פרק א: הגדרות סעיף 1הגדרות פרק ב: הרשאה להוציא כספים ולהתחייב סעיף 2מבנה חוק תקציב שנתי סעיף 3תקציב ההוצאה סעיף 3אתמיכות במוסדות ציבור סעיף 3בהפחתת תקציב או תמיכה בשל פעילות נגד עקרונות המדינה סעיף 4שימוש בתקבולים נוספים לצורך כיסוי התייקרויות ותשלום חובות סעיף 5הוצאה מותנית בהכנסה סעיף 6הרשאה להתחייב והתחייבויות סעיף 7שיא כוח אדם סעיף 8תקציב מפעלים עסקיים סעיף 9סמכות לקבוע מנת מימון סעיף 10עדכון תקציב סעיף 11שינויים סעיף 12שימוש ברזרבות סעיף 13שימוש בעודפי תקציב משנה קודמת סעיף 14עודפים מיוחדים סעיף 15מועד לפניות סעיף 16סכום מוקצב שיראוהו כמוצא סעיף 17ביטוח הצמדה פרק ג: תקציב הבטחון סעיף 18תקציב בטחון סעיף 19שינויים בתקציב הבטחון פרק ד: הוראות בקשר לתאגידים ורשויות מקומיות סעיף 21הגדרות לענין תאגידים סעיף 22תקציב של תאגיד סעיף 23שינויים ושימוש בעודפים בתקציבי תאגידים סעיף 24הפחתת תקציב או שיא כוח אדם סעיף 25סמכויות בקשר לתאגיד סעיף 26סמכויות בקשר לרשות מקומית סעיף 27חוזה של תאגיד או רשות מקומית סעיף 28פטור סעיף 29שינויים בשכר ובתנאי שירות סעיף 29אבדיקת הסכם חורג סעיף 29בתוצאות בטלות ההסכם החורג סעיף 30אגרות המשתלמות לתאגיד סעיף 31מסים המשתלמים לרשויות מקומיות סעיף 31אחישוב עלויות של נותן שירות לציבור סעיף 31בהמחאה, שעבוד או עיקול סעיף 31גהוראות לענין תאגיד בריאות סעיף 31דייעוד כספי הקצבות לפיתוח ברשות מקומית פרק ד1: הוראות שעה בקשר לרשויות מקומיות שאושרה לגביהן תכנית הבראה סעיף 31ההגדרות סעיף 31ותחולה סעיף 31זייעוד כספי הבראה סעיף 31חייעוד הכנסות רשות מקומית בהבראה סעיף 31טייעוד הכנסות רשות מקומית בהבראה בתקופה השניה סעיף 31יעונשין סעיף 31יאאי חיוב המדינה לתקצב ולהעביר כספים סעיף 31יבשימוש בכספי המימון להוצאות חיוניות על ידי תאגיד סעיף 31יגתוקף סעיף 31ידהוצאות דחופות של רשות מקומית בקשיים סעיף 31טותחולה פרק ד2: הוראות שעה בקשר למועצות דתיות סעיף 31טזכספים למועצות דתיות סעיף 32הגדרות סעיף 33חובה למסור מידע סעיף 33אחובת דיווח של גופים בשירות הציבורי סעיף 33א1חובת דיווח של גוף מתוקצב וגוף נתמך שנקבעו על ידי הממשלה סעיף 33בסייג לפרסום סעיף 33גסייג לפגיעה בפרטיות סעיף 34עבירות משמעת סעיף 35עבירות משמעת בגוף מתוקצב סעיף 35אעבירת משמעת סעיף 36אחריות ממונה סעיף 37הוראת שר או ראש רשות מקומית סעיף 38הפחתת שיא כח אדם סעיף 39שיפוט משמעתי סעיף 39אחקיקה הצריכה תקציב סעיף 39בהטלת מסים ואגרות סעיף 40תקנות והוראות מינהל הצריכות תקציב סעיף 40אתכנית תקציב תלת שנתית סעיף 41הקפאת פעולות באין תקציב סעיף 42פיטורי עובד שנתקבל לעבודה בחריגה סעיף 43ביטול חוזה שנכרת בחריגה מתקציב ת"ט תשמ"ה 1985 סעיף 43אקיזוז וגביה פרק ו: הגבלות על לקיחת אשראי בידי רשויות מקומיות וגופים נתמכים סעיף 44הגדרות סעיף 45הגבלת האשראי לגוף נתמך, לחברה מוגבלת בערבות ולתאגיד נשלט בידי גוף נתמך סעיף 45אהגבלת מיזמים סעיף 45בהגבלת אשראי לרשות מקומית ולתאגיד נשלט בידי רשות מקומית סעיף 46היתרים סעיף 46אהגבלת הנפקה של איגרות חוב סעיף 46בהודעה סעיף 47עונשין פרק ז: הוראות שונות סעיף 48הלוואות מבנק ישראל סעיף 48אהגבלות על הלוואות מתאגיד בנקאי סעיף 49דין וחשבון סעיף 49בפרסום הוצאות הממשלה בתקופה שבה לא התקבל חוק תקציב שנתי סעיף 50ביצוע, תקנות ואצילת סמכויות