פרק 1: כללי סעיף 1פירושים סעיף 1אתחולת החוק על אלמן סעיף 1בסמכות להעלות שיעורים סעיף 2מחלות בשירות בחזקת מחלה עקב השירות סעיף 2אחבלה בדרך למחנה או ממנו סעיף 2במוות בשירות בחזקת מוות עקב השירות סעיף 2גמיועדים לשירות ביטחון בהכשרה קדם צבאית או בעת מבחנים ליחידת התנדבות סעיף 2דמשרת בשירות קבע ברציפות לשירות החובה סעיף 3דין נעדרים סעיף 4קציני תגמולים סעיף 5ועדת ערעור סעיף 6סמכויות עזר פרק 2: שיעורי תגמולים סעיף 7תגמולים לאלמנה בלי ילדים סעיף 8תגמולים לאלמנה עם יתומים סעיף 8אתגמולים לאלמנה במצב מיוחד סעיף 8בסכום חדשי למימון צרכים מיוחדים סעיף 8גתוספת לאלמנה של נספה סעיף 9תגמולים בעד יתומים ואחים סעיף 9בתגמולים בעד יתומים משני הוריהם סעיף 10תגמולים לשכולים סעיף 10אתוספת להורים שכולים בעד אחי הנספה סעיף 10גתשלום חודשי לצרכים מיוחדים סעיף 11תגמול לשכול במצב מיוחד סעיף 12תגמולים להורים זקנים סעיף 13אדין גרושה הזכאית למזונות סעיף 13בדין גרושה שיש אתה יתומים של הנספה סעיף 13גאשה שעזבה את הנספה פרק 3: הענקות אחרות סעיף 14תוספת לתקופת הריון והענקה מיוחדת בקשר ללידה סעיף 14אמענק מיוחד לאלמנה בעת התאלמנותה סעיף 14במענק מיוחד סעיף 15ביטוח מפני מחלה פרק 3-1: הטבות סעיף 15אהטבות והיקפן סעיף 15בהטבות לשיקום תעסוקתי סעיף 15גהטבות רכב וניידות סעיף 15דהטבות לרווחה כלכלית סעיף 15ההטבות לדיור סעיף 15והטבות רפואיות סעיף 15זהטבות לטיפול פסיכו סוציאלי סעיף 15חהטבות להנצחה סעיף 15טועדת חריגים להטבות פרק 4: סייגים לזכות התגמול סעיף 16התנהגות רעה חמורה סעיף 17נטילת תגמול במקרים מסויימים סעיף 18מקבל תגמול או הטבה המרצה עונש מאסר סעיף 19הפסקת תגמול והטבה לבני משפחתו של נעדר סעיף 20תגמול לאלמנה שהיא גם שכולה ולאלמנה שהתאלמנה מנספה סעיף 20אתגמולים לבן משפחה לפי חוק זה ולפי חוק נפגעי איבה סעיף 21תגמול חודשי ופיצויים לפי חוק אחר סעיף 21אזכויות לפי חוק זה ולפי חוק הביטוח הלאומי, תשי"ד 1953 סעיף 21בזכויות לפי חוק זה ולפי חוק שירות המדינה פרק 5: סדרי התביעה סעיף 23בקשות סעיף 24מילווה לתובע עד למתן החלטה סעיף 25ערעור סעיף 25אהחלטות חדשות סעיף 25בהחזרת הכספים ששולמו שלא כדין סעיף 25געיכוב זמני של תגמולים סעיף 26התישנות תביעות פרק 6: סדרי תשלום סעיף 27התשלום מאוצר המדינה סעיף 28מאימתי משלמים תגמולים סעיף 28אמאימתי יינתנו הטבות סעיף 29תגמול בעד יתום המשרת שירות חובה בצה"ל סעיף 29אמענק נישואין לילדו של נספה סעיף 29גמענק ליתום שהגיע למצוות סעיף 29דקצובת הבראה ונופש סעיף 29המענק ליתום משני הוריו סעיף 31תגמולים והטבות הוראות שונות סעיף 31אניכוי תשלומי יתר סעיף 32סילוק מלוות שיקום סעיף 32אדין יתרות התגמולים המגיעים לבן משפחה שנפטר פרק 7: תקנות שיקום סעיף 33תקנות בדבר שיקום סעיף 33אחובת העסקה אחרי גיל הפרישה סעיף 34הקלות שונות סעיף 35הגדרות מיוחדות פרק 7-1: הוועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין סעיף 35אהוועדה למתן סיוע לפנים משורת הדין פרק 8: שונות סעיף 36עבירות סעיף 36אתיאום דרגת המשכורת סעיף 36א1דיווח לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת סעיף 36בתקנות בדבר הכנסה סעיף 37ביצוע ותקנות סעיף 37אתוקף התקנות תוספת 1: