פרק א: הוראות יסוד סעיף 1אין ענישה אלא לפי חוק סעיף 2ענישה לפי חקיקת משנה סעיף 3אין עונשין למפרע פרק ב: תחולת דיני העונשין לפי זמן עשיית העבירה סעיף 4ביטול העבירה לאחר עשייתה סעיף 5שינוי חיקוק לאחר עשיית העבירה סעיף 6עבירות שהזמן גרמן פרק ג: תחולת דיני העונשין לפי מקום עשיית העבירה סימן א: הוראות כלליות סעיף 7העבירות לפי מקומן סעיף 8מיקומו של מחדל סעיף 9תנאי התחולה סעיף 10עונש שהוטל בחוץ לארץ סעיף 11ניכוי עונש או מעצר סימן ב: התחולה על עבירות-פנים סעיף 12עבירת פנים סימן ג: התחולה על עבירות-חוץ סעיף 13עבירות נגד המדינה או העם היהודי סעיף 14עבירות נגד אזרח ישראלי או תושב ישראל סעיף 15עבירה שנעברה בידי אזרח ישראלי או תושב ישראל סעיף 16עבירות נגד משפט העמים סעיף 17תחולה שילוחית חלק א: כללי פרק ד: העבירה הפלילית ואחריות לה סימן א: היסוד העובדתי שבעבירה סעיף 18מבנה היסוד העובדתי סימן ב: היסוד הנפשי שבעבירה סעיף 19דרישת מחשבה פלילית סעיף 20מחשבה פלילית סעיף 21רשלנות סימן ג: אחריות קפידה סעיף 22אחריות קפידה והיקפה סימן ד: אחריות פלילית של תאגיד סעיף 23היקף אחריותו הפלילית של תאגיד סימן ה: העבירות לפי חומרתן סעיף 24סיווג עבירות פרק ה: עבירות נגזרות סימן א: הנסיון סעיף 25נסיון מהו סעיף 26חוסר אפשרות לעשיית העבירה סעיף 27עונש מיוחד על נסיון סעיף 28פטור עקב חרטה סימן ב: צדדים לעבירה סעיף 29מבצע סעיף 30משדל סעיף 31מסייע סעיף 32עונש על סיוע סעיף 33נסיון לשידול סעיף 34פטור עקב חרטה סעיף 34אעבירה שונה או נוספת סעיף 34בנתונים עניניים ואישיים סימן ג: הוראות משותפות סעיף 34גסייג לנסיון, לשידול ולסיוע סעיף 34דתחולת דין העבירה פרק ה1: סייגים לאחריות פלילית סימן א: הוראות כלליות סעיף 34הנטל ההוכחה סימן ב: סייגים לפליליות המעשה סעיף 34וקטינות סעיף 34זהעדר שליטה סעיף 34חאי שפיות הדעת סעיף 34טשכרות סעיף 34יהגנה עצמית סעיף 34י1הגנת בית מגורים, בית עסק ומשק חקלאי מגודר סעיף 34יאצורך סעיף 34יבכורח סעיף 34יגצידוק סעיף 34ידכניסה למצב בהתנהגות פסולה סעיף 34טוחובה לעמוד בסכנה או באיום סעיף 34טזחריגה מן הסביר סעיף 34יזזוטי דברים סעיף 34יחטעות במצב דברים סעיף 34יטטעות במצב משפטי סעיף 34כהגנה על רשות שופטת פרק ה2: הוראות שונות סעיף 34כאפרשנות סעיף 34כבנפקותו של ספק סעיף 34כגכלליות החלק המקדמי והחלק הכללי סעיף 34כדהגדרות פרק ו: דרכי ענישה סימן א: כללי סעיף 35הענשים ענשי מקסימום סעיף 35אעונש חובה ונסיבות מקלות סעיף 36מאסר וקנס סעיף 37חקירה סעיף 38תסקיר חובה סעיף 39עבירות אחרות שהודה בהן הנאשם סעיף 40עבירות שלא נקבע להן עונש סימן א1: הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה סעיף 40אמטרה סימן א'1 סעיף 40בהעיקרון המנחה בענישה הלימה סעיף 40גקביעת מתחם העונש ההולם וגזירת עונשו של הנאשם סעיף 40דשיקום סעיף 40ההגנה על שלום הציבור סעיף 40והרתעה אישית סעיף 40זהרתעת הרבים סעיף 40חקנס סעיף 40טנסיבות הקשורות בביצוע העבירה סעיף 40יהוכחת נסיבות הקשורות בביצוע העבירה סעיף 40יאנסיבות שאינן קשורות בביצוע העבירה סעיף 40יבנסיבות נוספות סעיף 40יגריבוי עבירות סעיף 40ידחובת הנמקה סעיף 40טוענישת קטין סימן ב: מאסר סעיף 41מאסר עולם סעיף 42מאסר סתם סעיף 43חישוב תקופת מאסר סעיף 44מאסר נדחה סעיף 45מאסר חופף סעיף 46סדר נשיאת מאסר פלילי סעיף 47סדר נשיאת מאסר אזרחי סעיף 48עבודה במאסר סימן ב1: נשיאת מאסר בעבודת שירות סעיף 51אהגדרות סעיף 51בנשיאת מאסר בעבודת שירות סעיף 51געבודת השירות סעיף 51ההתנאים בעבודת שירות סעיף 51ותקופת עבודת השירות סעיף 51זהפסקה בעבודת שירות סעיף 51חחובותיו של עובד שירות סעיף 51ח1איסור יציאה מהארץ לעובד שירות סעיף 51טהפסקה מינהלית של עבודת שירות סעיף 51יהפסקה שיפוטית של עבודת שירות סעיף 51י1קיצור תקופת עבודת השירות סעיף 51יאממונה על עבודת שירות סעיף 51יבתקנות סימן ג: מאסר על תנאי סעיף 52מאסר על תנאי סעיף 54מאסר בשל עבירה נוספת סעיף 55הפעלתו של מאסר על תנאי סעיף 56הארכת תקופת התנאי סעיף 57מאסר על תנאי שהטיל בית דין צבאי סעיף 58תקופות מאסר בזו אחר זו סעיף 59תחילת המאסר שהופעל סעיף 60ערעור סימן ד: קנס סעיף 61שיעור הקנסות סעיף 63קנס לפי שווי הנזק או טובות ההנאה סעיף 64עדכון קנסות סעיף 66מועד לתשלום קנס סעיף 67תוספת פיגור על אי תשלום קנס סעיף 68גביית התוספת סעיף 69פטור מתשלום התוספת סעיף 70גביית קנסות סעיף 71מאסר במקום קנס סימן ד1: שירות לתועלת הציבור סעיף 71אשירות לציבור סעיף 71בתקופת צו שירות ושינויו סעיף 71גחיוביו של החייב בשירות סעיף 71דהפרת צו שירות סעיף 71התקנות סעיף 71ומעמד עושה השירות סימן ה: התחייבות להימנע מעבירה סעיף 72התחייבות להימנע מעבירה סעיף 74מאסר על אי מתן התחייבות סעיף 75ערעור סעיף 76גביית סכומי התחייבויות סימן ו: פיצויים והוצאות סעיף 77פיצוי סעיף 78חיוב בפיצוי דינו כפסק דין סעיף 79הוצאות המשפט סעיף 80הוצאות ההגנה מאוצר המדינה סעיף 81הוצאות ההגנה על המתלונן סימן ז: טיפול בקהילה סעיף 82טיפול במשתמשים בסמים סעיף 83תנאים לצו מבחן עם טיפול סעיף 84תקנות סעיף 85הארכה נוספת של תקופת התנאי סעיף 86טיפול באלימות במשפחה סעיף 86אתחולת הוראות פקודת המבחן סימן ח: שונות סעיף 87דחיית מועדים סעיף 88האחריות האזרחית שמורה סעיף 89תחולה סעיף 90ביצוע ותקנות פרק ו1: הוראות להתאמת דיני העונשין סעיף 90אפרשנות הדין בדבר היסוד הנפשי שבעבירה סעיף 90בעונש על עבירת רשלנות חלק ב: עבירות פרק ז: בטחון המדינה, יחסי חוץ וסודות רשמיים סימן א: הוראות כלליות סעיף 91הגדרות ופירוש סעיף 92קשר ונסיון סעיף 93כורח וצורך סעיף 94הגנה נוספת סעיף 95חיפוי על עבירה סעיף 96עונש מוות סימן ב: בגידה סעיף 97פגיעה בריבונות המדינה או בשלמותה סעיף 98גרם למלחמה סעיף 99סיוע לאויב במלחמה סעיף 100גילוי החלטה לבגוד סעיף 101שירות בכוחות האויב סעיף 102סיוע לשבוי מלחמה סעיף 103תעמולה תבוסנית סימן ג: פגיעה בכוחות מזויינים סעיף 104כוחות מזויינים סעיף 105מרידה בכוחות מזויינים סעיף 106מרידה סעיף 107מרידה בכוונת פגיעה בבטחון המדינה סעיף 108פגיעה ברכוש סעיף 109הסתה להשתמטות סעיף 110הסתה לאי ציות סימן ד: ריגול סעיף 111מסירת ידיעה לאויב סעיף 112ריגול סעיף 113ריגול חמור סעיף 113אידיעה סודית סעיף 114מגע עם סוכן חוץ סעיף 115כניסה למקום צבאי סעיף 116מעשה הכנה סימן ה: סודות רשמיים סעיף 117גילוי בהפרת חובה סעיף 117אהסתרת מידע בידי עובד ציבור סעיף 118גילוי בהפרת חוזה סעיף 119גילוי בהפרת אמון סעיף 120מעשי התחזות סימן ו: פגיעה ביחסי חוץ סעיף 121פגיעה ביחסי חוץ סעיף 122גיוס לכוחות חוץ סימן ז: סדרי דין סעיף 123אישום סעיף 124מעצר לפי בקשת היועץ המשפטי סעיף 125מעצר רגיל סעיף 126חיפוש משטרתי בשעת הדחק סעיף 127חיפוש צבאי בשעת הדחק סעיף 128סודיות הדיון סעיף 129מכשירי עבירה סימן ח: שונות סעיף 130שמירת דינים סעיף 131עבירות חוץ סעיף 132ביצוע פרק ח: פגיעות בסדרי המשטר והחברה סימן א: המרדה סעיף 133מעשי המרדה סעיף 134פרסומי המרדה סעיף 135סייגים לאישום ולהרשעה סעיף 136המרדה מהי סעיף 137טענת אמת אינה הגנה סעיף 138בקורת ותעמולה חוקיות סעיף 139הגנה בפרסומיו של שלוח סעיף 140שבועה לעבור עבירה חמורה סעיף 141שבועה לעבור עבירה אחרת סעיף 142טענת כפיה סעיף 143אימונים צבאיים אסורים סעיף 144עבירות בנשק סימן א1: הסתה לגזענות או לאלימות סעיף 144אהגדרות סעיף 144באיסור פרסום הסתה לגזענות סעיף 144גפרסום מותר סעיף 144דהחזקת פרסום גזעני סעיף 144ד2הסתה לאלימות סעיף 144ד3החזקת פרסום המסית לאלימות סעיף 144ההגשת אישום סימן א2: עבירות שנאה סעיף 144ועבירות ממניע גזענות או עוינות כלפי ציבור נסיבה מחמירה סימן ב: התאגדויות והתקהלויות סעיף 145התאגדות אסורה סעיף 146מטיף להתאגדות אסורה סעיף 147חבר להתאגדות אסורה סעיף 148תרומות להתאגדות אסורה סעיף 149פרסומי התאגדות אסורה סעיף 150הגשת אישום סעיף 151התקהלות אסורה סעיף 152התפרעות סעיף 153הוראת התפזרות סעיף 154פיזור מתפרעים סעיף 155המשך התפרעות לאחר הוראת התפזרות סעיף 156מניעת הוראת התפזרות סעיף 157התפרעות שסופה נזק סעיף 158מתפרעים הפוגעים בכלי שיט סימן ג: הפרעות לשלום הציבור סעיף 159פרסום ידיעות כוזבות הגורמות פחד ובהלה סעיף 159אשימוש בחומר הנחזה כמסוכן סעיף 160הפרעות ביחסי עבודה סעיף 161עבירות כלפי קיום שירותים ציבוריים סעיף 162הגשת אישום סימן ד: סכסוכי עבודה סעיף 163הפרעה שלא כדין למימוש זכות סעיף 164היתר משמרות סימן ה: פגיעה במדינת חוץ סעיף 165אלימות נגד מדינת חוץ סעיף 166הסתה לאיבה כלפי מדינה ידידותית סעיף 167פגיעה בדגל או בסמל של מדינה ידידותית סעיף 168חילול כבודם של גדולי מדינת חוץ סימן ו: שוד ים סעיף 169שוד ים סימן ז: פגיעות ברגשי דת ומסורת סעיף 170עלבון דת סעיף 171הפרעה לפולחן סעיף 172כניסה ללא רשות למקום פולחן או קבורה סעיף 173פגיעה ברגשי דת סעיף 174אמתן הטבות כפיתוי להמרת דת סעיף 174בקבלת הטבות תמורת המרת דת סימן ח: ריבוי נישואין סעיף 175הגדרות סעיף 176ריבוי נישואין סעיף 177חזקת נישואין סעיף 178תקפם של נישואין סעיף 179היתר נישואין לפי דין תורה סעיף 180נישואין שהותרו לפי דין אחר סעיף 181התרת קשר נישואין על כרחה של האשה סעיף 182עריכת נישואין וגירושין אסורים סעיף 183עדותו של בן זוג סימן ט: בריונות ותקלות לציבור סעיף 184הגדרות סעיף 185סחר, ייצור ויבוא סכין סעיף 185אאיסור מכירת אגרופן או סכין לקטין סעיף 186החזקת אגרופן או סכין שלא כדין סעיף 189כניסה בכוח סעיף 190אחיזת מקרקעין בכוח סעיף 191תגרה סעיף 192איומים סעיף 193שכרות סעיף 193אאיסור מכירת משקאות משכרים לקטין סעיף 194מהומה ועלבון במקום ציבורי סעיף 194אאיסור ספסרות בכרטיסי מופעים סעיף 195השחתת מודעות סעיף 196השחתת פני מקרקעין סעיף 196אחזקת אחריות סעיף 196בהתיישנות סעיף 197הפרעה לבחירות סימן י: זנות ותועבה סעיף 199סרסרות למעשי זנות סעיף 200חזקת סרסרות סעיף 201הבאת אדם לידי מעשה זנות סעיף 202הבאת אדם לידי עיסוק בזנות סעיף 203נסיבות מחמירות סעיף 203בניצול קטינים לזנות סעיף 203גדין לקוחו של קטין סעיף 203דנטל ההוכחה סעיף 204החזקת מקום לשם זנות סעיף 205השכרת מקום לשם זנות סעיף 205אאיסור פרסום ומסירת מידע בדבר זנות של קטין סעיף 205גאיסור פרסום בדבר שירותי זנות של בגיר סעיף 205דאיסור פרסום של הצעה לעיסוק בזנות סעיף 208המניח לקטין לדור בבית זנות סעיף 214פרסום והצגת תועבה סעיף 214אפרסום פוגע על שלטי חוצות סעיף 214בהגנות סימן יא: מטרדים סעיף 215מטרד לציבור סעיף 216התנהגות פסולה במקום ציבורי סעיף 217ביזוי מדים סעיף 218מעשה העלול להפיץ מחלה סעיף 219מכירת מזון מפוגל סעיף 220החזקת מזון לא נקי סעיף 221זיהום מים סעיף 222זיהום אויר סעיף 223מלאכות פוגעות סימן יב: משחקים אסורים, הגרלות והימורים סעיף 224הגדרות סעיף 225איסור הגרלות והימורים סעיף 226איסור משחקים סעיף 227השתתפות בעריכת הגרלות והימורים סעיף 228איסור החזקה או הנהלה סעיף 229סגירת מקומות סעיף 230נסיבות מיוחדות סעיף 231היתר סעיף 231אאיסור מכירת כרטיסי הגרלה והימורים לקטינים סעיף 232ראיות סעיף 233חזקות סעיף 234חילוט מכשירי משחק סעיף 235חילוט מכשירי עבירה פרק ט: פגיעות בסדרי השלטון והמשפט סימן א: שיבוש עשיית משפט סעיף 236הגדרות סעיף 237עדות שקר סעיף 238בידוי ראיות סעיף 239שבועת שקר סעיף 240עדויות סותרות סעיף 241סירוב להעיד סעיף 242השמדת ראיה סעיף 243ידיעות כוזבות סעיף 244שיבוש מהלכי משפט סעיף 245הדחה בחקירה סעיף 246הדחה בעדות סעיף 247סייגים לתחולה סעיף 248הגנה סעיף 249הטרדת עד סעיף 249אנסיבות מחמירות סעיף 250השפעה לא הוגנת סעיף 251פרסום מסולף של דיון משפטי סעיף 252התרמה למען תשלום קנס סעיף 252אתשלום קנס שהוטל על הזולת סעיף 253חיפוי סעיף 254פרסומים על נכס גנוב סעיף 255זילות בית המשפט סעיף 256נשיאת נשק בבית המשפט סעיף 257בריחה סעיף 258סיוע לבריחה סעיף 259הברחת אדם סעיף 260מסייע לאחר מעשה סעיף 261דין מסייע לאחר מעשה סעיף 262אי מניעת פשע סעיף 263סירוב לעזור במניעת עבירות סעיף 264הכשלת עיקול סעיף 265שבירת חותם סעיף 266הזנחת השמירה על חותם סעיף 267הוצאת מסמך ממשמורת סימן ב: העלמת עבירות סעיף 268הגדרות סעיף 269חובת מתן הודעה סעיף 270הפסקת השפיטה סעיף 271עונשין סעיף 272הגנה סימן ג: תקיפת שוטרים סעיף 273תקיפת שוטר סעיף 274תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות סעיף 275הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו סעיף 275אהפרעה לשוטר בנסיבות מחמירות סעיף 276פירוש סימן ד: עבירות בשירות הציבור וכלפיו סעיף 277לחץ של עובד ציבור סעיף 278עובד הציבור שיש לו זיקה פרטית סעיף 279דרישות כוזבות של עובד הציבור סעיף 280שימוש לרעה בכוח המשרה סעיף 281תעודה כוזבת סעיף 282התיימרות כבעל סמכות סעיף 283התחזות כעובד הציבור סעיף 284מרמה והפרת אמונים סעיף 285אי מילוי חובה רשמית סעיף 286הפרת חובה חקוקה סעיף 287הפרת הוראה חוקית סעיף 288העלבת עובד הציבור סעיף 288אהפרעה לעובד הציבור סעיף 289הסתה להימנע מתשלומי חובה סימן ה: עבירות שוחד סעיף 290לקיחת שוחד סעיף 291מתן שוחד סעיף 291אמתן שוחד לעובד ציבור זר סעיף 292שוחד בתחרויות סעיף 293דרכי שוחד סעיף 294הוראות נוספות סעיף 295תיווך בשוחד ותמורה אסורה לבעל השפעה ניכרת סעיף 296ראיות סעיף 297חילוט ושילום פרק י: פגיעות בגוף סימן א: גרימת מוות סעיף 298הריגה סעיף 300רצח סעיף 300אעונש מופחת סעיף 301כוונה תחילה סעיף 301ארצח בנסיבות מחמירות סעיף 301בהמתה בנסיבות של אחריות מופחתת סעיף 301גהמתה בקלות דעת סעיף 302שידול או סיוע להתאבדות סעיף 303המתת תינוק סעיף 304גרימת מוות ברשלנות סעיף 305נסיון לרצח סעיף 307איום בכתב לרצוח סעיף 308אדם מאימתי סעיף 309גרימת מוות מהי סעיף 311העלמת לידה סעיף 311אמאסר עולם שאינו עונש חובה סימן ב: הפסקת הריון סעיף 312הגדרות סעיף 313איסור הפסקת הריון סעיף 314הפסקת הריון באישור סעיף 315ועדה סעיף 316אישור סעיף 317הפסקת הריון במקרים מיוחדים סעיף 318הסתייגות מטעמי מצפון או שיקול דעת רפואי סעיף 319אי תחולה סעיף 320סייג לאחריות סעיף 321ביצוע ותקנות סימן ג: אחריות לשלום אדם סעיף 322אחריות לחסרי ישע סעיף 323חובת הורה או אחראי לקטין סעיף 325חובת הממונה על מעשה שיש בו סכנה סעיף 326חובת הממונה על דבר שיש בו סכנה סימן ד: סיכון החיים והבריאות סעיף 327שלילת כושר ההתנגדות לשם ביצוע עבירה סעיף 329חבלה בכוונה מחמירה סעיף 330נסיון לחבול בחומר נפיץ סעיף 331מניעת הצלה מכלי שיט שבמצוקה סעיף 332סיכון חיי אנשים במזיד בנתיב תחבורה סעיף 332איידוי או ירי של אבן או חפץ אחר לעבר כלי תחבורה סעיף 333חבלה חמורה סעיף 334פציעה סעיף 335חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות סעיף 336שימוש ברעל מסוכן סעיף 337הפרת חובה של הורה או אחראי סעיף 338מעשי פזיזות ורשלנות סעיף 339הזנחת השמירה של כלי יריה וחמרים מסוכנים סעיף 340סכנה לילדים סעיף 340אירי מנשק חם סעיף 341חבלה ברשלנות סעיף 342הטעיית תחבורה סעיף 343הסעה בכלי תחבורה מסוכן סעיף 344סיכון דרכים ונתיבי שיט סימן ה: עבירות מין סעיף 345אינוס סעיף 346בעילה אסורה בהסכמה סעיף 347מעשה סדום סעיף 347איחסי מין בין מטפל נפשי למטופל סעיף 347ביחסי מין בין כהן דת לאדם שקיבל ממנו ייעוץ או הדרכה סעיף 348מעשה מגונה סעיף 349מעשה מגונה בפומבי סעיף 350גרם מעשה סעיף 351עבירות מין במשפחה ובידי אחראי על חסר ישע סעיף 352איסור פרסום סעיף 353סייג לאחריות פלילית סעיף 354סייג להתיישנות עבירות מין בקטין סעיף 355עונש מזערי סימן ו: עבירות כלפי קטינים ונכים סעיף 361השארת ילד בלא השגחה או במטרה לנטשו סעיף 362הזנחת ילדים ומושגחים אחרים סעיף 363נטישת מושגחים סעיף 364מסירת קטין להחזקה בתמורה סעיף 365מסירת הקטין בהתנערות מזכויות וחובות סעיף 367גניבת קטין סעיף 368המרת דתו של קטין סימן ו1: פגיעה בקטינים ובחסרי ישע סעיף 368אהגדרות סעיף 368בתקיפת קטין או חסר ישע סעיף 368גהתעללות בקטין או בחסר ישע סעיף 368דחובת דיווח סעיף 368התקנות סימן ו2: תקיפת זקנים סעיף 368ותקיפת זקן סימן ז: פגיעה בחירות סעיף 369חטיפה סעיף 370הוצאה אל מעבר לגבולות המדינה סעיף 371חטיפה לשם כליאה סעיף 372חטיפה לשם רצח או סחיטה סעיף 373חטיפה ממשמורת סעיף 374חטיפה לשם חבלה חמורה סעיף 374אחטיפה לשם מטרות סחר בבני אדם סעיף 375הסתרת חטוף סעיף 375אהחזקה בתנאי עבדות סעיף 376עבודת כפיה סעיף 376אעיכוב דרכון סעיף 376בגרימה לעזיבת המדינה לשם זנות או עבדות סעיף 377כליאת שוא סעיף 377אסחר בבני אדם סעיף 377בעונש מזערי לעבירת החזקה בתנאי עבדות ועבירת סחר בבני אדם סעיף 377גאי פסיקת פיצוי חובת הנמקה סעיף 377דחילוט סעיף 377הקרן ייעודית סימן ח: תקיפה סעיף 378תקיפה מהי סעיף 379דין תקיפה סתם סעיף 380תקיפה הגורמת חבלה ממשית סעיף 381תקיפות שונות סעיף 382תקיפות בנסיבות מחמירות סעיף 382אתקיפת עובד ציבור פרק יא: פגיעות ברכוש סימן א: גניבה סעיף 383גניבה מהי סעיף 384דין הגונב סעיף 384אגניבה בנסיבות מיוחדות סעיף 385נטילה שאינה גניבה סעיף 386כספים המוחזקים לפי הוראה סעיף 387קבלת כסף בשביל אחר סעיף 388כספים שקיבל מורשה סעיף 390גניבה בידי עובד הציבור סעיף 391גניבה בידי עובד סעיף 392גניבה בידי המנהל סעיף 393גניבה בידי מורשה סימן ב: עבירות מעין גניבה סעיף 394הסתרת פנקס סעיף 395הסתרת צוואה סעיף 396הסתרת שטר קנין סעיף 397הריגת חיה כדי לגנבה סעיף 398ניתוק בכוונה לגנוב סעיף 399הונאה במחצבים סעיף 400נטילת חשמל או מים או גז סעיף 401גניבת כלי שיט או כלי טיס סימן ג: שוד סעיף 402שוד סעיף 403נסיון שוד סעיף 404דרישת נכס באיומים סימן ד: פריצה והתפרצות סעיף 405פריצה, כניסה והתפרצות סעיף 406כניסה והתפרצות למקום מגורים או תפילה או ממנו סעיף 407התפרצות לבנין או מבנין, שאינו מקום מגורים או תפילה סעיף 408כניסה והתפרצות בנסיבות מחמירות סעיף 409החזקת מכשירי פריצה סעיף 410נסיבות מחשידות בכוונת פריצה סימן ה: נכסים גנובים סעיף 411קבלת נכסים שהושגו בפשע סעיף 412קבלת נכסים שהושגו בעוון סעיף 413החזקת נכס חשוד סימן ה1: עבירות בקשר לרכב סעיף 413אהגדרות סעיף 413בגניבת רכב סעיף 413גשימוש ברכב ללא רשות סעיף 413דגניבה מרכב או פירוק רכב סעיף 413החבלה במזיד סעיף 413ופריצה לרכב סעיף 413זהחזקת מכשירי פריצה סעיף 413חגניבה או זיוף של מסמך סעיף 413טשינוי זהות של רכב או של חלק של רכב סעיף 413יקבלת רכב או חלק גנובים סעיף 413יאמסחר ברכב או בחלק גנובים סעיף 413יבפסילה מהחזקת רשיון סעיף 413יגשמירת דינים סימן ו: עבירות מרמה, סחיטה ועושק סעיף 414הגדרות סעיף 415קבלת דבר במרמה סעיף 416תחבולה סעיף 417כישוף סעיף 418זיוף סעיף 419זיוף המשפיע על עסקאות סעיף 420שימוש במסמך מזוייף סעיף 421זיוף בידי עובד הציבור סעיף 422שידולי מרמה סעיף 423רישום כוזב במסמכי תאגיד סעיף 424עבירות מנהלים ועובדים בתאגיד סעיף 424אאי גילוי מידע ופרסום מטעה בידי נושא משרה בכיר בתאגיד סעיף 425מרמה והפרת אמונים בתאגיד סעיף 426העלמה במרמה סעיף 427סחיטה בכוח סעיף 428סחיטה באיומים סעיף 430נטילת נכסים לשם סחיטה סעיף 431עושק סעיף 432הוצאת שיק ללא כיסוי סעיף 435שמירת אחריות פלילית לפי חוקים אחרים סעיף 436הגבלה במשיכת שיקים סעיף 437מקרים מיוחדים סעיף 438קבלה ונתינה סימן ז: הונאה סעיף 439הונאת נושים סעיף 440קשר להונות סעיף 441התחזות כאדם אחר סעיף 442הודיה כוזבת בהתחייבות סעיף 443התחזות כבעל תעודה סעיף 444העברת תעודה לשם התחזות סעיף 445התחזות כבעל תעודת אופי לא שלו סעיף 446העברת תעודת אופי סימן ח: הסגת גבול סעיף 447הסגת גבול כדי לעבור עבירה סימן ט: היזק סעיף 448הצתה סעיף 449גרימת שריפה ברשלנות סעיף 450האבדת כלי שיט או כלי טיס סעיף 451היזק לבעל חיים סעיף 452היזק בזדון סעיף 453היזקים מיוחדים סעיף 454היזק בחומר נפץ סעיף 455היזק לצוואה או לפנקס סעיף 456נסיון להרוס נכס בחומר נפיץ סעיף 457הדבקת בעל חיים במחלה מידבקת סעיף 458פגיעה בסימן גבול בכוונה להונות סעיף 459פגיעה בסימנים מסויימים סעיף 460איום לשרוף או הרוס פרק יב: זיוף כספים ובולים סימן א: שטרי כסף סעיף 461הגדרה סעיף 462זיוף שטר כסף סעיף 463חיקוי שטר כסף סעיף 464החזקת חומר לזיוף שטרי כסף סעיף 465הנפקת שטרי כסף שלא כדין סעיף 466קלקול שטר מטבע סעיף 467חיקוי שטר מטבע סעיף 468חילוט שטרי כסף מזוייפים סעיף 469חיפוש וחילוט של ציוד לזיוף סימן ב: מטבעות סעיף 470הגדרות סעיף 471זיוף מטבע מעולה סעיף 472הכנת מתכת לזיוף מטבע מעולה סעיף 473הכנת מכשירים לזיוף מטבע מעולה סעיף 474קיצוץ מטבע מעולה סעיף 475מסחר במטבע מעולה מזוייפת סעיף 476הבאת מטבע מעולה מזוייפת סעיף 477זיוף מטבע פשוטה סעיף 478הוצאת מכשירים וחמרים ממטבעה של המדינה סעיף 479ניפוק מטבע מזוייפת סעיף 480השחתת מטבע סעיף 481ניפוק תחליפי מטבע סעיף 482ייצוא מטבע מזוייפת סעיף 483חיפוש וחילוט של מטבע מזוייפת סעיף 484סמכות לתפוס שטר מטבע ומטבע מזוייף סימן ג: בולים סעיף 485הגדרות סעיף 486התקנת מכשיר לעשיית בולים סעיף 487עשייה והכנה בזיוף בולי דואר סעיף 488מכשיר לעשיית חותמים פרק יג: עבירות קלות סעיף 489סירוב לקבל מטבע בשווי הנקוב סעיף 490עבירות רחוב סעיף 491סירוב להגיש עזרה סעיף 492עבירות בעלי מלונות סעיף 493עיבוד אדמה בסמוך לדרך ציבורית סעיף 494כניסה לשטח חקלאי סעיף 496גילוי סוד מקצועי פרק יד: עבירות הכנה וקשר סעיף 497הכנת עבירה בחמרים מסוכנים סעיף 498מתן אמצעים לביצוע פשע סעיף 499קשר לפשע או לעוון סעיף 500קשר למעשים אחרים פרק טו: הוראות שונות סעיף 502צו בדבר החזקת מקרקעין סעיף 503השגחה על ילד שאפוטרופסו הורשע או הואשם סעיף 504תחילה סעיף 505הוראה מיוחדת תוספת 1: תוספת 2: סעיף 5ת"ט תשל"ז 1977