פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק ב: הטעיה וניצול מצוקה סעיף 2איסור הטעיה ת"ט תשמ"א 1981 סעיף 3איסור הפעלת השפעה בלתי הוגנת סעיף 4חובת גילוי לצרכן סעיף 4אחוזה אחיד ומידע אחר המיועד לצרכן סעיף 4בזהות העוסק סעיף 4גחובת גילוי מדיניות החזרת טובין סעיף 4דחשיפה נאותה של מצרכי מזון בפיקוח סעיף 5עריכת חוזה בכתב ומסירתו סעיף 6אחריות להטעיה באריזה סעיף 7אחריות להטעיה בפרסומת סעיף 7אפרסומת או דרכי שיווק אחרות המכוונות לקטינים סעיף 7בסייגים לשימוש בשם פרק ג: הוראות לעניין סוגים של עסקאות סעיף 8הגדרות סעיף 9הודעת פרטים בעסקת אשראי סעיף 10נקיבת הפרש כוזב סעיף 11אי קיום צו סעיף 12תניה לענין תשלומים סעיף 13מקדמות וערובות סעיף 13אעסקה לתקופה קצובה סעיף 13א1ביטול עסקה לתקופה קצובה סעיף 13במשלוח חשבוניות והודעות תשלום לצרכן סעיף 13ב1מועדים לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון סעיף 13ב2משלוח הודעת חוב לצרכן סעיף 13גחובות גילוי בעסקה מתמשכת סעיף 13דביטול עסקה מתמשכת סעיף 13ד1החזר בשל חיוב בסכום עודף בעסקה מתמשכת סעיף 13העסקת מתמשכת בעניין שירותי רפואה סעיף 13וביטול עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה סעיף 13זתוצאות ביטול עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה סעיף 13חתעריף שנקבע לפי דין איסור גביית עמלה ודרכי תשלום סעיף 14עסקה ברוכלות סעיף 14אעסקה בענין רכישה של יחידות נופש סעיף 14בתשלום בכרטיס אשראי סעיף 14געסקת מכר מרחוק סעיף 14ג1ביטול עסקה ברוכלות ועסקת מכר מרחוק על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש סעיף 14ג2 סעיף 14דדרך ביטול בכתב של עסקה סעיף 14התוצאות ביטול עסקה סעיף 14והחזר כספי או זיכוי בשל החזרת טובין סעיף 14זזיכוי בשל ביטול עסקה סעיף 14חתווי קנייה סעיף 14טדרכי ביטול עסקה וחובת גילוי סעיף 15מכירה מיוחדת סעיף 16מחיר מיוחד סעיף 16אשינוי תכנית הטבות לצרכן או סיומה פרק ד: סימון טובין והצגת מחירים סעיף 17סימון טובין ואריזתם סעיף 17אהגדרות לענין פרק ד' סעיף 17בחובת הצגת מחיר על טובין והמחיר המחייב סעיף 17גהצגת מחירי שירותים סעיף 17דפרסום ונקיבה של מחירי נכסים ושירותים סעיף 17הסייג להצגה של המחיר הכולל סעיף 17וכללים שונים לפרסום מחירי נכסים ושירותים סעיף 17זפטור סעיף 17חהצבת מכשיר שקילה במכר טובין לפי משקל סעיף 18איסור מכירה והחזקה פרק ד1: אחריות ושירות לאחר מכירה סעיף 18אאחריות לטובין ולשירותים סעיף 18במתן שירות טלפוני חינם סעיף 18גזיהוי טלפוני של עוסק פרק ה: הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן והממונה, תפקידו וסמכויותיו סעיף 19הממונה סעיף 19אהרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן סעיף 19בתקציב הרשות סעיף 19געסקאות הרשות סעיף 19דעובדי הרשות סעיף 20תפקידי הממונה סעיף 20אהסמכת מפקחים סעיף 20בזיהוי מפקח סעיף 21סמכויות פיקוח סעיף 21אדרישת ידיעות ומסמכים סעיף 21בצו מינהלי לשמירת טובין במקום העסק סעיף 21גצו מינהלי להפסקה או למניעה של הפעלת השפעה בלתי הוגנת סעיף 21דבקשה לביטול צו מינהלי על ידי בית המשפט סעיף 22סמכות לחקור חשד לביצוע עבירה סעיף 22אהוועדה המייעצת סעיף 22בדין וחשבון שנתי פרק ה1: אכיפה מינהלית סימן א: עיצום כספי סעיף 22געיצום כספי סעיף 22דהפרה בנסיבות מחמירות סעיף 22ההודעה על כוונת חיוב סעיף 22וזכות טיעון סעיף 22זהחלטת הממונה ודרישת תשלום סעיף 22חסכומים מופחתים סעיף 22טסכום מעודכן של העיצום הכספי סעיף 22יהפרה נמשכת והפרה חוזרת סעיף 22יאהמועד לתשלום העיצום הכספי סעיף 22יבהפרשי הצמדה וריבית סימן ב: התראה מינהלית סעיף 22יגהתראה מינהלית סעיף 22ידבקשה לביטול התראה מינהלית סעיף 22טוהפרה נמשכת והפרה חוזרת לאחר התראה סימן ג: התחייבות להימנע מהפרה סעיף 22טזהתחייבות להימנע מהפרה סעיף 22יזתוצאות הגשת כתב התחייבות ועירבון או אי הגשתם סעיף 22יחהפרת התחייבות סעיף 22יטהשבת העירבון סימן ד: הוראות כלליות סעיף 22כערעור סעיף 22כאפרסום סעיף 22כבשמירת אחריות פלילית סעיף 22כגעיצום כספי בשל הפרה לפי חוק זה ולפי חוק אחר סעיף 22כדאישור נהלים ופרסומם סעיף 22כהאצילת סמכויות סעיף 22כודיווח לכנסת הוראת שעה פרק ו: עונשין ותרופות סעיף 23עונשין סעיף 23אנסיבות מחמירות סעיף 23בהטלת קנס לאחר שנפסקו פיצויים לדוגמה לפי סעיף 31א סעיף 24סמכויות נוספות של בית המשפט סעיף 25אחריות מעביד, מרשה ונושא משרה בתאגיד סעיף 27הגנה באישום סעיף 28התחייבות העוסק סעיף 29פטור ת"ט תשמ"ב 1981 סעיף 30צו בית המשפט למניעת עבירה סעיף 31פיצויים סעיף 31אפיצויים לדוגמה סעיף 32ביטול עסקה סעיף 33פרסום פסק דין או תיקון פרסום סעיף 34ראיה לפרסום סעיף 35סמכויות המכס פרק ו1: פרק ז: הוראות שונות סעיף 36החוק מחייב סעיף 37ביצוע ותקנות סעיף 38סמכות הממונה לאצול סעיף 39סייג לתחולה סעיף 40ביטול סעיף 41שמירת דינים סעיף 42דין המדינה סעיף 43תחילה סעיף 44פרסום תוספת 1: תוספת 2: תוספת 3: תוספת 4: תוספת 5: