פרק 1: מבוא סעיף 1פירושים פרק 2: שעות עבודה סעיף 2יום עבודה סעיף 3שבוע עבודה סעיף 4שינוי יום עבודה ושבוע עבודה סעיף 5שינוי לפי הסכם קולקטיבי סעיף 6איסור העבודה בשעות נוספות פרק 3: מנוחה שבועית סעיף 7שעות המנוחה השבועית סעיף 8שינוי שעות המנוחה השבועית סעיף 9איסור העסקה במנוחה השבועית סעיף 9אאיסור עבודה במנוחה השבועית סעיף 9בתחולת סעיף 12 סעיף 9גאיסור הפליה סעיף 9דעובד שנדרש לעבוד במנוחה השבועית סעיף 9השינוי סביר בתנאי עבודה סעיף 9ואי תחולה סעיף 9זסמכות בית הדין לעבודה פרק 4: עבודה בשעות אסורות סעיף 10העסקה המותרת בשעות נוספות סעיף 11היתר העסקה בשעות נוספות סעיף 12היתר העסקה במנוחה השבועית סעיף 13שעות נוספות והגברת תעסוקה סעיף 14תנאים והגבלות להיתר סעיף 15היתר כללי והיתר מיוחד סעיף 16גמול שעות נוספות סעיף 17גמול עבודה במנוחה השבועית סעיף 18שכר רגיל סעיף 19תקנות בדבר חישוב הגמול פרק 5: הפסקות סעיף 20הפסקות סעיף 20אהפסקה לשם שימוש בחדר שירותים סעיף 21הפסקה בין יום עבודה למשנהו סעיף 22עבודת לילה סעיף 23היתר בדבר הפסקות פרק 6: פיקוח וענשים סעיף 24סמכויות מפקח עבודה סעיף 25פנקס שעות עבודה וכו' סעיף 26ענשים סעיף 27אחריותם של חברי הנהלה ושל מנהלים סעיף 28דין חבורת עובדים פרק 7: הוראות שונות סעיף 30תחולת החוק סעיף 31המדינה כמעסיק סעיף 32ביצוע ותקנות סעיף 33חובת התיעצות סעיף 34העברת סמכויות סעיף 35שמירת זכויות סעיף 36ביטול סעיף 37תחילת תוקף