פרק א: המרשם הפלילי סעיף 1ניהול המרשם סעיף 2פרטי הרישום פרק ב: מסירת מידע סעיף 3סייג למסירה סעיף 4גישה למרשם סעיף 5מסירת מידע לרשויות ולבעלי תפקידים סעיף 6מסירת מידע לשם פעולה סעיף 7מסירת מידע לשם כהונה סעיף 8מסירת מידע לשם מכרז סעיף 9מסירת מידע לרשויות זרות סעיף 10מסירת מידע לרשות הרישוי סעיף 11מידע על חקירות ומשפטים תלויים ועומדים סעיף 11אמידע על תיקים סגורים סעיף 12עיון, הודעה על מסירת מידע ותיקון טעות פרק ג: הגבלת מידע שנמסר סעיף 13הגבלת מסירה לגבי קטינים ולענין צווים מיוחדים סעיף 14התיישנות הרשעה סעיף 15חישוב התקופות סעיף 16מחיקת הרשעה סעיף 17מידע שלמסירתו אין סייג סעיף 18סמכות נשיא המדינה פרק ד: תוצאיהן של התיישנות ומחיקה סעיף 19תוצאי התיישנות הרשעה סעיף 20תוצאי מחיקת הרשעה פרק ה: שונות סעיף 21מידע שנתקבל שלא על פי חוק זה סעיף 22עונשין סעיף 23שמירת סודיות סעיף 24הוראות מעבר סעיף 25סמכות שר המשפטים סעיף 26ביצוע ותקנות סעיף 27תיקון תקנות שעת חירום סעיף 28תחילה סעיף 29פרסום תוספת 1: תוספת 2: תוספת 3: