פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק ב: הסדר שירותי תיירות סעיף 2שירותי תיירות מה הם סעיף 3הסדרת שירותי תיירות סעיף 4מתן שירותים באמצעות בעלי מקצוע סעיף 5קביעת מחירים ופרסומם סעיף 6איסור לסרב מתן שירות או להתנותו סעיף 10עסק מאושר לתיירים סעיף 11סמכויות משלימות סעיף 12סמכויות לענין רשיונות פרק ב1: שירותי סוכנות נסיעות – חובת הבטחת כספי לקוחות וגילוי נאות סעיף 12אהבטחת כספי לקוחות המקבלים שירותי סוכנות נסיעות סעיף 12בקרן להבטחת כספי לקוחות סעיף 12גחובת גילוי נאות סעיף 12דעיצום כספי סעיף 12הסמכויות הממונה פרק ג: עבירות, שפיטה ועונשין סעיף 13עבירות ועונשין סעיף 14אחריות לעבירה סעיף 15חובת הראיה סעיף 16הפסקת שירות תיירות סעיף 17ביצוע צו סעיף 18שמירת דינים פרק ד: הוראות שונות סעיף 19סמכויות מבקר סעיף 20מינויים וקביעת תפקידים סעיף 21תחולה על נאות מרפא סעיף 23שמירת דינים סעיף 24ביצוע סעיף 25ביטול סעיף 26תחילה