פרק 1: מבוא סעיף 1הגדרות פרק 2: רישוי ורישום סימן א: רשיון רכב ורישום רכב סעיף 2רשיון רכב סעיף 3תקופת תקפו של רשיון רכב סעיף 4סמכות להסדיר רישוי רכב סעיף 5בעל רכב בלי רשיון חייב באגרה סעיף 6רישום רכב סעיף 7תו רישום סעיף 8אגרת רישום סעיף 9תו סוחר סעיף 9ארכב של מערכת הביטחון הוראות לעניין רישום ורישוי סימן ב: רשיון נהיגה סעיף 10איסור לנהוג בלי רשיון נהיגה סעיף 11כשירות לרשיון נהיגה סעיף 11אסייג למתן רישיון סעיף 12רשיון נהיגה לקטין סעיף 12אנהג חדש סעיף 12א1נהג חדש צעיר סעיף 12א2הגבלת מספר נוסעים לנהג חדש סעיף 12בדיווח על מחלות מסויימות של נוהגי רכב סעיף 12דרישום תאריך הלידה ברישיון נהיגה סעיף 13סמכות להסדיר רישוי נהגים סימן ג: רשיון להפעלת מונית סעיף 13ארישיון להפעלת מונית סעיף 14זכאות לקבלת רשיון להפעלת מונית סעיף 14אועדת מוניות סעיף 14בהסדרים להגשת בקשות סעיף 14גהוצאת רשיון להפעלת מונית סעיף 14דהעברת רשיון להפעלת מונית סעיף 14האגרות סעיף 14וערעור על החלטת ועדת המוניות סימן ג1: רישיון להפעלת מונית בקו שירות ורישיון לנסיעת שירות סעיף 14זהגדרות סעיף 14חרישיון להפעלת קו שירות למוניות סעיף 14טדמי רישיון סעיף 14יפרטים ותנאים ברישיון קו שירות סעיף 14יארישיון לנסיעת שירות סעיף 14יבסייג להעברת רישיונות סעיף 14יגביטול רישיונות וחילוט ערבויות ושלילת זכאות לרישיון קו שירות סעיף 14ידעדכון סכומי ערבות סעיף 14טותוקף רישיון קו שירות ורישיון לנסיעת שירות סעיף 14טזפרסום רשימות קווי שירות למוניות והגבלת מספר הרישיונות סעיף 14יזהתקופה להגשת בקשה לרישיון קו שירות סעיף 14יז1הליך תחרותי סעיף 14יחתקנות לענין רישיונות סימן ג2: נסיעה שיתופית במונית סעיף 14יטהגדרות סעיף 14כנסיעה שיתופית סעיף 14כאהזמנת נסיעה שיתופית סעיף 14כבמחיר נסיעה שיתופית סעיף 14כגתקנות לענין רישיונות סימן ד: רשיון הוראה סעיף 15בתי ספר לנהיגה סעיף 16מורים לנהיגה סימן ה: רשיון למיתקן תחבורתי סעיף 16אמיתקן תחבורתי סעיף 16בשימוש במיתקן תחבורתי פרק 3: פטור סעיף 17פטורים על פי דין סעיף 18סמכות לפטור סעיף 19פטור באישור ועדת הכספים סעיף 20רכב של צה"ל ושל משטרת ישראל ונהגיהם סעיף 21מתלמד סעיף 22אופניים ותלת אופן פרק 4: שפיטה וסדרי דין סעיף 25סמכותו של שופט תעבורה סעיף 26מינוי שופטי תעבורה סעיף 27הודעה בכתב ודו"ח בוחן סעיף 27אצילום רכב ראיה קבילה סעיף 27א1אכיפת עבירות תעבורה בידי רשויות מקומיות באמצעות מצלמות סעיף 27באחריות בעל הרכב סעיף 27גטכוגרף סעיף 27דרשומה אלקטרונית ראיה קבילה פרק 5: מעצר ועבירות קנס סעיף 28סמכות לעצור בלי צו סעיף 29עבירת קנס בנסיבות מחמירות סעיף 30עבירת קנס סעיף 34סמכות שוטר בעבירות באופנים פרק 6: פסילת רשיון ואיסור שימוש ברכב סעיף 35סמכות בית המשפט לפסול רשיון נהיגה סעיף 36פסילה על תנאי סעיף 36אפסילה לכל דרגות הרשיון סעיף 36בהנוהג ברכב ללא רשות בעלו סעיף 37פסילת מינימום שני חדשים סעיף 38פסילת מינימום שלושה חדשים סעיף 39פסילת מינימום שנה אחת סעיף 39אפסילת מינימום בשל נהיגה בשכרות סעיף 40פסילת מינימום שלוש שנים סעיף 40אפסילה בשל הרשעות חוזרות סעיף 41שינויים בתוספות סעיף 41אסייגים לגבי רשיון נהיגה צבאי סעיף 42פסילה וחישוב תקופתה סעיף 43המסתייע ברכבו לעוון או לפשע סעיף 44המסתייע ברכבו לביצוע עבירת מין סעיף 44אפסילה מהחזיק רשיון רכב סעיף 45פסילת נאשם בעוון או בפשע מהחזיק ברשיון סעיף 45אפסילת רישיון נהיגה בשל פסילת רישיון לנהיגת רכבת מקומית סעיף 46פסילה עד גמר הדין סעיף 46אדחיית הפסילה סעיף 46בפסילה בעבירה שגרמה לתאונת דרכים שבה נהרג אדם סעיף 47פסילה בידי קצין משטרה סעיף 48ביטול פסילה סעיף 49עיון חוזר וערר סעיף 50בטילת הפסילה סעיף 51פסילה מטעמי כושר סעיף 51אפסילת רישיון לנהוג באוטובוס בשל פסילת רישיון לנהיגת רכבת מקומית סעיף 52התליית רשיון מטעמי בטיחות סעיף 52אמבחן חוזר סעיף 53התניית תנאים מטעמי כושר סעיף 54חיוב בהדרכה סעיף 55ערעור מינהלי סעיף 55אערר וערעור לענין אישור רפואי לנהיגה סעיף 56סמכות הרשות לפסול נהגים מסוכנים סעיף 57ביטול הפסילה, פקיעתה ואישורה סעיף 57אאיסור מנהלי על שימוש ברכב סעיף 57בפניה לבית המשפט סעיף 57גאיסור שיפוטי על שימוש ברכב סעיף 57דהוצאות בשל שינוע רכב למגרש והעמדתו בו סעיף 57הערעור סעיף 57ואיסור שימוש ברכב ביצוע ופיקוח סעיף 57זהחזרת רשיון הרכב סעיף 58סדרי דין סעיף 59הפסקת הפסילה סעיף 60ערעור לפני בית המשפט המחוזי סעיף 61חובה להמציא רשיון נהיגה סעיף 61אמאגר מידע נהגים שנפסלו מלהחזיק רישיון נהיגה סעיף 61א1העברת מידע למנהל לעניין מסילת ברזל מקומית, בנוגע לרישיונות נהיגה שנפסלו פרק 6-1: סדרי הסעה באוטובוס סעיף 61בכרטיסים סעיף 61גחובת הזדהות סעיף 61דזיהוי נציג בעל רישיון סעיף 61ההנוסע בלא כרטיס סעיף 61ועונשין פרק 7: עבירות ועונשין סעיף 62עבירות סעיף 62אמאסר בפועל סעיף 62בעבודה בבית חולים סעיף 63הדין כשיש עבירות קודמות סעיף 64גרימת מוות בנהיגה רשלנית סעיף 64אהפקרה אחרי פגיעה סעיף 64א1חובת נוסע להתקשר לגופי הצלה סעיף 64בבדיקת שכרות סעיף 64גדין וחשבון על בדיקת שכרות סעיף 64דסירוב לבדיקת שכרות סעיף 65עצירת רכב לפני מסילת ברזל סעיף 65אמיתקן מגביל מהירות סעיף 65באפוד זוהר חובת החזקה ושימוש סעיף 65גחובת חבישת קסדת מגן סעיף 65דרכב של תאגיד מערכת לדיווח ומעקב סעיף 66קבלת רשיון בהעלמת הפסילה או התנאים סעיף 67נהיגה בזמן הפסילה או בניגוד לתנאים סעיף 68העונש לעבירה על התקנות סעיף 68אחובת פיקוח של בעל רכב סעיף 69אחריות פלילית ואזרחית שמורה סעיף 69אניקוד בעבירות תעבורה סעיף 69גסייג לתשלום קנס שהוטל על הזולת פרק 8: תקנות וחוקי עזר סעיף 70תקנות כלליות סעיף 70אאחריות לחניה וסמכותו של שוטר סעיף 70א1חניה בתחנת אוטובוס בימי מנוחה סעיף 70א2סייגים להגבלת שעות חניה של נכים סעיף 70בהסדר חניה ארצי אחיד סעיף 70ב1דמי חניה בחניון סעיף 70ב2הצבת תמרור במקום חניה לנכה סעיף 70ב3סמכויות פיקוח לעניין מקום חניה לנכה סעיף 70גהסדר חניה רכב להסעת למידים סעיף 70דבטיחות בקרבת בתי ספר סעיף 70ההסדרי בטיחות ברכב להסעת תלמידים סעיף 71תקנות מיוחדות בדבר רכב מנועי ציבורי סעיף 71אתמלוגים ותשלומים אחרים סעיף 71א1נסיעת נכים בנתיב שיועד לתחבורה ציבורית סעיף 71במרכז מידע ארצי לתחבורה ציבורית סעיף 71גשילוט ומידע בתחנות אוטובוס ובתחנות מונית בקו שירות סעיף 71דשילוט אלקטרוני בתחנות אוטובוס סעיף 71המסירת מידע על שירותי תחבורה ציבורית ללא תשלום סעיף 71ואי חידוש רישיון להפעלת קו שירות או למיתקן תחבורתי סעיף 71זמידע על שירותי תחבורה ציבורית שמירת דינים סעיף 72תקנות בדבר ביטוח או ערובה סעיף 73קיום תקפן של הוראות אחרות סעיף 74סמכות להחיל את ההוראות או לפטור מהן סעיף 75מתן תוקף לאמנות בין לאומיות סעיף 76סמכות להקים רשויות סעיף 76אועדות בירור לחקירת תאונות דרכים סעיף 77סמכות רשות מקומית להתקין חוקי עזר סעיף 77אתכנית תחבורתית לצמצום זיהום האוויר סעיף 77בחוקי עזר והסדרי תנועה של רשויות מקומיות לצמצום זיהום האוויר סעיף 77גקרן לצמצום זיהום האוויר הנובע מתחבורה סעיף 77דמינוי פקחים וסמכויותיהם סעיף 77הייחוד סמכויות ותפקידים פרק 9: שונות סעיף 79חלקה של רשות מקומית באגרות סעיף 80הסכם עם ממשלות שכנות סעיף 81תחולה על שירות המדינה סעיף 82מסירת מידע ממאגר מידע סעיף 83מסירת מידע לגבי תאונות דרכים סעיף 84תוספת לאגרה עבור תאגיד השידור הישראלי תוספת 1: תוספת 2: תוספת 3: תוספת 4: תוספת 5: תוספת 6: תוספת 7: תוספת 8: תוספת 9: תוספת 10: תוספת 11: תוספת 12: