פרק א: הוראות כלליות סעיף 1הגדרות סעיף 2הפסקת רציפות מחמת פיטורים או התפטרות סעיף 3תקופות שאינן מפסיקות רציפות סעיף 4שאירים סעיף 5ממונה על תשלום גמלאות סעיף 6סמכויות עזר סעיף 7ועדה רפואית לעררים פרק ב: גמלאות ושיעורן סעיף 8הגדרות סעיף 9עדכון המשכורת הקובעת סעיף 9אתוספות לקצבה סעיף 9בדין תוספות לקצבה סעיף 10חישוב תקופת השירות סעיף 11תקופות ללא משכורת שמביאים אותן בחשבון סעיף 12כללים לחישוב המשכורת הקובעת של עובד במשרה חלקית סעיף 13משרה חלקית ששיעורה פחות משליש סעיף 14שירות ביותר ממשרה אחת סעיף 15זכות לקצבת פרישה סעיף 16דין מתגייס לשירות קבע סעיף 17יציאה לקצבה לפי רצון העובד סעיף 17איציאה מוקדמת לקצבה סעיף 18יציאה לקצבה לפי החלטת נציב השרות סעיף 19מתן הודעה מוקדמת סעיף 20שיעור קצבת הפרישה סעיף 21מתי לא תובא נכות בחשבון סעיף 21אהפחתת חלק מקצבת פרישה בשל פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני סעיף 22מענק נוסף לקצבה סעיף 23מענק לבעל דרגת נכות נמוכה מ 25% סעיף 24ברירת זכאי לקצבת פרישה שחזר לשירות סעיף 25דין עובד שצירף תקופות שירות סעיף 26קצבה לשאיריו של עובד סעיף 27מענק לשאירים באין קצבה סעיף 28קצבה לשאיריו של זכאי לקצבת פרישה סעיף 30קצבת שאיר ששיעורה נקבע על ידי הממונה סעיף 31מענק לבן זוג שנישא סעיף 32הגבלת גמלאות כפל סעיף 33סייגים לסעיף 32 סעיף 34גמלה לפי חוק זה ולפי חוקי השיקום סעיף 35קצבה ומשכורת סעיף 36קצבה לבן זוג שהגיע לגיל 45 סעיף 37מענק לבן זוג כשאין קצבה סעיף 38דין אשה הזכאית למזונות סעיף 39גמלה ופיצוי פרישה סעיף 40מענק לשאירים במקום גמלאות אחרות פרק ג: תביעות ותשלומים סעיף 42תביעות סעיף 42אבקשה לרישום של פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני סעיף 42ברישום הערה סעיף 42גתקנות לעניין רישום הערה סעיף 43ערעור סעיף 44החלטות חדשות סעיף 45גמלאות מאוצר המדינה סעיף 46מאימתי משלמים קצבה סעיף 47שינוי שיעור קצבה מאימתי סעיף 48תשלום בעד תקופה שלפני הגשת בקשה סעיף 49תשלום גמלה שלא לידי הזכאי סעיף 50התיישנות זכות התביעה סעיף 51איסור צבירת תשלום סעיף 52דין גמלאות המגיעות לזכאי לגמלה שנפטר סעיף 53מעשה מרמה סעיף 54הפסקת השירות עקב מעשה מרמה סעיף 55שאיר שגרם למות המזכה סעיף 56קצבה לאדם במאסר סעיף 57תשלום קצבה במקרה של פסילה מוגבלת סעיף 58העברת זכות לקצבה סעיף 58אהעברת חלק מקצבת פרישה לבן זוג לשעבר סעיף 59הגבלה על קיזוז סעיף 60תביעות נגד צד שלישי סעיף 61דין נכה הנוהג שלא כראוי סעיף 62תשלום גמלה לפרנסת בני משפחה או בן זוג לשעבר סעיף 63הוראה לצורך קביעת זכות לגמלה של בני משפחה פרק ג1: הוראות מיוחדות בענין עובד שירותי הבטחון סעיף 63אהגדרות סעיף 63א1מועד המעבר, המשכורת הקובעת ורשימת הדירוגים הבסיסית סעיף 63א2עדכון המשכורת הקובעת סעיף 63א3תוספות לקצבה סעיף 63א4דין תוספת לקצבה לפי חיקוק אחר סעיף 63במענק נוסף לקצבה לעובד שירותי הבטחון סעיף 63גדין שירות חובה סעיף 63דשעור קצבת הפרישה סעיף 63ד1הגבלת גמלאות כפל סעיף 63ד2קצבה ומשכורת סעיף 63הגמלה ותגמול סעיף 63ודין נכות סעיף 63זדין נכה סעיף 63חדין משפחת נספה סעיף 63טאזכורים סעיף 63ט1תחולה על עובדים זמניים סעיף 63יזכויות יתר סעיף 63יאעובד שנעדר סעיף 63יבקצבה לשאירים פרק ג2: הוראות מיוחדות בעניין עובד רשות מקרקעי ישראל סעיף 63יגהגדרות סעיף 63ידמשכורת קובעת של עובד הרשות סעיף 63טומשכורת קובעת של עובד הרשות שהורד בדרגה סעיף 63טזמשכורת קובעת של עובד עובר סעיף 63יזעדכון המשכורת הקובעת סעיף 63יחתקופות בלא משכורת שמביאים אותן בחשבון סעיף 63יטהגדלת תקופת השירות פרק ד: הוראות מיוחדות בענין גננות ומורים סעיף 64הגדרות סעיף 65זכות לפרישה מוקדמת סעיף 66יציאה לקצבה לפי החלטת נציב השירות סעיף 67מענק נוסף לקצבה סעיף 67אגמלה ופיצויי פרישה סעיף 68תחילת תשלום קצבה סעיף 69סייג להגבלה מחמת בריאות פרק ה: תחולת החוק על שוטרים וסוהרים סעיף 69אהגדרות סעיף 70תיאומים סעיף 71רציפות שירותו של שוטר סעיף 71אמועד המעבר, המשכורת הקובעת ורשימת הדירוגים הבסיסית סעיף 71א1עדכון המשכורת הקובעת סעיף 71א2תוספות לקצבה סעיף 72דין תוספות לקצבה סעיף 72איציאה לקצבה מרצון סעיף 72ביציאה מוקדמת סעיף 73יציאה לקצבה לפי הוראה סעיף 74תוצאות השעיה סעיף 75חישוב המשכורת הקובעת במשרה חלקית סעיף 76שלילת גמלה בגלל עבירה סעיף 77מענק נוסף לקצבה סעיף 77בקופה ציבורית לעניין גמלאות כפל סעיף 78קצבה בנוסף לתגמולים סעיף 78אקצבה ומשכורת סעיף 78בגמלה ופיצויי פרישה סעיף 78גדחיית התחלה של תשלום הקצבה סעיף 79הכרה בשירות בטחוני סעיף 79אדין שירות חובה סעיף 79בקצבה מוגדלת סעיף 80סייג להגבלה מחמת בריאות או גיל סעיף 81תחולה לגבי סוהרים פרק ו: עובדים שעברו אל השירות או ממנו סעיף 82הגדרות סעיף 83דין עבודה במוסד מוכר סעיף 84דין שירותו הצבאי של העובר ממוסד מוכר לשירות המדינה סעיף 85העברה מסוג שירות למשנהו סעיף 86הסכם עם מעסיק סעיף 87זכויות העובד על פי הסכם סעיף 88תנאי הסכם מיוחד סעיף 89אצילת סמכויות סעיף 90המלצת ועדת השירות סעיף 91הקניית זכויות לגמלה שלא על פי הסכם סעיף 92הסכם עם העובד הפורש סעיף 93איסור גמלאות כפל פרק ז: סייגי בריאות, גיל ונכות סעיף 94עובד שנתקבל בהגבלה מחמת מצב בריאותו סעיף 95עובד שנתקבל בהסתייגות מחמת גיל סעיף 96קביעת נכות סעיף 97ערר לועדה הרפואית לעררים סעיף 98בדיקה רפואית של נכים סעיף 99צמצום וביטול של התניות פרק ח: שונות סעיף 100הגדלת תקופת השירות בתנאים מסויימים סעיף 100אשירות בבריגדה היהודית ובצבא הבריטי סעיף 100בשירות בטחוני אחר לפני הקמת המדינה סעיף 101דין החלטה של נציב השירות סעיף 102אצילת סמכויות סעיף 103הוראות ועדת השירות ונציב השירות לאחר משא ומתן עם העובדים סעיף 104הוראות הממשלה ושר האוצר לפי המלצת ועדת השירות לאחר משא ומתן עם העובדים סעיף 105גמלאות לעובדי תאגידים סעיף 106עונשין סימן א: עובדי המדינה סעיף 107אי תחולה סעיף 107אעובד חדש סעיף 107בסייג לתחולת סעיף 107א סעיף 107געובד איגוד כבאות או רשות מקומית שיש לה מחלקה לשירותי כבאות סעיף 108אי תחולה על יחידות מסויימות סעיף 108אהסכם לביטוח מיוחד סעיף 108בהגדרות סעיף 108דביטוח לעובד ביטחון חדש סעיף 108ההפרשות לקרן פנסיה סעיף 108וקביעת קרן הפנסיה או תכנית הביטוח של עובד הביטחון החדש סעיף 108זתקנות סעיף 108חסייג לתחולת סימן זה סעיף 108טהסדרי מעבר לפנסיה צוברת לעובד ביטחון סעיף 109ביצוע ותקנות סעיף 110שירות מלפני תחילת הנוסח הקודם סעיף 111תחילה תוספת 1: תוספת 2: תוספת 3: תוספת 3-א: תוספת 4: תוספת 5: