פרק א: שכירות סימן א: הוראות כלליות סעיף 1מהות השכירות סעיף 2תחולה סעיף 3פרטים שלא נקבעו בהסכם סעיף 4תום לב סימן ב: חיובי המשכיר סעיף 5המסירה, מועדה ומקומה סעיף 6התאמת המושכר והסתמכות על אי התאמה סעיף 6אהתאמת הזכויות במושכר סעיף 7חובת תיקון המושכר סעיף 8תניית פטור מאחריות לאי התאמה או פגם סעיף 9תרופות בשל אי תיקון פגם או אי התאמה סעיף 10פגם שאין לדרוש תיקונו סעיף 11שימוש ללא הפרעה סימן ג: חיובי השוכר סעיף 12חובת קבלת המושכר סעיף 13דמי השכירות סעיף 14מועד התשלום ומקומו סעיף 15פטור מחובת התשלום סעיף 16שימוש במושכר סעיף 16אשינויים במושכר סעיף 17בדיקת המושכר ותיקונו בידי המשכיר סימן ד: תקופת השכירות סעיף 18תחילת השכירות סעיף 19סיום השכירות סעיף 20השבת המושכר בסיום תקופת השכירות סעיף 20אהשבת מושכר שבוצעו בו שינויים סימן ה: הוראות שונות סעיף 21זכות השוכר כלפי צד שלישי סעיף 22העברת השכירות סעיף 23תרופות כלליות בשל הפרת חוזה סעיף 24תחולת חוק השומרים, תשכ"ז 1967 סעיף 25קיזוז סימן ו: חוזה שכירות למגורים סעיף 25אהגדרות סימן ו' סעיף 25בצורת חוזה שכירות למגורים סעיף 25גתוכן חוזה שכירות למגורים סעיף 25דחוזה מצוי השלמה סעיף 25הדירה מתאימה למגורים סעיף 25ודירה ראויה למגורים סעיף 25זמסירת הדירה המושכרת סעיף 25חתיקון פגמים וליקויים בדירה המושכרת סעיף 25טתשלומים שוטפים שבהם נושא השוכר סעיף 25יערובה סעיף 25יאהודעה על העברת זכויות בדירה סעיף 25יבהארכת תקופת השכירות סעיף 25יגתניה לביטול בלא עילה סעיף 25ידאיסור התניה סעיף 25טוסייגים לתחולה פרק ב: שאילה סעיף 26מהות השאילה סעיף 27תחולת סעיפים סעיף 28שלילת תרופות סעיף 29סיום השאילה סעיף 30העברת השאילה פרק ג: שונות סעיף 31שימוש בלי החזקה סעיף 32ביטול סעיף 33תיקון חוק המקרקעין, תשכ"ט 1969 סעיף 34תחילה והוראות מעבר תוספת 1: תוספת 2: