פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק ב: השלכת פסולת ולכלוך ברשות הרבים סעיף 2איסור לכלוך והשלכת פסולת סעיף 3אחריות לגבי קטינים ברכב סעיף 4חזקות לענין השלכת פסולת ופסולת בנין מתוך רכב סעיף 5חזקה לענין גרוטות רכב סעיף 5אחזקות לענין לכלוך רשות הרבים סעיף 6חובת שילוט ברכב פרק ג: סילוק פסולת וגרוטות רכב סעיף 7אתרים לסילוק פסולת בנין, גזם, צמיגים וגרוטות רכב סעיף 8סמכות סילוק גרוטות רכב סעיף 8אהשארת רכב ברשות הרבים סעיף 8במכירת רכב שנגרר או החזרתו לבעליו סעיף 8געידוד מסירה לסילוק סעיף 8דדין גרוטות רכב פרק ד: מכלים למשקה סעיף 9סימון מכלים למשקה פרק ה: קרן לשמירת הניקיון סעיף 10קרן לשמירת הנקיון פרק ו: היטלים סעיף 11אהגדרות פרק ו' סעיף 11בהיטל על הטמנת פסולת סעיף 11גייעוד כספי היטל הטמנה סעיף 11דתשלום היטל הטמנה וגבייתו סעיף 11הרישום כניסת פסולת לאתר לסילוק פסולת סעיף 11ודיווח לענין תשלום היטל הטמנה סעיף 11זדרישת מידע ששימש לעריכת דיווח סעיף 11חקביעת סכום היטל הטמנה על ידי חשב המשרד סעיף 11טעיכוב תשלום ההיטל והחזרתו סעיף 11יהצמדה למדד סעיף 11יאתשלום קנס אינו פטור מהיטל הטמנה סעיף 11יבשינוי התוספת סעיף 11יגדיווח לוועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת פרק ז: אכיפה ועונשין סעיף 12מפקחים ונאמני נקיון סעיף 12אאיסור מינהלי על שימוש ברכב סעיף 13עונשין סעיף 13אשיעורי קנסות סעיף 13בצו לשמירת הניקיון סעיף 13ב1בקשה לביטול צו על ידי בית המשפט סעיף 13גהתיישנות סעיף 14חיוב בהוצאות ניקוי סעיף 14אסמכויות בית משפט סעיף 15אחריות נושא משרה בתאגיד סעיף 15אתשלום למודיע על השלכת פסולת בניין שלא כדין פרק ז1: הוראות חילוט סעיף 15בחילוט חפץ ששימש לביצוע עבירה סעיף 15גניהול הרכוש המחולט פרק ח: הוראות שונות סעיף 16ביצוע ותקנות סעיף 17תחולה על המדינה סעיף 18שמירת דינים סעיף 19חוקי עזר סעיף 20תיקון חוק בתי המשפט סעיף 21תיקון חוק סדר הדין הפלילי סעיף 21אקובלנה סעיף 21ביום ניקיון ארצי סעיף 22ביטול סעיף 23תחילה תוספת 1: