סעיף 1השליחות ונושאה סעיף 2דין השליחות סעיף 3הקניית השליחות וצורתה סעיף 4כשרות השלוח סעיף 5היקף השליחות סעיף 6פעולה ללא הרשאה סעיף 7שליחות נסתרת סעיף 8נאמנות וחובות השלוח סעיף 9תרופות סעיף 10נכסים ורווחים סעיף 11שיפוי סעיף 12עכבון סעיף 13קיזוז סעיף 14סיום השליחות סעיף 15סייגים לסיום השליחות סעיף 16שליחות משנה סעיף 17ריבוי שלוחים ושולחים סעיף 18ידיעה סעיף 19שמירת דינים סעיף 20ביטול סעיף 21תחילה והוראת מעבר