פרק א: פרשנות סעיף 1הגדרות פרק ב: רישוי סעיף 2רשיון סעיף 3תנאים למתן רשיון סעיף 4תנאים ברשיון סעיף 5החלטת השר בבקשה סעיף 6ביטול רשיון או התלייתו סעיף 7המשך העסקת עובדים סעיף 8ערעור סעיף 9דיווח והודעה על שינוי בפרטים סעיף 10מתן שירותים בין ארציים של כוח אדם סעיף 10ארישוי קבלני שירות סעיף 10באיסור התקשרות עם מי שאינו בעל רישיון פרק ג: תנאי עבודה סעיף 11חובת עריכת הסכם עבודה בכתב סעיף 12איסור על קבלן ומעסיק בפועל לחייב עובד בתשלום סעיף 12אהעסקת עובד של קבלן כוח אדם סעיף 13החלת תנאי עבודה סעיף 13אאי תחולה על עובד מחשוב סעיף 15תניה בטלה בחוזה סעיף 16איסור העסקה בשביתה או השבתה סעיף 17שמירת זכויות סעיף 18איסור התניה פרק ד: הוראות שונות סעיף 19פיקוח סעיף 20עונשין סעיף 21חובת פיקוח סעיף 21אדין המדינה סעיף 22שמירת דינים סעיף 23סמכות בית הדין סעיף 24תיקון חוק בית הדין לעבודה מס' 26 סעיף 25ביצוע ותקנות סעיף 26תחילה והוראת מעבר סעיף 27פרסום