פרק א: הוראות יסוד סעיף 1מטרת החוק סעיף 2הגדרות סעיף 3תנאי מקפח וביטולו סעיף 4חזקות סעיף 5תנאים בטלים בחוזה אחיד פרק ב: בית הדין לחוזים אחידים סעיף 6בית הדין וחבריו סעיף 7מותב בית הדין סעיף 8ניגוד ענינים סעיף 9ראיות וסדרי דין סעיף 10ערעור סעיף 11פרסום החלטות בית הדין פרק ג: סעיף 12בקשה לאישור חוזה אחיד סעיף 13אישור חוזה סעיף 14כוחו של אישור סעיף 15ציון אישור פרק ד: ביטול תנאי מקפח סעיף 16בקשה לבית הדין לבטל תנאי מקפח סעיף 17ביטול ושינוי תנאי בבית הדין סעיף 18כוחם של ביטול ושינוי תנאי מקפח בבית הדין סעיף 19ביטול ושינוי תנאי בבית משפט סעיף 20הודעה על טענת תנאי מקפח סעיף 21דיון מקביל סעיף 21אחליפים של לקוח וספק פרק ה: הוראות שונות סעיף 22דין המדינה סעיף 23סייגים לתחולה סעיף 24שמירת דינים סעיף 25ביצוע ותקנות סעיף 26ביטול סעיף 27תחילה, תחולה והוראות מעבר