיס בטיחות סעיף 11היתר לנהג להוביל חומר מסוכן סעיף 12אחראי על בטיחות ההובלה של חומרים מסוכנים סעיף 13הפרדת חומרים מסוכנים סעיף 14סימון רכב המוביל חומר מסוכן סעיף 15הוראות מיוחדות להובלת חומרים סעיף 16חובות מוביל החלות גם על נהג סעיף 17חניית רכב המוביל חומר מסוכן סעיף 18הוראות לענין רכב שמטענו פורק סעיף 19דיווח פרק 4: שטר מטען ותעודת מטען סעיף 20שטר מטען ותעודת מטען סעיף 21הצגת שטר מטען ותעודת מטען פרק 5: הכשרה והדרכה סעיף 22הכשרה סעיף 23השתלמות פרק 6: הסמכה סעיף 24הסמכת אחראי על הניהול המקצועי סעיף 25התלייה או ביטול הסמכה של אחראי על ניהול מקצועי פרק 7: הוראות שונות סעיף 26אגרות סעיף 27הצמדה סעיף 28תחילה סעיף 29הוראת מעבר חלק א: שלטי סימון חלק ב: סימני אזהרה תוספת 5: חלק א: חלק ב: תוספת 6: